Základné školy čakajú od septembra zmeny

SITA | 24.07.2011 12:07
Základné školy sa musia v novom školskom roku pripraviť na zmeny. Novinky pre nich od septembra pripravil minister Eugen Jurzyca (SDKÚ) v novele vyhlášky o základnej škole. Školy si budú môcť pri tvorbe rozvrhu samé stanoviť poradie hodín podľa svojho vzdelávacieho programu.

V ich kompetencii bude aj plánovanie obdobia a dĺžky výcvikov, výletov a exkurzií, ako aj ročníka, v ktorom ich žiaci absolvujú. Riaditeľ bude môcť po novom určovať počet žiakov so zdravotným znevýhodnením v bežnej triede, pričom na každého takého žiaka sa zníži maximálny počet žiakov v triede o dvoch. Riaditeľ školy taktiež bude môcť stanoviť po prerokovaní s pedagogickou radou a s radou školy začiatok vyučovania medzi 7:00 až 9:00.

Ministerstvo chce dať vyhláškou základným školám voľnosť pri tvorbe rozvrhu hodín, zaraďovaní žiakov so zdravotným postihnutím do tried či plánovaní výcvikov a exkurzií. Okrem iného úprava ruší obmedzenia pri materiálno-technickom zabezpečení školských priestorov. Keďže sa predmety svet práce a technika v rámci štátneho vzdelávacieho programu vyučujú v rozsahu troch hodín, nie je podľa rezortu potrebné mať v školách zabezpečené prípravne materiálu, sklady, cvičné kuchyne a školské políčka stanovené v pôvodnom znení. Ak sa škola rozhodne v rámci voliteľných hodín pre túto vzdelávaciu oblasť, zabezpečí si podmienky na vyučovanie.

Úprava rozširuje i možnosť vyučovať predmety na prvom stupni okrem triedneho učiteľa aj iným pedagogickým zamestnancom, ak spĺňa kvalifikačné predpoklady. A to nielen na vyučovanie predmetov uvedených v pôvodnom znení (výchovné predmety a cudzí jazyk).

Vyhláška tiež ruší informovaný súhlas zákonných zástupcov, ktorý bol doteraz potrebný pri predĺžení výletu o dva dni a pri zaradení žiaka s nadaním. Zákonný zástupca bude môcť vyjadriť informovaný súhlas s uskutočnením viacerých aktivít súčasne. Zrušením niektorých zápisníc a prehľadov o činnosti sa taktiež zjednoduší dokumentácia súvisiaca s riadením školy. Po novom budú môcť školy označovať triedy okrem rímskych aj arabskými číslicami.