Náhradné pozemky: posledné zvonenie

Jozef Sedlák, Pravda | 27.02.2018 12:00
Andrej Vašek Foto: ,
Andrej Vašek.
Parlament minulý rok novelizoval zákon, ktorý by mal spresniť evidenciu pozemkov v náhradnom užívaní. Zákon vyvolal medzi ľuďmi množstvo otázok, mnohí nevedia, ako postupovať. Pravda požiadala o vysvetlenie najčastejších otázok Andreja Vašeka, riaditeľa pozemkového odboru Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Tí, čo majú záujem náhradné pozemky užívať aj v budúcnosti, musia podať najneskôr do stredy na príslušný okresný úrad návrh na začatie konania o vydanie rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajšiemu náhradnému pozemku. Aká je situácia tesne pred vypršaním lehoty, keďže náhradné pozemky využíva až stotisíc občanov?

Na okresných úradoch sú už podané stovky návrhov a každý deň sa počet došlých zvyšuje. Správanie občanov veľmi pripomína podávanie daňových priznaní – teda na poslednú chvíľu. Návrh treba najneskôr 28. 2. 2018 podať na okresnom úrade do podateľne alebo poštou. Presné počty podaných návrhov budeme mať k dispozícii koncom marca.

Čo sa stane, keď ľudia z najrozličnejších dôvodov nedodržia termín stanovený zákonom?

Ak nedodržia termín, stratia právo na vydanie rozhodnutia podľa §12b zákona o nájme, a to aj keby spĺňali všetky podmienky zákona. Ostane im tak posledná možnosť, postupovať podľa §12a zákona o nájme, najlepšie v znení účinnom od 1. 5. 2018.

Ak sa v žiadosti o užívanie náhradných pozemkov vyskytnú chyby, okresný úrad, odbor pozemkový a lesný, vyzve žiadateľa na doplnenie alebo opravu údajov. Môže sa však stať, že niekto podmienky nespĺňa. V takom prípade môže požiadať buď poľnohospodársky podnik, alebo subjekt, ktorý má na pozemky nájomné zmluvy, o uzavretie podnájomnej zmluvy alebo vlastníka o uzavretie nájomnej zmluvy.

Návrh treba najneskôr 28. februára 2018 podať na okresnom úrade do podateľne alebo poštou. Presné počty podaných návrhov budeme mať k dispozícii koncom marca.

Budú sa tam, kde neprebehli pozemkové úpravy, a takých katastrálnych území je veľa, opäť udeľovať náhradné pozemky? Na akú dobu?

Inštitút náhradných pozemkov skončil. Podľa §12a zákona o nájme sa budú vyčleňovať podnájomné pozemky, keď vlastník za svoje rozdrobené neprístupné spoluvlastnícke podiely k pozemkom dostane do užívania iný pozemok na pozemkoch iných vlastníkov, ktorí ostávajú v nájme poľnohospodárskeho subjektu. Rozdiel je v tom, že podnájomné pozemky podľa §12a sa nevyčleňujú do pozemkových úprav, ale na čas, na ktorý má prenajaté pozemky od ich vlastníka poľnohospodársky subjekt.

Kto nebude mať podľa novely zákona č. 504/2003 Z.z. nárok na náhradný pozemok?

Ak sa pýtate, kto nedostane rozhodnutie o vzniku podnájomného vzťahu na doterajší náhradný pozemok, tak ten, kto nesplní podmienky zákona. Tie zákon stanovuje jasne – musí to byť tá istá osoba, ktorej bol náhradný pozemok v minulosti vyčlenený rozhodnutím, ktoré stále platí a ktorá vlastní poľnohospodársku pôdu najmenej vo výmere tohto náhradného pozemku. Náhradný pozemok musí byť súčasne identifikovateľný v teréne a identický s rozdeľovacím plánom, podľa ktorého bol v minulosti vyčlenený.

Ak sa pýtate na podnájomný pozemok všeobecne, nárok naň má vlastník, ktorého nájomný vzťah skončil a jeho vlastné pozemky sú neprístupné alebo ich nemožno racionálne využívať.

Kto bude obhospodarovať pozemky, kde si náhradný užívateľ nepodá návrh na uzavretie podnájmu?

Zákon ukladá povinnosť vlastníkom a užívateľom bývalých náhradných pozemkov do 31. 10. 2019 usporiadať svoje užívacie vzťahy podľa zákona o nájme.

Ako sa bude riešiť situácia na náhradných pozemkoch, kde sú zasiate napríklad oziminy a súčasný obhospodarovateľ ich využíva v rozpore s novelou zákona?

Zákon o nájme aj pri iných ustanoveniach stanovuje termín prevzatia pozemku „po zbere úrody“.

Poľnohospodárska výroba je kontinuálna. Prečo má okresný úrad až dva roky na rozhodnutie o predloženej žiadosti na využívanie náhradných pozemkov? Kto bude do vydania rozhodnutia na pozemkoch vlastne hospodáriť?

Okresné úrady budú musieť skúmať veľa skutočností ohľadom splnenia podmienok zákona, kým vydajú rozhodnutie. Často budú musieť vyhľadať archívne podklady a vykonávať terénne ohliadky. Samozrejme, prvé rozhodnutia očakávame už v marci. Lehota dva roky v zákone je stanovená ako maximálna, aby do dvoch rokov bolo rozhodnuté o všetkých návrhoch. Do vydania rozhodnutia ostáva stav užívania nezmenený.

Veľké parcely pozostávajú zo stoviek parceliek... Foto: Jozef Sedlák, Pravda
Krajina pole pozemok Veľké parcely pozostávajú zo stoviek parceliek drobných vlastníkov. Mnohí z nich obrábajú nie svoje, ale náhradné pozemky.

Častou otázkou je, prečo sa štát – rezort tak veľmi ponáhľa s „upratovaním“ náhradných pozemkov, keď nemá vyriešenú kľúčovú otázku a tou sú pozemkové úpravy?

Ide o úplne zavádzajúcu informáciu, ktorú rozšírili niektorí politici. Novela zákona bola v medzirezortnom pripomienkovom konaní v novembri 2016, vláda ju schválila 1. marca 2017 a Národná rada 11. mája 2017 a účinnosť nadobudla až 1. septembra 2017.

Problém treba vnímať zo strany „spodných vlastníkov“, ktorí nemôžu užívať svoje pozemky, lebo je na nich náhradný užívateľ. Treba zdôrazniť, že uplynulo už desať rokov, odkedy sa prestalo s ďalším vyčleňovaním náhradných pozemkov a počas týchto desiatich rokov nastávali zákonné skutočnosti, kedy právo užívať náhradný pozemok zaniklo.

Mnohí užívatelia náhradných pozemkov ich dnes užívajú neprávom. Dnes najviac „kričia“ práve tí druhí, ktorí ich užívajú neoprávnene. Táto novela na túto neprávosť jasne poukázala. Novela zákona o nájme prinesie väčší poriadok v užívacích vzťahoch, keď okresné úrady po určitom prechodnom období budú evidovať všetky formy užívacích vzťahov k poľnohospodár­skej pôde.

Ak sú rozhodujúce pozemkové úpravy, spresnite na akej výmere sú hotové a na akej ich bude treba ešte urobiť?

Tempo pozemkových úprav na Slovensku agrorezort neuspokojuje. Doteraz je hotových okolo 430 pozemkových úprav z celkových 3 559 katastrálnych území Slovenska. Ide o finančne aj časovo náročný proces. Priemerné katastrálne územie má cca 1 000 ha, pozemkové úpravy v ňom trvajú päť až šesť rokov, rokuje sa so stovkami, niekedy vyše tisíc vlastníkmi a momentálna priemerná cena sa pohybuje okolo 270 000 eur za 1 000 hektárov.

Koľko financií si to vyžiada a kedy reálne môžu byť pozemkové úpravy raz hotové na celom území?

Pozemkové úpravy pre zostávajúcich vyše 3 100 katastrálnych území môžu stáť pri súčasných cenách zhruba 850 miliónov eur. Ak by sa aj našli potrebné finančné zdroje v štátnom rozpočte, skôr ako za 20 rokov ukončiť pozemkové úpravy na celom Slovensku za súčasných podmienok nie je možné. Ako reálne sa skôr javí obdobie 30 rokov. Zdá sa to možno veľa, ale keby sme v roku 1991 boli mali vhodné podmienky a začali postupne vykonávať pozemkové úpravy, o tri roky sme už mohli končiť.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ