Škola v Hermanovciach diskriminovala rómske deti, tvrdí súd

Jana Vargová, Pravda | 12.01.2022 09:47
Prvé kolo vyhrali deti. Rozsudok prešovského okresného súdu, že rómske deti boli nezákonne vzdelávané v špeciálnych triedach, možno považovať za prelomový.

Žiakov zastupuje mimovládna organizácia Poradňa pre občianske a ľudské práva sídliaca v Košiciach. Rozhodnutie súdu sa týka Základnej školy s materskou školou v Hermanovciach pri Prešove.

Od roku 2016 organizácia zastupovala v súdnom konaní tri rómske deti, ktoré boli neoprávnene vzdelávané v špeciálnych triedach pre deti s ľahkým mentálnym znevýhodnením. Okresný súd v Prešove sa stotožnil s ich právnou argumentáciou a antidiskriminačnej žalobe vyhovel.

Žalovanými v tomto spore boli Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Prešove, ktoré vykonávalo psychologickú diagnostiku, ako aj škola v Hermanovciach. Súd uznal, že sa dopustili diskriminácie rómskych žalobcov z dôvodu ich etnickej príslušnosti. V treťom rade bol žalovaný aj štát (ministerstvo školstva), ktorý by mal niesť zodpovednosť za danú situáciu.

Priveľa detí

Žalobcovia namietali, že v dôsledku nedostatočnej psychologickej diagnostiky zo strany centra boli nezákonne vzdelávané v špeciálnych triedach pre deti s mentálnym znevýhodnením. Psychologická rediagnostika, ktorú na žiadosť rodičov deti absolvovali u nezávislej psychologičky, totiž mentálne znevýhodnenie detí nepotvrdila.

Škole súd vyčítal, že dlhodobo ignorovala fakt, že jej špeciálne triedy navštevoval vysoký počet rómskych detí, a neurobila žiadne kroky k náprave. Potvrdil aj zodpovednosť školy za segregáciu rómskych detí v špeciálnych triedach, keďže tie boli umiestnené mimo hlavnej budovy školy a navštevovali ich výhradne deti z blízkej segregovanej rómskej komunity.

Súd uložil poradenskému centru aj škole povinnosť sa diskriminovaným deťom ospravedlniť a zaplatiť z titulu náhrady nemajetkovej ujmy sumu vo výške po 2 500 eur. Teda každý zo žalobcov má dostať päťtisíc a zároveň im musia vyplatiť aj všetky trovy konania.

„Súd rozhodol spravodlivo. Verím, že aj vďaka tomuto rozhodnutiu dôjde k zmene aj na iných školách a rómske deti dostanú šancu na dobré vzdelanie. To každý potrebujeme k životu, lebo bez dobrého vzdelania nemáme my Rómovia šancu dostať dobrú prácu,“ povedal jeden z poškodených Sebastián Červeňák. „Chcem, aby každý vedel, ako sa správajú k nám Rómom v našej obci. Skoro všetky rómske deti chodia do osobitnej školy. To je zlé. Musia nás brať rovnocenne, aby sme aj my mali šancu niečo dokázať v živote,“ dodal ďalší zo žalobcov.

Boj pokračuje

„Vnímame pozitívne, že súd rozhodol o diskriminácii poškodených detí v prístupe k vzdelaniu zo strany žalovanej školy a psychologickej poradne. Je podľa nás veľmi dôležité, že konečne aj slovenský súd vyslal jasný signál, že nadmerný počet rómskych detí v špeciálnych školách a triedach je vážny celospoločenský problém, ktorý nemôžeme prehliadať. Negatívne však vnímame fakt, že súd nepoukázal aj zodpovednosť samotného štátu za konkrétne pochybenia v tejto oblasti. Na dosiahnutie zmeny sú totiž kľúčové účinné opatrenia štátnych inštitúcii, najmä ministerstva školstva. Aj preto sme sa proti časti rozsudku, ktorým súd zamietol našu žalobu proti štátu, odvolali,“ povedala spolupracujúca advokátka Vanda Durbáková.

Rozsudok ešte nie je právoplatný.

Pravda oslovila ešte začiatkom januára aj právnych zástupcov žalovaných – advokátsku kanceláriu Tarabčák v Prešove, ktorá zastupovala základnú školu, a Jozefa Karabaša, advokáta zo Sabinova, ktorý zastupoval súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva. Dosiaľ však na otázky, či sa proti rozsudku už odvolali a čo v rozsudku namietajú, nereagovali.

„O odvolaní žalovaných nemáme zatiaľ informácie, je to otázka na nich. No vzhľadom na rozsudok súdu odvolanie z ich strany je možné očakávať,“ uviedol Štefan Ivanco, programový koordinátor Poradne pre občianske a ľudské práva.

Hovorí, že mnohé rómske deti boli a naďalej sú vzdelávané v špeciálnych školách a triedach neoprávnene. „Ministerstvo školstva síce dnes tento problém vníma a potreba jeho riešenia sa objavuje vo vládnych dokumentoch, no ozajstné systémové úsilie dosiahnuť zmenu stále nie je vidieť. Som presvedčený o tom, že psychologická diagnostika na školách by sa mala využívať predovšetkým na určenie individuálnych vzdelávacích potrieb detí, ktoré by boli vzdelávané spolu so všetkými ostatnými deťmi v inkluzívnom školskom prostredí. A nemala by deti odsúvať do špeciálnych škôl a tried. Štátne inštitúcie musia v tomto smere urýchlene konať.“

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ