Prečítajte si Žilinkove vystúpenie k zmluve s USA, ktoré si koalícia odmietla vypočuť

Pravda | 08.02.2022 15:50
žilinka Foto: ,
Generálny prokurátor Maroš Žilinka žiadal o vystúpenie v pléne. Poslanci NR SR žiadosť neschválili.
Ešte predpoludním generálny prokurátor Maroš Žilinka na sociálnej sieti oznámil, že požiadal o možnosť vystúpenia v parlamente. Na mimoriadnej schôdzi o obrannej zmluve so Spojenými štátmi mu však poslanci nedovolili vystúpiť.

Žilinka poslal médiám sken svojho vystúpenia, neskôr ho zverejnil na stránke Generálnej prokuratúry.

Na sociálnej sieti potom napísal: „Pred plénom Národnej rady Slovenskej republiky som mienil predniesť odborné stanovisko k návrhu Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických. Poslanci národnej rady mi však hlasovaním odmietli udeliť slovo. Pre nevýhodnosť predloženého návrhu Dohody pre Slovenskú republiku som poslancov Národnej rady Slovenskej republiky mienil požiadať, aby pri hlasovaní vyslovili svoj nesúhlas s touto Dohodou.“

Materiál je mimoriadne rozsiahly – toto sú závery, ktoré chcel Maroš Žilinka predniesť. Celý materiál nájdete na webe GP na tomto odkaze

Slovenská republika na základe tejto dohody, ak bude ratifikovaná, za podmienok uvedených v tejto dohode najmä:

 • prenechá svoje územie cudziemu štátu na vojenské účely, a to mimo rámca kolektívnej obrany prostredníctvom Severoatlantickej zmluvy,
 • počas celej doby platnosti tejto dohody stratí úplnú kontrolu nad časťou svojho územia, nielen nad Vojenským letiskom Malacky-Kuchyňa a Vojenským letiskom Sliač,
 • bude musieť umožniť vstup a užívanie pozemkov a zariadení (vrátane ciest, prístavov a letísk) vo vlastníctve štátu, samosprávnych krajov a obcí, ako aj v súkromnom vlastníctve ozbrojeným silám USA a ich dodávateľom, a to na časovo neobmedzené obdobie a bez náhrady,
 • nebude mať riadnu kontrolu nad tým, kto vstupuje na jej územie a kto sa nachádza na jej území,
 • rezignuje na garantovanie ochrany základných ľudských práv a slobôd, ktoré priznáva Ústava Slovenskej republiky aj cudzincom,
 • vzdá sa svojej trestnej jurisdikcie,
 • prizná príslušníkom ozbrojených síl USA a závislým osobám, ktorí sú zatknutí, zadržaní, vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody také privilégia, ktoré iným páchateľom trestných činov náš právny poriadok nepriznáva,
 • umožní výkon právomoci vojenskej polície ozbrojených síl USA na území Slovenskej republiky, a to dokonca aj v komunitách mimo vojenských zariadení a priestorov,
 • umožní, aby ozbrojené sily USA a organizácie vykonávajúce činnosti vojenskej služby zamestnávali závislé osoby, ako aj miestnych civilných zamestnancov (od závislých osôb sa nebude vyžadovať pracovné povolenie); v pracovnoprávnej oblasti umožní na našom území aplikáciu zákonov a predpisov USA,
 • umožní oslobodenie od platenia daní, cla, poplatkov a poistného, a to aj v prípadoch, ak takéto oslobodenie bude deformovať podnikateľské prostredie,
 • musí plniť povinnosti vyplývajúce z Bazilejského dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodnení, a to bez toho, aby mohla ovplyvniť vznik, množstvo a nebezpečnosť tohto odpadu pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť,
 • musí uznať hmotnoprávnu i procesnoprávnu exempciu príslušníkov ozbrojených síl USA vrátane civilnej zložky zo zodpovednosti za škodu v občianskoprávnom alebo správnom konaní,
 • stratí mnohé svoje suverénne práva v oblastiach, v ktorých prenesie časť výkonu svojich práv na USA alebo ozbrojené sily USA.

Dojednaná dohoda oprávňuje ozbrojené sily USA za podmienok uvedených v tejto dohode najmä:

 • nerušene bez akejkoľvek kontroly zo strany Slovenskej republiky užívať dohodnuté zariadenia a priestory,
 • prepravovať, rozmiestňovať a skladovať vojenské zariadenia a zbrane na našom území; táto dohoda expressis verbis nevylučuje export a reexport jadrových zbraní, chemických zbraní a biologických zbraní, ani ich skladovanie na našom území,
 • mať výlučnú kontrolu nad prístupom k dovezenému vojenskému materiálu rozmiestnenému na našom území, nad jeho používaním a nakladaním a neobmedzené právo takýto materiál vyviezť z územia Slovenskej republiky,
 • na voľný pohyb lietadiel, plavidiel a vozidiel prevádzkovaných ozbrojenými silami USA alebo pre USA:
 • do týchto lietadiel, plavidiel a vozidiel sa nesmie nastupovať, ani nepodliehajú prehliadke bez súhlasu USA,
 • lietadlá prevádzkované ozbrojenými silami USA alebo výlučne pre USA budú oprávnené aj k preletu, k vykonávaniu tankovania počas letu, pristávaniu a vzlietaniu na území Slovenskej republiky, budú môcť prepravovať zbrane, ťažké vybavenie a nebezpečné materiály,
 • zriadiť a prevádzkovať na našom území vojenské služobné predajne, predajne potravín a iné predajne, stravovacie zariadenia, spoločenské a vzdelávacie centrá a služobné rekreačné priestory – bez licencie, povolenia, inšpekcie alebo inej regulačnej kontroly,
 • uzavrieť zmluvy s finančnými inštitúciami na prevádzkovanie bankových a iných finančných činností na území Slovenskej republiky na výhradné použitie ozbrojenými silami USA, dodávateľmi USA a závislými osobami,
 • zriadiť na našom území vojenské poštové úrady a používať poštové známky USA; úradné zásielky ozbrojených síl USA budú oslobodené od kontroly, prehliadky alebo zabavenia,
 • dovážať, vyvážať a používať na našom území menu USA alebo finančné nástroje vyjadrené v mene USA v akejkoľvek výške,
 • distribuovať alebo zamieňať príslušníkom ozbrojených síl USA a závislým osobám menu a nástroje denominované v mene platnej v USA, Slovenskej republike alebo akejkoľvek inej krajine,
 • používať rádiové spektrum; Spojené štáty americké budú oprávnené prevádzkovať svoje vlastné telekomunikačné systémy, ktoré môžu mať rušivé vplyvy a vzhľadom na skutočnosť, že rádiové frekvenčné spektrum v Európskej únii je regulované, nemožno vylúčiť, že ozbrojené sily USA budú využívať rádiové frekvenčné spektrum na úkor Slovenskej republiky, ktorá musí dodržať svoje medzinárodné záväzky.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ