Šimovičová zo Ženského algoritmu: Ženské euro má hodnotu 83 centov, dva mesiace robili Slovenky zadarmo

Adriána Belej Majerčínová | 25.02.2024 06:00
Simona Šimovičová, Ženský algoritmus Foto:
Projektová manažérka občianskeho združenia Ženský algoritmus Simona Šimovičová.
Do vysokej politiky sa ženy zväčša nehrnú a postačí im politika na komunálnej úrovni. Napriek tomu Slovensko pozná nejednu významnú líderku, no prostredie stále nie je naklonené tomu, aby kandidovalo viac žien. Občianske združenie Ženský algoritmus sa venuje primárne ženám v IT oblasti, ich vzdelávaniu aj v oblasti líderstva a podnecuje spoločenskú diskusiu na rodové témy. Projektová manažérka občianskeho združenia Ženský algoritmus Simona Šimovičová v rozhovore pre Pravdu opísala, aký je v jednotlivých oblastiach rozdiel a prečo je žien v politike stále málo. Dobrý signál podľa nej nevysielajú ani kroky súčasnej vlády.

V rozhovore s projektovou manažérkou a odborníčkou na DEI vzdelávania (diversity, equity and inclusion, teda diverzita, rovnosť šancí, inklúzia, pozn. red.) sa dozviete:

  • či Slovensko rodovo napreduje a prečo je žien v politike stále málo
  • či je rozdiel v podiele žien v jednotlivých oblastiach
  • ako je na tom Slovensko v porovnaní so zahraničím
  • či je rozdiel v zastúpení žien v politike a súkromnom sektore
  • či môžu za nízky záujem o politiku útoky a prečo ženy čelia dvojitým štandardom
Čaputová nebude opäť kandidovať
Video
Zdroj: TV Pravda

Ako vnímate postavenie žien vo vrcholových pozíciách. Ide v tomto Slovensko dopredu?

Postavenie žien vo vrcholových pozíciách na Slovensku sa v priebehu rokov zlepšuje, aj keď pomalým tempom. V predstavenstvách a dozorných radách nezaberajú ženy stále ani tretinu kresiel. Zastúpenie žien v slovenskom parlamente nedosahuje ani štvrtinu (22 percent), no aj napriek tomu ide o najvyššie zastúpenie žien v parlamente v histórii Slovenskej republiky. Argument, ktorý sa používal v minulosti v súvislosti so vzdelanostnou úrovňou mužov a žien už dávno neplatí, práve naopak, vyššie percento žien v porovnaní s mužmi absolvuje vysokoškolské štúdium. Najnovšie štatistiky ukazujú, že na Slovensku malo v roku 2021 ukončené terciárne vzdelanie 26 percent žien a len 20 percent mužov.

Vnímate rozdiel v podiele žien, či prístupe k nim, vo vedúcich pozíciách naprieč jednotlivými oblasťami?

Na Slovensku dlhodobo pretrváva vzdelanostná segregácia, ktorá je jedným z dôvodov profesijnej horizontálnej segregácie. Voľba študijného odboru je vnímaná ako primárny nástroj, ktorým môže vzdelanie ovplyvniť zamestnanosť žien v jednotlivých odvetviach na trhu práce. Podľa najnovších výsledkov v oblastiach vzdelávania, zdravotníctva, sociálnych, humanitných a umeleckých vied, ktoré sa považujú za „typicky ženské“, študuje až 51 percent vysokoškoláčok na Slovensku a iba 26 percent vysokoškolákov. Na trhu práce sa tieto rozdiely prehlbujú do ešte väčšej miery v týchto oblastiach pracuje 28 percent Sloveniek a iba päť percent Slovákov.

radičová, vášáryová, čaputová Čítajte viac Politická (ne)kultúra, „mačovské“ strany a útoky... Po 20 rokoch nekandiduje žiadna žena. Ide Slovensko rodovo vpred?

Toto rozdelenie môže mať tendenciu upevňovať sa smerom hore po kariérnom rebríčku a zároveň úzko súvisí so samotným prístupom k ženám zastávajúcich riadiace pozície v rôznych odvetviach. Ženy ako líderky v maskulínnom prostredí sú okolím často spochybňované kvôli pretrvávajúcim rodovým stereotypom. Práve najčastejšie v oblasti STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) sa stretávame s metaforou tzv. deravého potrubia (v ang. leaky pipeline), na ilustráciu postupného úbytku žien pri kariérnom postupe v akadémii, vede alebo v korporátnom svete, čo vedie k nerovnomernému zastúpeniu žien na vedúcich a vplyvných pozíciách. Týmto prichádzajú organizácie o možnosť plne využiť potenciál a znalosti žien.

Ak sú ženy stále spochybňované v mužskom prostredí, je žien, všeobecne, nielen v riadiacich pozíciách viac?

Najnovšie zahraničné prieskumy ukazujú, že ženy zvýšili svoje zastúpenie v riadiacich pozíciách vo všetkých odvetviach, no rodová nerovnosť naďalej pretrváva v každej oblasti. Najvýraznejšie rozdiely sú evidované v oblastiach ako je výroba, poľnohospodárstvo, doprava či infraštruktúra. Vyššia rodová rozmanitosť vo vrcholových pozíciách je zaznamenávaná práve v oblastiach, akými sú vzdelávanie, zdravotníctvo a opatrovateľské služby či spotrebiteľské služby. Na to, aby sme mohli analyzovať a následne adresovať riešenia na pretrvávajúce rozdiely medzi rôznymi sektormi a oblasťami na Slovensku, je potrebné posilniť dostupnosť a frekvenciu zberu dát.

Ako sme na tom v porovnaní s ostatnými krajinami?

Vďaka medzinárodným indexom zameraným na oblasť rodovej rovnosti, akým je napríklad Global Gender Gap Index z dielne Svetového ekonomického fóra, ktorý pokrýva 146 krajín, alebo Gender Equality Index, ktorý sa zameriava primárne na krajiny Európskej únie, máme možnosť pokrok v tejto oblasti merať a porovnávať sa s pokrokovejšími krajinami. Lídrami v oblasti rodovej rovnosti sú dlhodobo severské krajiny, no pozitívne príklady vidíme aj v iných európskych krajinách, ktoré prijali rodové kvóty alebo iné vyrovnávacie opatrenia. Takouto krajinou je napríklad Španielsko, zastúpenie žien v španielskom parlamente od roku 2017 dosahuje minimálne 40 percent.

Aj na Slovensku máme možnosť sledovať pozitívny efekt nástrojov na podporu zastúpenia žien v politickej sfére. Jedným z príkladov je zipsový systém tj. vertikálna parita, teda striedanie mužov a žien na kandidátskej listine, ktorú v posledných parlamentných voľbách využila politická strana Progresívne Slovensko. Z tejto politickej strany sa do parlamentu prekrúžkovalo 16 žien, čo je v pomere s inými politickými stranami minimálne štvornásobne viac. Pre porovnanie, strana s najväčším mandátom Smer (42 kresiel) má v parlamente tri ženy. Súčasné zastúpenie žien v parlamente je doposiaľ najvyššie v histórii Slovenskej republiky, no aj napriek tomu sa nachádzame na chvoste rebríčka EÚ spolu s Gréckom, Rumunskom, Cyprom a Maďarskom a dosahujeme o 10 percent horší výsledok v porovnaní s priemerom krajín EÚ. Nerovnomerné zastúpenie žien máme aj na komunálnej úrovni – v súčasnosti je 27 percent primátorských a starostovských kresiel obsadených ženami, čo je takisto pod priemerom krajín Európskej únie.

Ak hovoríte, že sme pod priemerom EÚ, čo sa týka zastúpenia v politike, je na tom súkromný sektor lepšie?

Pri pohľade na súkromný sektor sa takisto dlhodobo nachádzame pod priemerom krajín EÚ o viac ako 10 percent. Ženy na Slovensku v radách predstavenstiev tvoria 25 percent, no v porovnaní s časom počas pandémie v roku 2020 sa ich zastúpenie znížilo o niekoľko percent (6 percent). Prieskum Harward Business Review ukázal, že ženy boli hodnotené ako efektívnejšie líderky aj pred, ale najmä počas pandémie. Odborníci v súvislosti s touto situáciou hovorili o efekte skleneného útesu, kedy v časoch neistoty, nestability a kríz je do vedúcej pozície postavená žena, práve z dôvodu, že je v tomto období vyššia pravdepodobnosť neúspechu. Pandémia však potvrdila a preukázala schopnosť žien výborne sa vysporiadať s krízovými situáciami a mnoho z nich malo práve v tomto období možnosť zažiariť naprieč rôznymi odvetviami.

Takisto z vlastných skúseností, ktoré máme zo školení vo firmách na tému diverzity, inklúzie a rovnosti príležitostí v pracovnom prostredí vnímame, že tieto firmy majú zavedené interné ciele na zvýšenie zastúpenia žien v riadiacich funkciách. Dané ciele alebo rodové kvóty často vychádzajú z organizačných štruktúr ich materských spoločností v zahraničí. Takýto prístup ukazuje systematickú snahu daných firiem aktívne podporovať a zvyšovať podiel žien vo vedúcich pozíciách. Vďaka tomu vnímame, že súkromný sektor si uvedomuje nevyužitý potenciál žien a začína ho maximalizovať.

Časť tímu občianskeho združenia Ženský algoritmus Foto: Ženský algoritmus
Ženský algoritmus Časť tímu občianskeho združenia Ženský algoritmus

V parlamente máme, ako sme spomínali, toto volebné obdobie historicky najviac žien, o prezidentský palác však nakoniec po 20 rokoch nezabojuje ani jedna žena, aj keď sme predtým mali prvýkrát v úrade ženu. Čím to podľa vás je? Odrádzajú ženy od záujmu o tieto funkcie neustále útoky?

Prítomnosť pozitívnych vzorov je dôležitá pre podporu žien a ich zapojenie do politického procesu. Úspešné političky prispievajú k búraniu rodových stereotypov, kde je politika vnímaná ako primárne maskulínne prostredie a zároveň môžu motivovať iné ženy zapojiť sa do politického života. To však nestačí. Veľmi významným faktorom, ktorý môže vplývať na rozhodnutie žien vstúpiť alebo zotrvať v politickom prostredí, je mediálna reprezentácia političiek. Ženy dlhodobo čelia v tejto oblasti dvojitým štandardom, ktoré sa vyostrujú počnúc kritikou vzhľadu, štýlu obliekania, cez upriamovanie pozornosti na ich súkromný život a rodinné povinnosti, zveličovanie čŕt, ktoré sú stereotypne charakterizované ako „ženské“ a teda nehodiace sa do maskulínneho prostredia politiky až po priame narážky na ich nekompetentnosť zastávať politickú funkciu. Nenávistné prejavy a pretrvávajúce útoky na ženy v politických funkciách situáciu len zhoršujú.

Aby sa podporila participácia žien v politike a zvýšil ich záujem o kandidatúru, je nevyhnutné vytvoriť podmienky, ktoré podporujú ich angažovanosť. To zahŕňa aktívne opatrenia politických strán, ktoré zabezpečia podporu pre ženské kandidátky, ako aj redefinovanie prístupu médií k prezentácii odborných kvalít žien a elimináciu kladenia dôrazu na ich súkromie, vzhľad a deľbu neplatenej práce v domácnosti. Okrem toho je nevyhnutné pravidelne edukovať širokú verejnosť v témach spätých s prejavmi rodových stereotypov, vedomých či nevedomých predsudkov, prínosom participácie žien vo verejných funkciách na spoločnosť ako i ekonomiku krajiny.

Čo si máme predstaviť pod pravidelným vzdelávaním verejnosti? Alebo ako by to malo prebiehať? Lebo mám pocit, že témy rodovej rovnosti sa veľmi v spoločnosti neriešia.

Áno, téme rodovej rovnosti sa aj naďalej nevenuje dostatočná pozornosť, pričom zo spoločnosti kde majú ženy zabezpečené rovné príležitosti môžeme benefitovať všetci. Politikám rodovej rovnosti by sa mala prikladať dôležitosť počnúc národnou úrovňou. Jednou z vhodných stratégií je napríklad rodové rozpočtovanie (v ang. Gender budgeting), ide o aplikáciu rodového hľadiska v rozpočtovom procese. Zahŕňa začleňovanie rodového hľadiska na všetkých úrovniach rozpočtového procesu, čím podporuje reštrukturalizáciu výdavkov tak, aby podporovali rodovú rovnosť. Práve otvorený záujem o zlepšovanie situácie v tejto oblasti, môže pomôcť pozitívne meniť kultúrne prostredie v spoločnosti.

Podpore rodovej rovnosti sa na Slovensku venujú primárne neziskové organizácie, ale aj viacero ministerstiev má túto tému zahrnutú vo svojich agendách. Avšak všeobecné negatívne nastavenie súčasnej vlády voči neziskovému sektoru, ako aj rušenie výziev pre organizácie na podporu ľudských práv nevysielajú spoločnosti dobrý signál.

Letný tábor digitálnych zručností Coding Camp,... Foto: Ženský algoritmus
Ženský algoritmus Letný tábor digitálnych zručností Coding Camp, ktorý občianske združenie Ženský algoritmus organizuje.

Pritom na Slovnesku máme organizácie, ktoré sa kontinuálne snažia zvyšovať povedomie o tejto téme skrz rôzne diskusie, webináre, workshopy, školenia alebo kampane, pričom sú viaceré bezplatné. Rada by som vyzdvihla aspoň niekoľko aktivít, ktoré prispievajú k búraniu rodových stereotypov na Slovensku. V súvislosti s politikou je to napríklad iniciatíva Zakrúžkuj ženu, ak sa zameriame na horizontálnu segregáciu na trhu práce viaceré organizácie, realizujú podujatia na Medzinárodný deň žien v IT, Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede alebo Deň rovnosti v odmeňovaní, ktorý zvyšuje povedomie verejnosti o výrazných rozdieloch v odmeňovaní mužov a žien. Ženské euro má hodnotu 83 centov, tak v roku 2023 Slovenky od 1. novembra v porovnaní s mužmi až do konca roka pracovali zadarmo. Aj tieto aktivity prispievajú k búraniu rodových predsudkov a stereotypov, ale na to, aby sme v tejto oblasti mohli kontinuálne napredovať a dosahovať výsledky porovnateľné s priemerom krajín EÚ, je potrebný komplexný a systematický prístup, spolupráca s verejným, súkromným ako aj neziskovým sektorom a osveta, ktorá podnieti vyšší záujem obyvateľstva o túto tému.

Ak hovoríte o negatívnom nastavení vlády, aké kroky konkrétne narúšajú, resp. môžu narúšať napredovanie v téme rodovej rovnosti?

Neziskové organizácie sa svojou širokou škálou činností snažia zlepšovať kvalitu života v rôznych oblastiach, počnúc humanitárnou a sociálnou pomocou, cez vzdelávanie, kultúru až po ochranu životného prostredia, nevynímajúc oblasť ľudských práv. Z toho dôvodu rušenie výziev, ktoré sú zamerané na podporu ľudských práv a slobôd, elimináciu všetkých foriem diskriminácie môže negatívne ovplyvniť aj samotný pokrok v oblasti rodovej rovnosti na Slovensku. Z pohľadu financovania je pre neziskové organizácie dôležitým nástrojom aj daňová asignácia. Práve prostredníctvom asignovania splatnej dane môžu byť podporené verejnoprospešné projekty a iniciatívy neziskových organizácií, ktoré pozitívne ovplyvňujú život státisícom ľudí.

Foto: ŠÚ SR
rebríčky, ženy, muží, parlament, ŠÚ SR, Zakrúžkuj ženu

Aký je prínos žien v politike a všeobecne v riadiacich pozíciách? Stále to ako ženy máme ťažké a čelíme mnohým predsudkom, ktoré nemajú s výkonom nič spoločné.

Vo všeobecnosti väčšia rodová rozmanitosť na vrcholových pozíciách prináša rôznorodé perspektívy, skúsenosti a v neposlednom rade zabezpečuje lepšie zastúpenie záujmov jednotlivcov. Z pohľadu súkromného sektora sa s vyšším zastúpením žien v riadiacich pozíciách spája lepší finančný výkon firiem, návratnosť tržieb i investovaného kapitálu. Spoločnosti so ženami v riadiacich pozíciách s väčšou pravdepodobnosťou zavádzajú nové inovácie, k čomu bezpochyby prispieva rôznorodosť zmýšľania, väčšia spolupráca i inkluzívna pracovná kultúra, ktorá zvyšuje produktivitu zamestnanectva. Zároveň spôsob vedenia žien je charakteristický angažovanosťou, podporou, komunikáciou a spoluprácou, čo pozitívne vplýva na vyššie zapojenie zamestnancov, čím sú tieto tímy výkonnejšie.

A aké sú ženy ako líderky v politike, ak sú v súkromnom sektore „výkonnejšie“?

Vyššia výkonnosť a črty transformačného vedenia nie sú pozorované iba v súkromnej sfére, ale aj na úrovni politiky. Politické líderky majú tendenciu viesť participatívnejším a demokratickejším štýlom v porovnaní s mužmi. Vytýčené ciele dosahujú skôr cez motiváciu ostatných než uplatňovanie svojej moci. To nevylučuje podobný štýl vedenia u politikov, skôr je ale táto črta výraznejšia u žien. Ženy vnímajú samé seba ako aktérky, ktoré sú súčasťou komunity a pomáhajú zlepšovať procesy, na ktorých je postavená. Ich predstavu o spôsobe vedenia by sme mohli popísať skôr ako pavučinovú než hierarchickú.

Prítomnosť političiek v rozhodovacom procese môže mať vplyv na formovanie rozpočtových politík, ktoré aktívne zohľadňujú aj potreby a záujmy žien. Pri určovaní politických priorít môžu mať ženy do väčšej miery v porovnaní s mužmi tendenciu pripisovať väčšiu dôležitosť sociálnym, ekonomickým, právnym a environmentálnym otázkam. Ďalším z prínosov, ktoré sú často diskutované na všetkých politických úrovniach, je vyššia miera transparentnosti a zároveň nižšia miera korupcie. Štáty s vyšším zastúpením žien vo vláde majú tendenciu byť menej náchylné na korupčné konanie a zároveň sú podľa výsledkov analýz ženy političky menej zapojené do úplatkárstva v porovnaní s mužmi.

Opozičné poslankyne odkazujú vláde: Nepremlčíte nás
Video
Zdroj: ta3

Ženy sú teda akoby výkonnejšie v politike aj v súkromnom sektore, resp. majú preukázateľný potenciál viesť efektívnejšie, čo ich teda limituje? Prečo je žien stále málo?

Aj napriek tomu, že ženy vo vedúcich pozíciách majú preukázateľne priaznivý vplyv na fungovanie, kultúrne prostredie a výkonnosť organizácií i naďalej čelia mnohým bariéram, ktoré im bránia realizovať svoje kariérne ciele. Limituje ich nedostatočná podpora zo strany okolia a blízkej rodiny, pretrvávajúce nevedomé predsudky, vysoký tlak v súvislosti so zvládaním rodinných záväzkov a pracovných povinností. Je nesmierne dôležité otvárať v spoločnosti tému hodnoty neplatenej práce pre spoločnosť a ekonomiku krajín, rozprávať sa o flexibilných pracovných možnostiach aby mohla naša krajina čerpať z potenciálu žien a firmy neprichádzali o talenty.

V našom združení Ženský algoritmus si uvedomujeme náročnosť kariérnej cesty žien k vrcholovým pozíciám, ale vnímame aj ich možnosti, potenciál a chuť vzdelávať sa. Pravidelne organizujeme intenzívny vzdelávací program Ready To Lead, ktorý ženám pomáha nadobudnúť dôležité zručnosti pre rolu autentickej a inkluzívnej líderky, dodať sebavedomie a odvahu nasledovať svoje ciele. Teší nás, že sme mali možnosť pomôcť už viac ako sto ženám na začiatku ich kariéry k líderskej pozícii. Podobným programom Back In Business zas vzdelávame ženy vracajúce sa do práce po materskej dovolenke, aby ich návrat na pracovný trh bol hladký a dokázali skĺbiť pracovný, rodinný aj súkromný život lepšie.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ