V parlamentých voľbách budú môcť Slováci voliť aj zo zahraničia prostredníctvom pošty

04.11.2019 12:34

Poslancov Národnej rady SR možno vďaka voľbe poštou voliť zo zahraničia. Treba však o ňu požiadať. Záujemcovia o takúto formu hlasovania môžu podať žiadosť do 10. januára 2020. Žiadať sa dá listom alebo elektronicky. Voliči nájdu žiadosť na webstránke Ministerstva vnútra (MV) SR. Parlamentné voľby budú 29. februára 2020.

Ak bude volič v deň volieb na Slovensku, ale mimo trvalého pobytu, môže požiadať obec o hlasovací preukaz. Listom alebo emailom na adresu obce môže volič požiadať o preukaz do 10. februára 2020. Osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby je možné požiadať o vydanie preukazu do 28. februára 2020.

Poštou môžu voliť plnoletí občania SR bez trvalého pobytu na Slovensku, ale aj občania s trvalým pobytom na Slovensku, ktorí v krajine v čase volieb nebudú.

Volič s trvalým pobytom na Slovensku, ktorý nebude v krajine v čase volieb, musí poslať žiadosť o voľbu poštou obci, kde má trvalý pobyt. Buď pošle žiadosť v listinnej podobe na adresu svojho obecného úradu, alebo elektronicky na emailovú adresu obce. Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi.

Volič bez trvalého pobytu na Slovensku musí žiadosť v listinnej podobe doručiť do 10. januára na adresu odboru volieb, referenda a politických strán Ministerstva vnútra SR. Elektronickú žiadosť treba posielať na emailovú adresu volby@minv.sk.

Žiadosť voliča bez trvalého pobytu v SR musí obsahovať údaje o voličovi. Treba k nej priložiť aj čestné vyhlásenie v štátnom jazyku, že nemá trvalý pobyt na území SR. A tiež fotokópiu časti cestovného dokladu SR s osobnými údajmi voliča alebo fotokópiu osvedčenia o štátnom občianstve SR.

Ak bude žiadosť v poriadku, voličovi príde najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb na adresu miesta pobytu v cudzine úradne opečiatkovaná obálka, hlasovacie lístky, návratná obálka označená heslom „VOĽBA POŠTOU – ELECTION BY MAIL“ s predpísanými adresami a poučenie o spôsobe hlasovania.

Obálku musí volič odoslať poštou tak, aby bola na ministerstve alebo v obci najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb, čiže 28. februára 2020.

Návrhy kandidátok musia strany podať do 1. decembra 2019

Politické strany musia podať návrh kandidačnej listiny do parlamentných volieb najneskôr do 1. decembra 2019. Vyplýva to zo zákona o podmienkach výkonu volebného práva. V súvislosti s vyhlásením termínu volieb do Národnej rady (NR) SR, ktoré budú 29. februára 2020, o tom informovalo Ministerstvo vnútra (MV) SR na svojom webe aj s ďalšími termínmi.

„Lehota na podanie kandidátnej listiny sa končí uplynutím posledného dňa lehoty, teda v nedeľu 1. decembra 2019 o 24.00 h. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom, a na kandidátne listiny doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada,“ uvádza rezort. Strany totiž v zmysle zákona musia kandidátku predložiť 90 dní pred dňom konania sa volieb.

Kandidátku musia politické subjekty doručiť elektronicky alebo listom zapisovateľovi Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Ponúknuť na nej môžu najviac 150 mien.

Spolu s kandidátkou musia do 1. decembra podať aj zoznam členov najvyššieho orgánu strany v počte najmenej päťnásobku členov výkonného orgánu alebo zoznam členov strany rovnajúci sa najmenej dvojnásobku počtu kandidátov uvedených na kandidátnej listine. K obom musí byť pripojené aj vlastnoručne podpísané vyhlásenie každého člena, ktorým potvrdzuje svoje členstvo v strane. „Pravosť podpisu musí byť úradne osvedčená,“ podotkol rezort.

S kandidátkou musia politické subjekty v zmysle zákona predložiť komisii aj potvrdenie o uhradení volebnej kaucie vo výške 17 000 eur. Kaucia sa po voľbách vráti stranám, ktoré dostanú aspoň dve percentá hlasov, alebo tým, ktorých kandidátka nebola zaregistrovaná. „Kaucie, ktoré sa nevracajú, sú príjmom štátneho rozpočtu,“ vysvetlil rezort.

Podľa zákona štátna komisia „preskúmava predložené kandidačné listiny najneskôr 80 dní predo dňom konania sa volieb“, zaregistrovať ich má najneskôr 70 dní pred voľbami. Oficiálne kandidujúce subjekty by tak mohli byť známe 21. decembra.

Rezort upozorňuje aj na termíny spojené s tvorbou okrskových komisií. V tejto súvislosti pripomína, že politické strany, ktorých kandidátky boli zaregistrované, môžu delegovať jedného člena a jedného náhradníka do komisie. Oznámenie musia doručiť starostovi obce, primátorovi mesta alebo starostovi mestskej časti do 8. januára 2020 do 24.00 h.

V zmysle rozhodnutia predsedu parlamentu majú starostovia či primátori vytvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti do 29. novembra 2019.

#voliči #parlamentné voľby 2020 #kandidátka
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku