logo Práca slovenského národa 23

PSN

predseda - Roman Stopka
Predvolebné prieskumy 5% hranica zvoliteľnosti
0,0%
14.2. AKO
0,0%
13.2. Focus
0,0%
7.2. AKO
0,0%
5.2. Polis
0,0%
26.1. Focus
0,2%
20.1. AKO
0,2%
16.1. Focus
0,2%
10.1. AKO
Kandidátka strany
1.
Roman Stopka, Mgr. 51 r., podnikateľ Trenčín
2.
Emil Vestenický, Ing. 71 r., dôchodca Trenčín
3.
Lenka Mayerová, Mgr. 43 r., šéfredaktorka Bratislava
4.
Stanislav Petrenec, Ing. 62 r., dôchodca Krupina
5.
Igor Kocan 50 r., vodárenský pracovník Vranov nad Topľou
6.
Peter Ličko, Ing. 68 r., dôchodca Krupina
7.
Ľubomír Kotrík 54 r., tunelár Opatovce nad Nitrou
8.
Milan Hehejik, Ing. 72 r., dôchodca Dúbrava
9.
Miroslav Pivoluska, Ing. 69 r., dôchodca Trenčín
10.
Milan Kupšo 38 r., SZČO Vysoká nad Kysucou
11.
Ján Kubica, Mgr. 33 r., knihovník Moravské Lieskové
12.
Peter Dubravay, PhDr. 75 r., dôchodca Kysucké Nové Mesto
13.
Ján Ďuriš 56 r., SZČO Košeca
Všetky kandidujúce strany

TOP programové priority

  1. Slovenskú republiku považujeme za základný systém na zabezpečenie prežitia národa. Náš štát patrí štátotvorným občanom a odmietame každú aktivitu iných štátnych útvarov či nadnárodných štruktúr, ktoré sa snažia tento stav meniť.
  2. Slovenskú republiku chceme budovať ako zvrchovaný, suverénny, do maximálne únosnej miery nezávislý štát s celistvým územím a nedotknuteľnými hranicami, na Cyrilo-metodskom kresťanskom dedičstve a princípoch dobrého, vzájomne prospievajúceho susedstva i spolupráce s každým, kto je ochotný rešpektovať jej kľúčové hodnoty.
  3. Prvoradou entitou našej politickej strany je štátotvorný občan ako hlavný fenomén určujúci prítomný i budúci stav Slovenskej republiky. Chceme Slovenskú republiku so slobodným a štátom cteným občanom. S občanom, ktorého privilégia chráni štát celou svojou silou a autoritou, vrátane podpory jeho legálne nadobudnutého majetku.
  4. Všetko úsilie politickej strany PSN smeruje na prospech občana a jeho štátu. Usilujeme sa o vyvážený vzťah medzi právami i povinnosťami občana voči štátu a povinnosťami a nárokmi štátu voči občanovi. Štát sa musí stať vrcholovým a dôstojným činiteľom v uplatňovaní moci na ochranu štátotvorného obyvateľstva, odolným voči akýmkoľvek zahraničným deštrukčným postupom.
  5. Personálna politika v štátnom aparáte musí byť podmienená záujmami štátu a jeho štátotvorných občanov. Pre každého predstaviteľa SR, v každej situácii musí byť prvoradou hodnotou prospech občana a jeho štátu.
  6. Tvorba zákonov a noriem musí vychádzať z domácich potrieb a prebiehať s výhľadom na účinky a následky nielen v aktuálnej, ale aj v dlhodobej perspektíve záujmov SR.
  7. Oblasť školstva spolu s rodinou považujeme za základnú a rozhodujúcu formu prípravy občana na život. Tu spočíva naša vízia v rozvíjaní biologických predispozícií každého jedinca od začiatku tak, aby mal možnosť tvorivo ich uplatniť na prospech svoj i svojej vlasti v novovznikajúcich podmienkach doma, ale aj v zahraničí, čomu musí odpovedať spoločenská prestíž postavenia učiteľa.
  8. Všetky ostatné oblasti riadenia štátu a ich aktuálne priority musia byť posudzované, formované i smerované na základoch komplexného posudzovania ich vplyvu na kľúčové hodnoty štátu, predstavené ako charakteristika PSN a zmienené v bodoch 1–6.

Zdroj: strana PSN

Program na webovej stránke strany…

Práca slovenského národa je kresťanská, programovo pronárodne orientovaná politická strana s podporou štátotvorných občanov zameraných na posilnenie zvrchovanosti, nezávislosti, suverenity, územnej celistvosti a nedotknuteľnosti hraníc Slovenskej republiky a zaručenie odpovedajúcich práv, slobôd i štátnej ochrany obyvateľom.

Vznikla v roku 2014. Kvôli potenciálnym administratívnym prekážkam v procese registrácie prevzala v lete 2016 existujúce štruktúry zanikajúcej strany HLAS – Demokratická aliancia Slovenska a oficiálne bola zaregistrovaná na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky 14. 7. 2016 ako politická strana Práca slovenského národa.

Predsedovia strany
Mgr. Roman Stopka 2014-súčasnosť

O hlasy voličov sa strana uchádza prvý raz.