Nitrianska župa najlepšie hospodári

V každoročnom hodnotení finančného zdravia jednotlivých krajov sa dostala za rok 2016 na čelo rebríčka práve Nitrianska župa. Podľa Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO má kraj výborné finančné zdravie. Ku konca roka 2016 podľa INEKO zaznamenala nitrianska župa dlh na úrovni 16,29 percenta, čo v prepočte vychádza zadlženosť na jedného obyvateľa kraja na úrovni 36 eur.

01.11.2017 21:54
Nitra Foto:
Citeľný progres dosiahli župy, vrátane Nitrianskej, najmä v oblastiach Dopravnej politiky, v ktorej sa zlepšilo informovanie o dopravných licenciách i zmenách cestovných poriadkov a účasti verejnosti na rozhodovaní.
debata

Hodnotenie finančného zdravia žúp zahŕňa popri zákonnom dlhovom kritériu aj dlhovú službu, záväzky viac ako 60 dní po lehote splatnosti, bilanciu bežného a kapitálového účtu spolu (základná bilancia) či okamžitú likviditu.

Skóre finančného zdravia je možné dosiahnuť v rozmedzí od 0 (najhorší možný výsledok) až po +6 (najlepší výsledok). „Nitrianska župa dosiahla hodnotenie +5,02. Naďalej je jedinou župou s hodnotením nad +5, čo znamená výborné finančné zdravie,“ tvrdia analytici INEKO.

Nitriansky samosprávny kraj hospodári v roku 2017 s vyrovnaným rozpočtom na úrovni 182,4 milióna eur. Dlh kraja sa postupne za posledné roky znižoval na súčasnú úroveň 23,4 milióna eur. V roku 2013 bol ešte kraj zadlžený na úrovni 32,1 milióna eur, vlani to bolo 24,7 milióna eur.

Cesty boli prioritné

Tak ako v mnohých iných krajoch, aj v Nitrianskom sa v uplynulých štyroch rokoch stala doprava jednou z najdôležitejších oblastí. „Nitriansky samosprávny kraj za toto volebné obdobie opravil a zrekonštruoval takmer 220 km ciest a 7 mostov za takmer 25 miliónov eur a v štádiu vysokej pripravenosti je oprava ďalších 85 km ciest. Na bežné opravy, správu a údržbu ciest 2. a 3. triedy kraj od roku 2014 do leta roku 2017 vynaložil takmer 35 miliónov eur,“ povedala hovorkyňa Nitrianskeho samosprávneho kraja Oľga Prekopová.

V ostatnom období sa v súvislosti s cestami v správe kraja vyskytol problém. Kamióny zvážajúce materiál na výstavbu automobilky spoločnosti Jaguar Land Rover pri Nitre neoprávnene použili na prepravu cesty 2. a 3. triedy a poškodili ich.

Kraj preto rokoval so starostami dotknutých obcí a spoločnosťou MH Invest, ktorá prisľúbila dať cesty po skončení zavážky materiálu do pôvodného stavu. V súčasnosti prebieha s touto dodávateľskou spoločnosťou rokovanie o oprave konkrétnych úsekov poškodených ciest.

Nitrianska župa takisto investovala do obnovy všetkých svojich 25 zariadení sociálnych služieb (ZSS) vyše 6 miliónov eur.

„Ani jediné ZSS nezostalo napríklad bez zateplenia, modernizácie vnútorného vybavenia, novej kuchynky či práčovne. S veľkým úspechom a záujmom sa stretlo otvorenie prvých dvoch centier včasnej intervencie (ZSS Maňa, ZSS Klasov) u rodičov detí do 7 rokov, znevýhodnených či s vývinovými poruchami, ktoré takto od raného veku získajú podporu NSK vo forme sociálneho poradenstva aj sociálnej rehabilitácie, aby sa mohli vyvíjať a rásť v prirodzenom prostredí domova, medzi blízkymi ľuďmi,“ poznamenala Prekopová.

Ako dodala, táto služba je bezodplatná, všetky náklady hradí nitrianska župa. Kraj chce vybudovať aj ďalšie centrá včasnej intervencie, aby bolo touto sociálnou službou pokryté celé ich územie pôsobnosti.

Najvýznamnejší krok v oblasti zdravotníctva v tomto volebnom období bolo podľa župy zrušenie starých a uzatvorenie nových kvalitných a pre kraj výhodných nájomných zmlúv s novými prevádzkovateľmi krajských nemocníc v Topoľčanoch, Leviciach a Komárne.

„Kraj tak zabezpečuje výrazné zlepšenie zdravotnej starostlivosti o všetkých obyvateľov kraja, pretože noví nájomcovia sú zmluvne povinní vložiť do celkovej obnovy, modernizácie a skvalitnenia prístrojového vybavenia týchto nemocniciach takmer 24 miliónov eur. Tento proces investovania do spomínaných nemocníc sa už začal,“ doplnila Prekopová.

Tretie miesto v otvorenosti

Podľa hodnotenia Transparency International Slovensko je za rok 2016 v rámci transparentnosti Nitriansky kraj na treťom mieste. Celkovo najlepšie hodnotenými sa rovnako ako pred dvoma rokmi stali oblasti Prístupu k informáciám a Financií a verejného obstarávania. Spomedzi nich podľa hodnotenia badať ďalšie zlepšovanie najmä v druhej spomínanej oblasti, keď viacero žúp začalo zverejňovať registre investičných akcií a mierne sa zvýšila aj kvalita zverejňovaných zmlúv.

Citeľný progres dosiahli župy, vrátane Nitrianskej, najmä v oblastiach Dopravnej politiky, v ktorej sa zlepšilo informovanie o dopravných licenciách i zmenách cestovných poriadkov a účasti verejnosti na rozhodovaní. V tej pribudli najmä informácie o procese pripomienkovania župných nariadení, záznamy zo zastupiteľstva už zverejňujú všetky kraje a stúpol aj počet krajov s komisiami otvorenými pre verejnosť.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #hospodárenie #Nitriansky samosprávny kraj