Kompetencie samosprávnych krajov

Samosprávne kraje rozhodujú o zásadných otázkach najmä v oblasti dopravy, zdravotníctva, školstva, sociálnej oblasti a kultúry.

31.10.2017 00:00
autobus, doprava, MHD Foto: ,
Ilustračné foto.
debata

Doprava

  • Kraje sú správcami ciest II. a III. triedy. Rozhodujú o ich opravách, zabezpečujú ich údržbu. Vydávajú licencie na pravidelnú vnútroštátnu autobusovú dopravu (prímestská a diaľková) v rámci územia kraja, schvaľujú cestovné poriadky a regulujú výšku cestovného v prímestskej doprave. Za porušenie povinností ukladajú dopravcom pokuty. V minulosti určovali a vyberali daň z motorových vozidiel, od roku 2015 však túto kompetenciu prevzal štát.

Školstvo

  • Vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti majú stredné školy, okrem nich môžu zriaďovať aj strediská odbornej praxe, jazykové školy (okrem jazykových škôl pri základných školách), centrá voľného času, školské strediská záujmovej činnosti, základné umelecké školy, školské internáty, zariadenia školského stravovania, zariadenia praktického vyučovania, strediská služieb pri škole a školy v prírode. V ich kompetencii je vymenúvanie a odvolávanie riaditeľov škôl a školských zariadení. Schvaľujú tiež návrhy zmlúv o prenájme školských priestorov. Od roku 2014 župy určujú počty tried prvých ročníkov na stredných školách.

Zdravotníctvo

  • Vydávajú povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia na svojom území. Môže ísť o ambulanciu (okrem ambulancie rýchlej lekárskej pomoci), polikliniku, všeobecnú nemocnicu, liečebňu, hospic či stacionár. Určujú obvody pre všeobecných lekárov, stomatológov a gynekológov, schvaľujú ordinačné hodiny ambulanciám a rozhodujú aj o výškach poplatkov za prednostné vyšetrenie. Prešetrujú podnety občanov na neoprávnené platby v zdravotníckych zariadeniach. Vydávajú povolenie na prevádzkovanie pohotovostí (lekárskej služby prvej pomoci) a určujú ich rozpis. V rukách žúp je aj niekoľko nemocníc, pričom rozhodujú, kto bude stáť na ich čele. Pod kraje spadalo v minulosti oveľa viac nemocníc, postupne však skončili v súkromných rukách.

Sociálne služby

  • Zriaďujú a prevádzkujú zariadenia sociálnych služieb. Ide napríklad o domov sociálnych služieb, zariadenie pre seniorov, špecializované zariadenie, zariadenie podporovaného bývania, rehabilitačné stredisko, zariadenie núdzového bývania, útulok či domov na polceste. Stanovujú, koľko budú klienti za tieto služby platiť. Podporujú aj ďalšie organizácie. Vedú evidenciu zariadení, ktoré poskytujú sociálne služby, dohliadajú na ich kvalitu.

Kultúra

  • Na svojom území zriaďujú župy knižnice, osvetové strediská, múzeá a galérie, divadlá, umelecké súbory, ale aj hvezdárne a planetáriá. Tvoria a schvaľujú ich rozpočet.

Čerpanie financií z eurofondov

  • Plánujú čerpanie financií z eurofondov v oblasti regionálneho rozvoja

Ochrana pamiatkového fondu

  • Vyjadrujú sa k návrhom na vyhlásenie a zrušenie pamiatkových území

Ochrana životného prostredia

  • Vyjadrujú sa k projektom v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #VÚC #kompetencie #voľby do VÚC 2017