Manuál pre voľby do VÚC

Všetko, čo potrebujete vedieť o hlasovaní v župných voľbách na jednom mieste.

31.10.2017 00:00
debata
 • župné voľby sa budú konať 4. novembra 2017 (sobota)
 • voľby predsedov samosprávnych krajov sú po novom jednokolové, za župana bude zvolený kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov
 • volebné právo majú občania Slovenskej republiky a cudzinci, ktorí majú trvalý pobyt v príslušnom kraji a v deň konania volieb dovŕšia plnoletosť
 • volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný
 • volebné miestnosti budú otvorené od 7. h do 22. h
Ilustračné foto. Foto: Pravda, Ivan Majersky
voľby do vúc Ilustračné foto.
 • po príchode do volebnej miestnosti volič preukáže svoju totožnosť (občiansky preukaz alebo doklad o pobyte pre cudzinca)
 • od členov komisie si preberie obálku s odtlačkom úradnej pečiatky obce a dva hlasovacie lístky – jeden pre voľby poslancov do zastupiteľstva a jeden pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Ich prevzatie potvrdí vlastnoručným podpisom
 • každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov
 • voľba prebieha zakrúžkovaním poradového čísla, ktoré je uvedené pred menom kandidáta
 • na hlasovacom lístku pre voľby poslancov je možné zakrúžkovať len toľko poradových čísiel, koľko poslancov má byť vo volebnom obvode zvolených (ich počet je uvedený na hlasovacom lístku)
 • na hlasovacom lístku pre voľby predsedu samosprávneho kraja môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta
 • oba hlasovacie lístky treba vložiť do obálky a tú vložiť do volebnej schránky
 • v prípade oboch volieb platí, že ak volič nezakrúžkuje ani jedného kandidáta alebo ich zakrúžkuje viac, ako je stanovené, hlasovací lístok je neplatný
 • ak sa volič pri úprave hlasovacieho lístka pomýli, volebná komisia mu vydá na požiadanie nový. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov
 • volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky, nesmie však ísť o člena volebnej komisie
 • volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen volebnej komisie
 • volič, ktorý sa najmä zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do volebnej miestnosti, má právo požiadať obec a v deň konania volieb volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky
 • volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #voľby do VÚC 2017