Omikronová vlna prichádza a s ňou nové pravidlá. Na čo si dať pozor?

cr, Pravda | 19.01.2022 06:00, aktualizované: 
obchod, odevy, príprava, otvorenie, Foto: ,
Pre prevádzky platia od stredy nové pravidlá.
Od stredy 19. januára začali platiť nové pandemické pravidlá. Okrem iného je respirátor povinný v interiéri aj exteriéri. Hromadné podujatia sa delia podľa rizikovosti. Kým na pohreb možno ísť aj bez očkovania, na kar aj s posilňovacou dávkou. Čo teda hovoria vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva?

Povinné prekrytie horných dýchacích ciest

Respirátor je povinný tak v inteiréri, ako aj exteriéri – do vzdialenosti dvoch metrov od cudzej osoby. Povinné nosenie respirátora platí aj pre účasť na hromadných podujatiach nielen v interiéri, ale aj v exteriéri – a to aj v prípade, ak ste od cudzích osôb vzdialení viac ako 2 metre. Z prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom platia aj výnimky. Ide napríklad o deti do 6 rokov, osoby so závažnými poruchami autistického spektra, osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, tiež o zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám alebo o osobu pri výkone športu.

Povinnosť sa nevzťahuje na:

 • deti do 6 rokov veku,
 • deti v materskej škole, v inom obdobnom zariadení pre deti alebo v školskom zariadení,
 • osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
 • osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
 • pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so sluchovým postihnutím alebo detí a žiakov s poruchami autistického spektra,
 • pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia, ťažkým stupňom mentálneho postihnutia, hlbokým stupňom mentálneho postihnutia alebo žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie, sú držiteľmi preukazu zdravotne ťažko postihnutých ,
 • osoby pri výkone športu na interiérových športoviskách,
 • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania, i) osoby nevesty a ženícha pri sobáši,
 • výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho fil­mu,
 • tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania,
 • .zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám,
 • čas potrebný na konzumáciu pokrmov a nápojov v zariadeniach spoločného stravovania,
 • čas nevyhnutný na úpravu tvárovej časti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo,
 • osoby pri návšteve prírodných kúpalísk, wellness, umelých kúpalísk vrátane akvaparkov.
Podcast si môžete vypočuť aj cez obľúbené aplikácie.

Hromadné podujatia

Maximálne limity účastníkov závisia od stupňa rizikovosti. Nízkorizikové podujatia sú tie, kde majú účastníci respirátor, platí zákaz konzumácie pokrmov a nápojov, účastníci povinne sedia a hromadné podujatie prebieha bez spevu, povzbudzovania či iných „hlasných vokálnych prejavov“.

V takom prípade platí režim OP (očkovaní/ po prekonaní) a kapacita môže byť zaplnená maximálne na 50 percent. Alebo sa ho môže zúčasniť maximálne 100 osôb.

Ako príklad Úrad verejného zdravotníctva uvádza kino bez konzumácie jedál a nápojov v sále, bohoslužby bez spevu alebo divadelné predstavenie bez občerstvenia.

Stredne rizikové hromadné podujatie je také, kde majú všetci prekryté horné dýchacie a sedenie alebo státie je fixné.

Platí režim OP, ale kapacita môže byť zaplnená najviac do 25 percent, alebo maximálne do 100 ľudí. Príklad: kino s konzumáciou jedál v sále, športové podujatia s divákmi, bohoslužby so spevom, divadelné predstavenia s občerstvením a podobne.

Vysoko rizikové podujatie je podľa vyhlášky hromadné podujatie v prevádzke verejného stravovania. Alebo aj iné hromadné podujatie, ktoré nespadá do kategórie nízko alebo stredne rizikového.

V takomto prípade platí režim OP+ (očkovaní aj posilňovacou, tvz. booster dávkou, dvakrát očkovaní a prekonaní), zúčastniť sa ho môže najviac 20 ľudí. Organizátor musí povinne viesť zoznam účastníkov s telefónnym alebo emailovým kontaktom pre prípad epidemiologického šetrenia. Po dvoch týždňoch od ukončenia ho je povinný zničiť.

Príklad: oslavy, večierky, svadby, kary, diskotéky v prevádzkach a podobne.

Všeobené opatrenia pre hromadné podujatia:

 • vyhradenie miesta konania podujatia a vyznačenie vstupu a výstupu,
 • umožniť vstup len s prekrytými hornými dýchacími cestami (respirátor: interiér aj exteriér),
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet účastníkov podujatia,

. zaistiť pri vstupe dezinfekciu rúk návštevníkov,

 • často vetrať, vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov,
 • hygienické zariadenia vybaviť tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zabezpečiť dvojmetrové rozostupy účastníkov, to neplatí napríklad pre osoby zo spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, osoby na hromadnom podujatí v režime OP a OP+, osoby usadené v hľadisku podujatia, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť a pod.,
 • tam, kde je to možné, zabezpečiť sedenie v každom druhom rade.

Bohoslužby, sobášne obrady a obrady krstu

Platí povinná dezinfekcia predmetov, ktoré slúžia pri obrade. V prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ použiť pri každom prijímajúcom vždy novú lyžičku.

Vyhláška zakazuje používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou.

V priestoroch, kde sa vykonávajú obrady, je organizátor povinný odstrániť nádoby s vodou. Sobášne obrady vrátane civilných a obrady krstu môžu byť v režime OTP bez kapacitných obmedzení. Pohrebné obrady sú v režime základ a nevzťahujú sa na ne kapacitné obmedzenia.

Profesionálne športové súťaže a tréningy

Testovanie hráčov a členov organizačného tímu, ktorí nie sú očkovaní alebo neprekonali COVID-19 (očkovaní alebo prekonavší sú vnímaní podľa definície OP) je povinné. Pre športovcov a organizátorov teda neplatí výhradný režim OP. Pre divákov platí režim OP (očkovaní/pre­konaní)

Ostatné športové súťaže a tréningy pre osoby nad 18 rokov Pre športovcov, členov organizačného tímu aj divákov, teda pre všetkých platí režim OP. Zúčastniť sa takýchto podujatí môže najviac 100 osôb.

Hromadné podujatia pre deti a mládež do 18 rokov

Účasť je podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva povolená maximálne sto osobám. Platí režim OTP. Čiže, zúčastniť sa ho môžu aj deti a mladí ľudia do 18 rokov, ktoré majú negatívny výsledok RT-PCR alebo LAMP testu nie staršíako 72 hodín od odberu alebo antigénového testu nie starší ako 48 hodín od odberu.

U detí do 18 rokov je akceptovaný aj negatívny výsledok testu vykonaný v domácom prostredí pre účely výučby na školách.

Príklad: podľa ÚVZ SR možno medzi hromadné podujatia osôb do 18 rokov zaradiť tréningy pre deti, kultúrne predstavenia pre deti a podobne.

Kultúrne podujatia

Vyhláška hovorí, že sa má zamedziť fyzickej kontaktnej interaktívnej práci s publikom. Organizátori musia vytvoriť zóny pre jednotlivé umelecké súbory tak, aby dochádzalo k minimálnej interakcii a k minimálnemu stretávaniu sa umelcov z jednotlivých súborov medzi sebou.

Prevádzky

Aj v činnosti prevádzok začalo platiť niekoľko nových pravidiel.

V režime základ (očkovaní/tes­tovaní/prekona­ní/netestovaní/ – pre všetkých bez ohľadu na ich imunitný status) môžu fungovať:

 • predajne potravín, aj ambulantný predaj potravín,
 • liečebné kúpele a kúpeľné liečebne poskytujúce služby pacientom na základe predpisu lekára,
 • prevádzky verejného stravovania vrátane trvalých aj mobilných stánkov, ktoré vydávajú jedlá a nápoje zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom donášky (pre zákazníkov konzumujúcich na mieste v režime OP musia zatvoriť o 22. hodine),
 • lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok, očné optiky vrátane vyšetrenia zraku,
 • predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie,
 • zásielkový predaj tovarov,
 • výdaj, vrátenie a reklamácia tovaru prostredníctvom balíkomatov a podobných zariadení,
 • predajne náhradných dielov pre motorové vozidlá, odťahové služby,
 • práčovne a čistiarne,
 • čerpacie stanice,
 • pohrebné služby, prevádzky pohrebísk a krematórií,
 • služby technickej a emisnej kontroly, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, prevádzky určené na predaj karnetov TIR, colné vyhlásenia, vyclievanie alebo zaclievanie tovaru, predajné miesta elektronického výberu mýta,
 • taxislužby,
 • advokáti, notári, exekútori, správcovia konkurznej podstaty, mediátori, dražobníci, rozhodcovia, znalci, tlmočníci a prekladatelia,
 • zberné dvory,
 • služby dlhodobého ubytovania a karanténneho ubytovania,
 • závodné, školské a podobné kuchyne a jedálne,
 • obchodné domy (do obchodného domu môžu vstúpiť všetci bez ohľadu na imunitný status, ten je však dôležitý pri vstupe do jednotlivých prevádzok: napríklad do lekárne môžu vstúpiť všetci, avšak do predajne elektra iba v režime OP),
 • prevádzky, kde sa konajú hromadné podujatia, ktoré majú výnimku zo zákazu.

Od 5. do 22. hodiny môžu v režime základ fungovať tieto prevádzky:

 • predajne drogérie,
 • predajne novín a tlačovín,
 • výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku, vrátane príjmu reklamácií,
 • prevádzky telekomunikačných operátorov,
 • prevádzky poštových, bankových a iných finančných, poisťovacích a leasingových služieb,
 • oprava a servis elektroniky, vecí (vrátane obuvi, odevov, vozidiel, bicyklov a podobne), strojov a iných zariadení,
 • kľúčové služby,
 • obchodné miesta sieťových odvetví (elektrina, voda, plyn),
 • predajne domácich a záhradkárskych potrieb (domáce potreby sú drobný tovar každodenného domáceho použitia, ktorého náhrada v prípade straty alebo poškodenia neznesie odklad),
 • nekryté alebo čiastočne kryté trhoviská s predajom sadeníc, kvetov, zeleniny, ovocia, potravín: musia zabezpečiť jednosmerný pohyb zákazníkov, regulovaný vstup a výstup, vzdialenosť predajných miest 2 metre od seba,
 • prevádzky poskytujúce liečebno-pedagogickú intervenciu alebo terapiu osobám so zdravotným postihnutím,
 • predajne oblečenia a obuvi,
 • predajne kancelárskych, školských potrieb a predajne s potrebami pre deti (kočíky, detské fľaše, baby monitory a podobne),
 • galantérie a predajne textilu,
 • predajne stavebnín, inštalačného a elektroinštalačného materiálu, železiarstva, farby-laky,
 • predajné miesta poskytujúce služby výberu a evidencie úhrady diaľničnej známky,
 • knižnice.

Úrad verejného zdravotníctva upozorňuje, že obchody, ktoré predávajú viac druhov tovaru, môžu v režime základ predávať iba ten tovar, ktorý predávajú ostatné prevádzky s povoleným režimom základ.

V režime OTP môžu fungovať:

 • hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania, avšak iba v súvislosti s výkonom práce, za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia alebo pre osoby na lyžiarskych či snoubordových výcvikoch a kurzoch v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • autoškoly,
 • lanovky, vleky,
 • vonkajšie športoviská od 5. do 22. hodiny.

V režime OP môžu fungovať:

 • prevádzky verejného stravovania s konzumáciou na mieste, otvorené môžu byť od 5. do 22. hodiny (pre donášku a odber so sebou môžu byť otvorené aj mimo týchto hodín a môžu fungovať v režime základ),
 • prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo, otvorené môžu byť od 5. do 22. hodiny,
 • múzeá, galérie, výstavné siene, otvorené môžu byť od 5. do 22. hodiny.

V režime OP+ môžu fungovať:

 • prevádzky fitness, wellness, akvaparkov, kúpeľov a kúpeľných liečební bez zdravotnej indikácie, otvorené môžu byť od 5. do 22. hodiny,
 • krátkodobé ubytovacie služby – hotelové, turistické a podobné

Ostatné prevádzky obchodu a služieb, ktoré sa konkrétne nespomínajú vo vyhláškach, môžu byť otvorené len v režime OP a do 22. hodiny.

Podmienky pre otvorené prevádzky:

 • vstup len s nasadeným respirátorom,
 • dezinfkecia na ruky alebo jednorazové rukavice,
 • dvojmetrové odstupy v radoch (neplatí pre osoby zo spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov),
 • časté vetranie, pravidelná dezinfekcia dotykových plôch, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok prostriedkami s virucídnym účinkom, vystavenie oznamov o povinnosti dodržiavať opatrenia podľa vyhlášky a oznamov o príslušnom režime,
 • dodržiavanie kapacity: 1 osoba na 15 štvorcových metrov,
 • ak má prevádzka menej ako 15 m2, môže v nej byť v jednom čase len jeden zákazník,
 • kapacitné obmedzenia sa nevzťahujú na závodné, školské a podobné jedálne definované vo vyhláške, taxislužby, vleky, autoškoly a prevádzky poskytujúce hotelové, turistické a podobné ubytovacie služby.

Obchodné domy:

 • musia byť uzavreté sedacie sekcie,
 • platí zákaz konzumácie jedál a nápojov v priestoroch obchodných domov, to sa netýka priestorov prevádzok verejného stravovania vrátane foodcourtov.

Prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo:

 • platí režim OP,
 • po každom zákazníkovi treba vykonať dezinfekciu prostriedkom s virucídnym účinkom a prispôsobiť harmonogram zákazníkov tak, aby bol na dezinfekciu medzi zákazníkmi čas.

Autoškoly, školiace strediská inštruktorov:

 • otvorené len v režime OTP,
 • po každom výcviku dezinfikovať interiér trenažéra,
 • pri výcviku na motorky musí mať každý účastník vlastnú prilbu a ostatné ochranné pomôcky,
 • počas teoretickej výučby a skúšok zabezpečiť dvojmetrové rozostupy frekventantov, uvedené sa nevzťahuje na inštruktora, lektora a skúšobného komisára,
 • kapacita miestnosti je stanovená na 1 osobu na 25 štvorcových metrov; ak má miestnosť menej ako 250 štvorcových metrov, maximálny počet účastníkov je 30,
 • pri jazdách a záverečných praktických skúškach môže byť vo vozidle len jeden účastník kurzu, inštruktor, resp. skúšobný komisár.

Hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania:

V režime OTP môžu fungovať v súvislosti s výkonom práce, za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia alebo pre osoby na lyžiarskych či snoubordových výcvikoch a kurzoch v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.

V režime OP+ môžu fungovať pre všetkých.

Ubytovanie pre lyžiarske alebo snoubordové výcviky a kurzy:

 • v režime OTP sú možné služby ubytovania v súvislosti s lyžiarskym výcvikom, lyžiarskym kurzom, snoubordovým výcvikom alebo snoubordovým kurzom v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu pre osoby do 18 rokov a dvoch mesiacov veku,
 • za antigénový test sa v tomto prípade považuje aj antigénový samotest vykonaný v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu za prítomnosti zamestnanca školy povereného riaditeľom školy.

Lanovky a vleky:

 • môžu fungovať len v režime OTP, platí dodržiavanie odstupov, povinný respirátor.

Prevádzky verejného stravovania:

 • pre konzumáciu na mieste len pre zákazníkov v režime OP a s obmedzenými otváracími hodinami 5. do 22. hodiny,
 • konzumácia výlučne posediačky, pri jednom stole najviac 4 osoby alebo členovia spoločnej domácnosti, odstup stolov 2 metre od seba,
 • pre donášku a predaj zabalených jedál a nápojov so sebou môžu fungovať v režime základ a bez obmedzenia prevádzkových ho­dín.

Fitness centrá

 • otvorené môžu byť len v režime OP+,
 • maximálna kapacita 1 osoba na 15 štvorcových metrov alebo najviac 50 ľudí,
 • prevádzkovateľ je povinný viesť zoznam návštevníkov prevádzky.

Wellness, akvaparky, prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne

 • maximálna kapacita 1 osoba na 15 štvorcových metrov z krytej plochy zariadenia určenej pre zákazníkov alebo najviac 50 ľudí.

Režim na pracoviskách

Do konca januára platí pravidlo, že nezaočkovaní zamestnanci sa musia testovať raz do týždňa. Testovať sa nemusia tí, ktoré majú kontraindikáciu očkovania podľa odborného usmernenia ministerstva zdravotníctva. Musia sa však preukázať certifikátom o výnimke z očkovania.

Kto je kompletne očkovaný (O)

 • osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou (lehota z 1 roka na 9 mesiacov sa má zmeniť od 1. februára)
 • osoby najmenej 21 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou
 • osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka podaná do 180 dní od prekonania ochorenia
 • deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku
 • osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 podľa odborného usmernenia ministerstva zdravotníctva a zároveň je schopná preukázať sa certifikátom o výnimke z očkovania a negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu alebo negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 48 hodín od odberu

Kto je testovaný (T)

 • Ten, kto má negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19
 • RT-PCR alebo LAMP test nie starší ako 72 hodín od odberu alebo
 • antigénový test nie starší ako 48 hodín od odberu

Kto prekonal ochorenie (P)

 • osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami (preukazuje sa na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu, u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast vydaného na základe antigénového testu vykonanom v MOM, vydaného do 15. novembra 2021)

Kategória OP+

 • osoby kompletne zaočkované, ktoré dostali posilňovaciu dávku vakcíny, ide teda o osoby: najmenej 14 dní po druhej dávke vakcíny dvojdávkovej schémy plus booster (posilňovacia) dávka, najmenej 21 dní po prvej dávke vakcíny jednodávkovej vakcíny plus booster dávka, osoby kompletne zaočkované (2. dávka dvojdávkovej schémy, 1. dávka jednodávkovej schémy), ktoré majú negatívny výsledok RT-PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 48 hodín, kompletne zaočkované (2. dávka dvojdávkovej schémy, 1. dávka jednodávkovej schémy) osoby do 18 rokov a 2 mesiacov veku (teda bez posilňovacej dávky aj bez testu)
 • kompletne zaočkované (2. dávka dvojdávkovej schémy, 1. dávka jednodávkovej schémy) osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami
 • osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 podľa odborného usmernenia ministerstva zdravotníctva a zároveň je schopná preukázať sa certifikátom o výnimke z očkovania a negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu alebo negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 48 hodín od odberu
 • osoby od 6 do 12 rokov a 2 mesiacov veku, ktoré majú negatívny výsledok RT-PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 48 hodín
 • osoby do 6 rokov veku bez testu

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ