Vedcom roka 2011 je profesor Roman Boča z UCM v Trnave

19.03.2012 14:01

Už po pätnásty raz odovzdali v Bratislave ocenenia v rámci súťaže Vedec roka, ktorej vyhlasovateľom je už tradične Journalist Studio v spolupráci s Klubom vedeckotechnických žurnalistov Slovenského syndikátu novinárov.

Vedcom roka SR 2011 sa stal prof. Ing. Roman Boča, DrSc. z Katedry chémie Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Je odborníkom v oblasti anorganická chémia a ocenenie získal za mimoriadnu publikačnú aktivitu v oblasti experimentálnej a teoretickej magnetochémie a za úspešné vedenie projektu Centra excelentnosti s názvom Magnetoaktivita, elektroaktivita a fotoaktivita koordinačných zlúčenín. Profesor Boča publikoval vyše 200 karentovaných publikácií prevažne v zahraničných periodikách európskeho a svetového významu.

Ocenenie Technológ roka SR 2011 získal Mgr. Martin Sabo, PhD. z Katedry experimentálnej fyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského (FMFI UK) v Bratislave. Udelili mu ho za konštrukciu vysoko citlivého spektrometra – tandemového iónového pohyblivostného spektrometra s hmotnostným spektrometrom. Možno ho využiť v oblasti výskumu iónových procesov prebiehajúcich v elektrických výbojoch a v plynoch pri atmosférickom tlaku. Tento prístroj môže nájsť využitie aj v iných oblastiach, napríklad pri neinvazívnej diagnostike v medicíne na základe diagnostiky dychu, v oblasti bezpečnosti je využiteľný na detekciu a rýchlu identifikáciu drog, bojových látok a výbušnín už v stopových množstvách.

RNDr. Jaromír Mikeš, PhD. z Ústavu biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach sa stal Mladým výskumníkom roka SR 2011. Ocenenie mu udelili za objasnenie niektorých aspektov protinádorového účinku fotodynamickej terapie navodenej hypericínom na celulárnej úrovni s výrazným medzinárodným ohlasom vo vedeckej komunite. Ocenený má veľký podiel na implementácii metód analytickej cytometrie a na formovaní študentov Univerzity P. J. Šafárika.
Uznanie za celoživotné dielo udelili PhDr. Karolovi Pietovi, DrSc. z Archeologického ústavu Slovenskej akadmie vied (SAV) v Nitre. PhDr. Pieta svojím výnimočným podielom na odhaľovaní a poznaní včasnohistorického a včasnostredovekého obdobia na území Slovenska prispel k zviditeľneniu dávnej minulosti našej krajiny v európskom priestore. Mnohé jeho archeologické výskumy doma i v zahraničí priniesli významné objavy, ktoré pomohli prehodnotiť a doplniť doteraz napísané dejiny.

Cenu za výsledky v programoch Európskej únie 2011 si prevzal prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. z Katedry matematiky a deskriptívnej geometrie Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. Získal ju za úspešné riešenie európskych projektov, ktorých výsledkom sú svetovo unikátne postupy a aplikácie v oblasti matematiky, vývojovej biológie a medicíny i v ďalších sférach.

Zástupca Kancelárie prezidenta SR Boris Sopira prečítal na stretnutí pozdravný list prezidenta SR Ivana Gašparoviča účastníkom dnešnej slávnosti. Prezident v liste vyzdvihol a ocenil prácu vedcov a výskumníkov na vysokých školách, univerzitách a vo vedeckých ústavoch v SR.

S príhovormi potom vystúpil prof. MUDr. Vladimír Krčméry, rektor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, prof. Jozef Masaryk z FMFI UK a ďalší. Rečníci poukázali na význam vedy a výskumu pre spoločnosť. Súčasne vyzdvihli dlhoročné úsilie JUDr. Ľubomíra Lenocha propagovať dôležitosť vedy a techniky, iniciátora súťaže a udeľovania ocenení Vedec roka, ktorý sa pre zdravotné problémy nemohol na dnešnej slávnosti zúčastniť. Pamätnú medailu, ktorú mu organizátori podujatia udelili, prevzala manželka oceneného.

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
24,99
Perla Ruža Color

Perla Ruža Color

34,99
Rozeta

Rozeta

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk