Ochranárom sa podarilo na Záhorí obnoviť 8 významných mokradí

04.02.2013 12:55

Ochranárom z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ) sa podarilo obnoviť osem významných mokradí v oblasti Záhoria. Ako informovala Karolína Sobeková z BROZ, ochrane a obnove mokradí na juhozápadnom Slovensku sa venujú už viac ako 15 rokov, pretože zohrávajú dôležitú úlohu v ľudských životoch.

Paradoxne nedostatkom vody podľa jej slov trpia nielen mokrade medzi pieskami na Záhorí, ale aj mokrade v okolí Dunaja. „Mnohé z biotopov dunajských luhov boli zničené vplyvom regulačných opatrení a výstavbou vodného diela Gabčíkovo,“ poznamenala.

Za jeden z najväčších úspechov považujú bratislavskí ochranári to, že vytvorili prietok Medveďovského ramena na Dunaji, ktorým od decembra 2012 po desiatkach rokov opäť prúdi voda. Opätovné vytvorenie prietoku tohto ramena mohli zrealizovať vďaka finančnej podpore projektu LIFE Ochrana vtáctva Podunajska. Ten istý projekt pomohol takisto v spolupráci s vodohospodármi a odborníkmi z Prírodovedeckej fakulty UK obnoviť rozsiahlu mokraď v blízkosti Gabčíkova – močiar Istragov.

„Lokalita známa z minulosti výskytom a hniezdením mnohých vzácnych druhov vtákov je od roku 1992 vyschnutá,“ priblížila Karolína Sobeková z BROZ a dodala, že situácia by sa mala zmeniť v priebehu tohto roka, keď je naplánované dokončenie prác na opätovnom privedení vody do oblasti Istragova.

Jedným z významných druhov, ktorému sa v súvislosti s mokraďami venuje celoeurópska pozornosť, je orliak morský, ktorý je našim najväčším dravcom. Aj v tomto prípade sa Bratislavské regionálne ochranárske združenie usiluje o zlepšenie podmienok pre jeho ochranu. Dunajské mokrade sú podľa Sobekovej aj domovom druhu, pamätajúceho si poslednú dobu ľadovú na našom území, hraboša severského panónskeho.

„Jeho najpočetnejšia populácia je viazaná na posledný prirodzene meandrujúci vodný tok Podunajska, Čiližský potok. Keďže ani ten neušetrili v minulosti pred zásahmi vodného hospodárstva a poľnohospodárstva, ktorých dôsledkom bolo vysušenie toku a priľahlých mokradí,“ vysvetlila s tým, že BROZ sa usiluje aj o jeho revitalizáciu a vytvorenie opätovného prietoku v celej dĺžke 33 kilometrov.

Dunaj vytvára významné mokradné biotopy aj priamo na území hlavného mesta, vďaka čomu je Bratislava obklopená prírodou lužných lesov a dunajských ramien a zároveň disponuje obrovskými zásobami pitnej vody. „Ale podobne ako celý slovenský úsek Dunaja, ani jeho bratislavská časť sa nevyhla regulačným úpravám,“ podotkla Karolína Sobeková. Zároveň dodala, že z pohľadu mokradí patrilo medzi najzávažnejšie zásahy odrezanie dunajských ramien od hlavného toku, čo spôsobilo ich postupné zazemňovanie a negatívnym spôsobom ovplyvnilo mnohé rastlinné a živočíšne druhy.

Vďaka jednému z novších projektov pod názvom „Ochrana a obnova území Natura 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy“ sa BROZ podieľa na prípravách lepšieho napojenia na Dunaj a vytvorenia prietoku troch dunajských ramien na území Bratislavy – Karloveského, Devínskeho a Starohájskeho. Realizácia tohto typu aktivity podľa jej slov umožní opätovné oplodnenie sa rýb v ramenách a následne ich migráciu medzi hlavným korytom a ramenami. „Súčasne vďaka obnove dynamiky vodného režimu budú vytvorené vhodné biotopy pre hniezdenie vtákov, ale aj pre mnohé iné druhy živočíchov,“ dodala.

Pre ochranárov z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia je dôležité mokrade nielen obnovovať a chrániť, ale aj upozorniť na ich dôležitú úlohu v ekosystéme, ktorého je človek súčasťou. Preto sú jednou z priorít aj aktivity na zlepšenie informovanosti a povedomia medzi širokou verejnosťou. „Preto bude aj naďalej v programe našej činnosti organizácia prednášok, exkurzií, interaktívnych výstav o mokradiach alebo čistenie lesa a ramien od odpadkov,“ uzavrela Karolína Sobeková z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia a dodala, že práve touto cestou sa snažia upozorniť na krásu, bohatstvo a zraniteľnosť mokradí v našej blízkosti.

Tohtoročný slogan ku svetovému dňu mokradí „Mokrade zabezpečujú vodu“ výstižne charakterizuje neoddeliteľné spojenie vody a mokradí a súčasne zdôrazňuje, akú dôležitú úlohu zohrávajú v životoch nás všetkých. Už tradične je 2. február dňom, kedy si pripomíname podpis medzinárodnej konvencie na ochranu mokradí v iránskom meste Ramsar (1971) – dohovor, ktorého signatárom je dnes už 158 štátov a zahŕňa viac ako 1 700 lokalít.

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
54,99
Kytica Zimona 12

Kytica Zimona 12

29,99
Kytica pre chlapca

Kytica pre chlapca

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk