Exekútorom sa zrejme sprísnia pravidlá

Nároky na výkon exekútorského povolania sa majú výrazne zvýšiť prostredníctvom novely Exekučného poriadku, ktorú v utorok parlamentný ústavnoprávny výbor odporučil plénu schváliť.

27.08.2013 15:32
parlament, poslanci, NR SR Foto: ,
Ilustračné foto
debata (5)

Návrh sprísňuje požiadavky na výkon funkcie exekútora. Aj pre exekútorov sa zavedú riadne výberové konania po vzore ostatných právnických povolaní.

Súdneho exekútora podľa návrhu vymenuje minister výlučne na základe výsledkov výberového konania, ktoré bude otvorené pre všetky osoby, spĺňajúce zákonné podmienky pre účasť v ňom. Novela zavádza do systému ustanovovania exekútorov do funkcie regionálny (územný) princíp.

Výberové konanie bude vyhlasovať minister spravodlivosti pre územný obvod krajského súdu, a to buď na návrh Slovenskej komory exekútorov (SKE) v prípade zániku výkonu funkcie exekútora, alebo bez návrhu, ak je v územnom obvode dotknutého krajského súdu potrebné zvýšiť počet exekútorov. Výberové konania, ktoré budú verejné, uskutoční výberová komisia kreovaná z osôb nominovaných komorou, ministrom spravodlivosti a súdnou mocou.

Výbor súhlasil aj s pozmeňujúcim návrhom poslanca za Smer Antona Martvoňa, ktorým rieši platobnú disciplínu exekútorov vo vzťahu k Slovenskej komore exekútorov (SKE). Ak exekútor nezaplatí v komorou stanovenej lehote členský príspevok alebo uloženú pokutu, ktorú dostal od komory za svoje pochybenie, napríklad neodviedol celú vymoženú časť výživného oprávnenej osobe, tak sa dopustí závažného disciplinárneho previnenia, za ktoré mu bude môcť byť až pozastavená činnosť.

„Tento návrh nepriamo pomôže aj občanom tým, že exekútori budú disciplinovanejší a im uložené sankcie komorou už nebudú iba symbolické, ale aj represívne," vysvetlil poslanec za Smer. Naopak, s tromi pozmeňujúcimi návrhmi neuspela poslankyňa za SDKÚ Lucia Žitňanská. Presadzovala, aby o spotrebiteľských veciach nerozhodovali rozhodcovské, ale riadne súdy, ktoré by svojou autoritou mohli skôr vyčistiť prostredie od firiem podnikajúcich na hrane zákona.

Rovnako navrhovala, aby na istý typ exekučných titulov nemuseli dávať povolenie súdy a chcela tiež obmedziť výšku úrokov z omeškania pri vymáhanej pohľadávke. „Aby nebolo možné profitovať z úrokov z omeškania, ak sa odkladá vymáhanie pohľadávky,“ konštatovala.

Štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská uviedla, že so Žitňanskej zámermi nemá problém. Rezort justície podľa jej slov v procesnej novele o exekútoroch rieši dve z troch Žitňanskej návrhov, a to obmedzenie úrokov z omeškania a menej byrokracie, aby na istý typ exekučných titulov nemuseli dávať povolenie súdy. O zmenách chce rezort ešte diskutovať s exekútormi. Novelu dá MS SR do pripomienkového konania v septembri.

Pre spotrebiteľské rozhodcovské konanie pripravuje spravodlivosť samostatný zákon. Podľa Jankovskej spotrebiteľov budú riešiť samostatné rozhodcovské súdy s inými kritériami, ako majú bežné rozhodcovské súdy.

Novela Exekučného poriadku smeruje aj k zvyšovaniu odbornej úrovne uchádzačov o túto profesiu. Prináša predĺženie praxe exekútorského koncipienta z doterajšej trojročnej na päťročnú. Nanovo sa upraví aj systém vyvodzovania disciplinárnej zodpovednosti. Sprísni sa dohľad nad Slovenskou komorou exekútorov. V disciplinárnom konaní sa tiež má zmeniť pozícia súdu, ktorý sa podľa plánov stane odvolacím orgánom proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu.

Novelou sa navrhuje zavedenie náhodného výberu disciplinárneho senátu zvlášť pre každé disciplinárne konanie, pričom celý priebeh disciplinárneho konania, ktorý doposiaľ upravoval vnútorný predpis komory, bude upravený zákonom. V záujme posilnenia transparentnosti sa budú databázy predsedov disciplinárnych senátov a členov disciplinárnych senátov zverejňovať na webovom sídle komory, rovnako tak aj zloženie disciplinárneho senátu, termín ústneho pojednávania a uložené disciplinárne opatrenie v konkrétnej disciplinárnej ve­ci.

Spresňuje sa aj právomoc ministerstva pri výkone štátneho dohľadu nad činnosťou exekútorov a činnosťou komory. Ministerstvo sa v novele osobitne sústreďuje aj na pravidlá nakladania s vymoženými peňažnými prostriedkami. Zavedú sa napríklad presné lehoty na poukázanie vymožených peňazí oprávnenému, pričom porušenie tejto povinnosti bude disciplinárnym previnením.

5 debata chyba
Viac na túto tému: #poslanci #parlament #Exekútori