Recyklačný fond podporí sedem žiadostí o dotácie

03.10.2013 11:45
Recyklácia, ekológia, papier
Ilustračné foto Autor:

Správna rada Recyklačného fondu (RF) vyhovela na svojom ôsmom tohtoročnom zasadnutí siedmim žiadostiam o poskytnutie financií. Informuje o tom Recyklačný fond na svojej internetovej stránke.

Obec Chtelnica dostane z fondu 34 480 eur na projekt s názvom Intenzifikácia separovaného zberu odpadov v obci Chtelnica. Jeho cieľom je nahradiť vrecový systém zberu rozmiestnením 120-litrových kontajnerov do domácností na zber plastov, papiera, viacvrstvových kombinovaných materiálov a kovových obalov. Obec chce takisto kúpiť 1 100-litrové kontajnery na zber papiera a plastov, 1 500-litrové kontajnery na sklo a umiestniť ich na zberné miesta. Do škôl by chcel žiadateľ umiestniť 60-litrové kontajnery na triedený zber plastov, viacvrstvových kombinovaných materiálov a kovových obalov.

Dotáciu 38-tisíc eur dostala aj obec Štrba s projektom Rozšírenie separovaného zberu odpadov k. ú. Obce Štrba, III. etapa. Štrba peniaze dostala na zabezpečenie zvýšenia intenzity triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu. Súčasný systém zberu a následného zhodnotenia vytriedených zložiek je poddimenzovaný. Cieľom projektu je takisto zabezpečiť kontajnerové stojiská drevenými konštrukciami a spropagovať triedený zber v mikroregióne.

Pre spoločnosť A.S.A. SLOVENSKO, spol. s r. o schválila Správna rada fondu dotáciu 55 170 eur. Firma predložila projekt s názvom "II. etapa projektu Intenzifikácia separovaného zberu odpadov pre mestá a obce regiónu Záhorie – Zefektívnenie dotrieďovania vyseparovaných zložiek TKO“. Cieľom projektu je rozšíriť triediace linky zo súčasných štyroch na osem stojísk.

Recyklačný fond takisto finančne podporí spoločnosť N-club, Bratislava sumou 37 700 eur a jej projekt „Inovovaná TV relácia SEPARÉ“. Je to propagačný projekt zameraný na formovanie povedomia všetkých vekových kategórií na celom Slovensku. Relácia chce formovať povedomie o problematike zberu, separácie a recyklácie odpadov vybratých komodít v rámci jednotlivých sektorov Recyklačného fondu.

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava získala dotáciu 18-tisíc eur na projekt pod názvom Možnosti energetického využitia opotrebovaných motorových olejov v mieste ich odberu. Cieľom predloženého projektu je vyvinúť spoľahlivú analytickú metódu stanovenia obsahu PAH (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) v opotrebovaných olejoch a využiť pritom jedinečné možnosti, ktoré ponúka nukleárna magnetická rezonancia. Získané výsledky chce STU následne publikovať vo vedeckom časopise a tiež na konferenciách a seminároch.

Spoločnosti GALIMEX EKO, a.s. Martin schválila Správna rada fondu dotáciu 32 280 eur. Firma predložila projekt „Dovybavenie spracovateľských priestorov a skvalitnenie technológií zo separácie a zhodnotenia odpadov zo starých vozidiel za účelom získania prostriedkov z RF". Jeho cieľom je doplnenie existujúcej prevádzky o technológiu na materiálové zhodnocovanie palivových a olejových filtrov zo spracovania starých vozidiel.

Žiadateľ Marián Ondrík z Lieseku získal 335 000 eur s projektom „Dovybavenie technológiou pre potreby spracovania starých vozidiel“. Základom projektu je nájsť spôsob na zvýšenie stupňa zhodnotenia komodít starých vozidiel a separácie odpadov z nich vznikajúcich s ohľadom na environmentálne, technologické a ekonomické kritériá a následným rozpracovaním možnosti materiálového zhodnotenia.

Ďalším cieľom je reálne dosiahnuť stanovený cieľ v nariadení vlády, ktorým sa ustanovujú záväzné limity a termíny pre rozsah opätovného použitia časti starých vozidiel, zhodnocovania odpadov zo spracovania starých vozidiel a ich recyklácie. Nariadenie určuje, že k 1. januáru 2015 musí opätovné použitie časti starých vozidiel a zhodnocovanie odpadov zo spracovania starých vozidiel bez ohľadu na dátum výroby dosiahnuť úroveň 95 percent a opätovné použitie častí starých vozidiel a recyklácia starých vozidiel úroveň 85 percent.

Od začiatku roka Správna rada Recyklačného fondu schválila dotácie pre 26 projektov v súhrnnej výške 2 613 366 eur.

#dotácia #recyklačný fond
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku