Envirorezort vyčerpal z eurofondov takmer 718 miliónov eur

Ministerstvo životného prostredia vyčerpalo do konca septembra z eurofondov 717,5 milióna eur, ide o Operačný program Životné prostredie (OP ŽP). Je to takmer 40 percent z celkovej alokácie do roku 2015.

13.11.2013 11:12
Peniaze, euro, mince Foto:
Ilustračné foto.
debata

Celková suma určená na OP ŽP je jedna miliarda 820 miliónov eur. Vyplýva to z materiálu „Vznik sprostredkova­teľského orgánu pod riadiacim orgánom k 1. januáru 2014 na programové obdobie 2007 – 2013,“ ktorý v stredu na svojom rokovaní schválila vláda. Do roku 2015 je tak ešte potrebné dočerpať miliardu 103 miliónov eur.

Materiál predložil na rokovanie vlády rezort životného prostredia na základe vykonanej analýzy implementácie a čerpania operačného programu Životné prostredie. V nadväznosti na analýzu bol vypracovaný materiál so zdôvodnením opodstatnenosti zriadenia sprostredkova­teľského orgánu pod riadiacim orgánom v rámci operačného programu na programové obdobie 2007 až 2013. Má sa ním stať k 1. januáru 2014 na základe splnomocnenia Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP). Do konca obdobia oprávnenosti výdavkov, teda k 31. decembru 2015, je potrebné v rámci operačného programu vyčerpať viac, ako sa vyčerpalo doteraz od začiatku programového obdobia.

V podmienkach OP ŽP sa už v auguste 2012 zaviedol akčný plán na zrýchlenie čerpania a implementácie operačného programu. Jedným z opatrení je zriadenie sprostredkova­teľského orgánu. Splnomocnením Slovenskej agentúry životného prostredia, ktoré nadobudne účinnosť podpisom ministra životného prostredia a generálneho riaditeľa SAŽP, sa zníži administratívna záťaž zamestnancov podieľajúcich sa priamo na implementácii a čerpaní finančných prostriedkov OP ŽP.

Cieľom je teda odbremeniť projektových manažérov podieľajúcich sa na samotnej implementácii v rámci projektového cyklu, čím sa zvýši kvalitatívna a kvantitatívna stránka vykonávaných činností. Navrhovaným spôsobom sa postupne administratívne odbremenia zamestnanci riadiaceho orgánu pre OP ŽP, čím sa zvýši efektivita výkonu činností ovplyvňujúcich čerpanie, predovšetkým administratívna kontrola verejného obstarávania, administratívna kontrola žiadostí o platbu, výkon kontroly na mieste v rámci projektov v realizácii za súčasného zvýšenia kvality a kvantity vykonávaných kontrol. Z celkového počtu 710 projektov OP ŽP bude na SAŽP delegovaných 346 riadne ukončených projektov a 37 mimoriadne ukončených projektov.

Slovenská agentúra životného prostredia je príspevková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou zriadená ministerstvom s cieľom plniť odborné úlohy na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie a rozvoj environmentalistiky v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja. Takisto sa navrhuje v budúcnosti vytvoriť spotrebiteľský orgán pod riadiacim orgánom v rámci SAŽP aj na programové obdobie 2014 až 2020 na realizáciu Operačného programu Kvalita životného prostredia pre aktivity v pôsobnosti ministerstva v nadväznosti na pokyny centrálneho koordinačného orgánu.

debata chyba
Viac na túto tému: #eurofondy #ministerstvo životného prostredia