Banskobystrické školy získali granty oprávnene, tvrdí ministerstvo

Ministerstvo školstva nesúhlasí s tvrdením, že schválenie grantov pre školy v Banskobystrickom kraji bolo neoprávnené. Reaguje tak na list hovorcu kraja Miroslava Beličku.

13.02.2014 14:07
debata (9)

Väčšina z 22 schválených projektov Operačného programu Vzdelávanie – opatrenie 1.1. Premena tradičnej školy na modernú bola schválená školám v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) pravdepodobne neoprávnene, uviedol v otvorenom liste adresovanom hovorcovi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR hovorca BBSK Miroslav Belička. List mu poslal v stredu (12.2.). Podľa hovorcu ministra školstva Michala Kaliňáka vyjadrenia v liste ignorujú všeobecne známe fakty, ktoré sú zaužívané ostatných sedem rokov.

Podľa Beličku sa ale o tom možno domnievať podľa jeho zistení a po konzultácii s odborom finančného riadenia a rozpočtu, odborom vzdelávania a kultúry Úradu BBSK. Preto žiadali hovorcu ministerstva alebo ministra školstva Dušana Čaploviča (Smer-SD) o vyjadrenie k postupu v prípade tohto operačného programu.

„Pretože na päťpercentné spolufinancovanie týchto projektov boli použité výdavkové alebo príjmové účty rozpočtových organizácií bez súhlasu Zastupiteľstva BBSK, pričom v čase funkčného obdobia bývalého predsedu BBSK za Smer Vladimíra Maňku boli na splnenie podmienok spolufinancovania týchto projektov vykázané rozpočtové prostriedky, ktoré neboli viazané na tento účel,“ konkretizoval Belička. Dodal, že v prípade realizácie plnenia by mohlo dôjsť k porušeniu zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Belička pokračoval, že žiadajú preto vyjadrenie, prečo MŠVVaŠ schválilo tieto europrojekty v rozpore s účelovým určením prostriedkov rozpočtových organizácií BBSK. Zároveň upozorňujú, že v prípade realizácie projektov za súčasného uskutočnenia ich spolufinancovania prostriedkami, ktoré neboli účelovo viazané na tento účel, by mohlo dôjsť k porušeniu finančnej disciplíny v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. BBSK zároveň žiadal ministerstvo o poskytnutie informácií, či k rovnakým pochybeniam došlo aj v ďalších krajoch.

Ministerstvo školstva: K pochybeniam nedošlo

„Agentúra ministerstva školstva pre štrukturálne fondy (ASFEU) nesúhlasí s tvrdením, že schválenie nenávratných finančných príspevkov (NFP) pre školy v Banskobystrickom kraji bolo neoprávnené, rovnako nedošlo k pochybeniam v iných samosprávnych krajoch. Implementácia štrukturálnych fondov prebieha prostredníctvom ASFEU v zmysle jej úloh a povinností vyplývajúcich z programového obdobia 2007–2013,“ reagoval Kaliňák.

Vysvetlil, že schvaľovanie NFP prebieha vždy v súlade s podmienkami konkrétnej výzvy. V prvej fáze je súčasťou žiadosti o NFP medzi povinnými prílohami čestné vyhlásenie o tom, že „organizácia má zabezpečené zdroje na spolufinancovanie projektu.“ Následne pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP predkladá každý subjekt doklad o disponibilite finančných prostriedkov vlastných zdrojov. Tento doklad môže mať niektorú z troch foriem, môže to byť uznesenie zastupiteľstva, prípadne potvrdenie komerčnej banky alebo výpis z účtu.

„Otázka účelovej viazanosti prostriedkov a rozpočtových pravidiel medzi školami a ich zriaďovateľom, v tomto prípade BBSK, je v plnej zodpovednosti a kompetencii týchto subjektov. Preto musíme konštatovať, že postoje BBSK boli tvorené pri absencii kľúčových informácií a poznatkov veci,“ konštatoval Kaliňák.

Ten minulý týždeň informoval médiá, že vedúci odboru vzdelávania a kultúry Úradu BBSK úspešným školám listom oznámil, že ich projekty „nebudú spolufinancované zo zdrojov BBSK.“ Ako reagoval Belička, ústredný orgán štátnej správy – MŠVVaŠ sa podieľa na tendenčnej kampani zameranej proti BBSK. „Z celkového počtu 22 škôl nemajú zabezpečené spolufinancovanie len tri školy, ktoré sú rozpočtovými organizáciami. BBSK by poskytnutím spolufinancovania v súčasnej situácii porušil zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,“ uviedol Belička.

9 debata chyba
Viac na túto tému: #škola #Banskobystrický kraj #grant