Premiér Fico hodnotil tri roky vládnutia. Medzery vidí v oblasti zamestnanosti

Slovenský premiér Robert Fico hodnotil tri roky pôsobenia vlády. Zameral sa na jej úspechy a zdôraznil, aké úlohy ešte pred ňou stoja v poslednom roku vládnutia. Premiér zdôraznil, že bude bojovať proti akejkoľvek netransparentnosti.

13.04.2015 11:59
Fico, tri roky pôsobenia vlády Foto: ,
Predseda vlády Robert Fico počas prejavu o zhodnotení troch rokov pôsobenia vlády SR.
debata (46)

Hlavnými cieľmi Ficovej sociálno-demokratickej vlády sú konsolidácia verejných financií a zlepšovanie životných podmienok občanov.

„Verili sme, že bolestivé konsolidačné opatrenia sa dajú kombinovať s rastom kvality života ľudí,“ povedal premiér.

Ako veľké pozitívum vyzdvihol Fico opäť fakt, že jeho vláda „nezaťažuje verejnosť konfliktami a vnútornými rozpormi.“ Na druhej strane jej vraj nechýba schopnosť sebareflexie a vážnych rozhodnutí v oblasti personálnych zmien.

Prečítajte si komentár Petra Javůrka Odpočet alternatív.

Fico sa aj dotkol budúcoročného predsedníctva Slovenska v EÚ – verí, že si tým nespôsobíme medzinárodnú blamáž, ale naopak, imidž našej krajiny sa vylepší.

Premiér Robert Fico vo svojom prejave rozobral štyri hlavné body vládneho programu – konsolidáciu verejných financií (zníženie ich deficitu pod 3 % HDP), cenovú stabilitu, znižovanie nezamestnanosti a zmiernenie dopadu krízy na občanov. Predpovedal, že slovenská ekonomika naďalej porastie – v roku 2015 to bude 3,15 % HDP a v nasledujúcom roku 3,8 % HDP.

Podľa predpokladov Národnej banky Slovenska by v tomto roku malo vzniknúť 22 000 pracovných miest, nezamestnanosť sa u nás blíži k 12 %. Premiér by ju chcel dostať na priemer krajín EÚ.

V poslednom roku sa chce premiér zamerať tiež na boj s korupciou a vyzval ľudí, aby oznamovali takéto správanie, najmä v zdravotníctve.

Odpočet 100 najdôleži­tejších opatrení a výsledkov vlády (apríl 2012 – apríl 2015)

Vláda SR nastúpila do úradu 4. 4. 2012. Predkladáme odpočet najdôležitejších opatrení a výsledkov vlády za spomínané obdobie:

OBLASŤ VEREJNÝCH FINANCIÍ A PODPORY EKONOMIKY A ZAMESTNANOSTI

OZDRAVENIE VEREJNÝCH FINANCIÍ

1. Deficit verejných financií pre rok 2015 je na úrovni 2,49 %, úroveň verejného dlhu – 54,9 % HDP za rok 2014 – je jedna z najnižších z krajín eurozóny.

2. Slovensko bolo vyradené z procedúry nadmerného deficitu a Európska komisia nás zaradila do elitnej skupiny štyroch krajín eurozóny s najzodpovednejším rozpočtom.

3. Prijaté reformy penzijného systému a ozdravenie verejných financií viedli k zlepšeniu dlhodobej udržateľnosti verejných financií.

4. K úsporám verejných financií prispeli aj viaceré čiastkové opatrenia, ako napr. zákonné obmedzenie poslancov NR SR zastávajúcich viacero volených funkcií poberať len jeden poslanecký plat a z iných funkcií len príjem na úrovni minimálnej mzdy.

5. Konsolidácia verejných financií bola realizovaná v súlade s predvolebnými sľubmi. Nezaťažili sme ľudí s nižšími a so strednými príjmami, ale banky, monopoly, firmy a ľudí s nadštandardnými príjmami.

LEPŠÍ VÝBER DANÍ

6. V roku 2012 bol schválený plán 50 opatrení na zlepšenie výberu daní a proti daňovým únikom. Mnohé z opatrení plánu sú už zavedené do praxe. Len pri DPH je odhadovaný dodatočný príjem za roky 2013 – 2015 viac ako 1,6 mld. eur.

7. Podarilo sa opraviť a sfunkčniť po odchádzajúcej vláde prebratý nefunkčný daňový informačný systém.

8. Spustili sme virtuálnu registračnú pokladnicu ako bezplatnú internetovú aplikáciu pre podnikateľov.

PODPORA ZAMESTNANOSTI

9. Zníženie zdravotných odvodov pre ľudí s nižšími príjmami od roku 2015 znižuje náklady práce a zvyšuje čistú mzdu nízkopríjmových zamestnancov. Opatrenie pozitívne ovplyvní približne 600-tisíc zamestnancov.

10. Na podporu dlhodobo nezamestnaných a zvýšenie ich motivácie zamestnať sa bol zavedený dočasný súbeh pomoci v hmotnej núdzi a mzdy. Súbeh viacerých opatrení zvyšuje mesačný príjem bývalého dlhodobo nezamestnaného človeka o bezmála 100 eur, pri dvojici potenciálne až o 132 eur.

11. Presadili sme možnosť presunutia nevyčerpaných zdrojov z iných operačných programov fondov EÚ vo výške 225 mil. eur na podporu zamestnanosti a hospodárskeho ras­tu.

12. Na európskej úrovni Slovensko podporuje programy a iniciatívy na zvýšenie hospodárskeho rastu a zamestnanosti.

13. Zaviedla sa daňová podpora firiem investujúcich do výskumu a vývoja formou superodpočtu vo výške 25 % z nákladov firmy na výskum a vývoj.

14. Spustené boli prvé z opatrení na podporu inovatívnych podnikateľských projektov, tzv. start-upov.

15. Opatrenia smerujúce k podpore ekonomického rastu a rastu zamestnanosti prispeli k zrýchľovaniu dynamiky rastu ekonomiky SR, ktorá bude podľa najnovšej prognózy NBS rásť tempom 3,2 % HDP v tomto roku a 3,8 % HDP v roku 2016. V závere roka 2014 Slovensko dosahovalo 5. najsilnejší rast ekonomiky z krajín eurozóny.

16. Dlhodobo klesajúcu tendenciu má miera nezamestnanosti. Kým na jar 2012 dosahovala 14,1 %, dnes je na úrovni 12,3 %. Podľa najnovšej prognózy NBS má miera nezamestnanosti klesnúť v tomto roku na 12 % a v roku 2016 na 11 %, čím sa Slovensko dostane na približnú úroveň priemeru eurozóny. Za ostatný rok sa znížil počet nezamestnaných v evidencii úradov práce o bezmála 26-tisíc a podľa prognózy NBS má v roku 2015 vzniknúť ďalších 22-tisíc nových pracovných miest.

17. Približne 13-tisíc pracovných miest bolo vytvorených cez projekty zamestnávania mladých ľudí, pričom projekt dosiahol približne 80 % udržateľnosť pracovných miest.

18. Zamestnanosť má podľa NBS rásť o 1,4 % v tomto roku a o 1,1 % v roku 2016.

19. Rásť majú aj reálne mzdy (vzhľadom na minimálny rast cien, za rok 2014 dokonca po prvýkrát v histórii SR pokles cien), a to o 2,7 % v tomto roku a 2,1 % v roku 2016. V roku 2014 rástli reálne mzdy najvýraznejším tempom za ostatných sedem rokov.

OBLASŤ SOCIÁLNYCH VECÍ

20. Minimálna mzda bola historicky zvýšená z 327 eur v roku 2012 na 380 eur v roku 2015. Slovensko je s 58 % zvýšením minimálnej mzdy od roku 2008 krajinou s tretím najvyšším rastom minimálnej mzdy v EÚ.

21. Zvýšenie minimálnej mzdy prispelo – spolu s rastom ekonomiky a rastom produktivity práce – k celkovému rastu miezd. Priemerná hodinová cena práce (mimo agrosektoru a verejnej správy) vzrástla v SR podľa Eurostatu za rok 2014 o 5,2 %, čo bol tretí najrýchlejší rast ceny práce v rámci eurozóny. Priemerná hodinová cena práce v SR bola v roku 2014 na Slovensku (9,7 eura) už vyššia ako v Českej republike (9,4 eura), Poľsku (8,4 eura) aj Maďarsku (7,3 eura).

22. Posilnené bolo postavenie zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch: zmena Zákonníka práce, rozširovanie záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, posilnenie postavenia zamestnanca pri agentúrnom zamestnávaní.

23. Okrem podpory dlhodobo nezamestnaných zavedením dočasného súbehu dávky v hmotnej núdzi a príjmu zo zamestnania a pokračovania odvodovej úľavy bola za účelom zachovania ich pracovných návykov zavedená povinnosť odpracovať si časť dávky v hmotnej núdzi verejnoprospešnými prácami.

24. Zvýšený bol vianočný príspevok pre dôchodcov – dôchodcovia s najnižšími penziami si vďaka zvýšeniu príspevku prilepšili až o 100 eur.

25. Študentom pracujúcim na dohodu o brigádnickej práci sa znížili odvody formou zvýšenia príjmovej hranice, do ktorej neplatia odvody zo 159 eur pri študentoch nad 18 rokov a 68 eur pri študentoch mladších ako 18 rokov na jednotnú hranicu 200 eur.

26. Dôchodkový systém bol stabilizovaný opatreniami na zabezpečenie jeho dlhodobejšej udržateľnosti: zmena vzorca valorizácie dôchodkov z priebežného I. piliera, zmena modelu výpočtu veku odchodu do dôchodku, zmena výšky odvodu do II. kapitalizačného piliera, otvorenie II. piliera za účelom možnosti vystúpenia sporiteľov, pre ktorých je systém nevýhodný, dočasné posilnenie solidarity I. piliera, posilnenie postavenia sporiteľa vo vzťahu k DSS.

27. Na dosiahnutie väčšej zásluhovosti a zvýšenia príjmov dôchodcov s najnižšími penziami bude od 1. júla 2015 zavedený minimálny dôchodok pre ľudí, ktorí odpracovali aspoň 30 rokov Minimálny dôchodok bude garantovať príjem na penzii vo výške minimálne 136 % sumy životného minima (269,50 eur), jeho zavedenie sa pozitívne dotkne viac ako 75-tisíc dôchodcov.

28. Spustené bolo prvé opatrenie projektu „Záruka pre mladých“ – tzv. právo na prvé zamestnanie podporuje zamestnávanie mladých ľudí formou preplácania časti mzdových nákladov zamestnávateľovi, ktorý vytvorí takéto pracovné miesto, po dobu 6 mesiacov.

29. Systém kvality poskytovania sociálnych služieb bol sprísnený a zvýšila sa miera ochrany klientov zariadení sociálnych služieb.

30. Vláda pokračovala v politike sociálneho dialógu okrem iného aj na pôde Rady solidarity a rozvoja SR.

OBLASŤ VNÚTRA A ŠTÁTNEJ SPRÁVY

31. Reforma ESO od roku 2012 doposiaľ usporila 696 mil. eur. Bolo otvorených 34 klientskych centier, zvyšné budú otvorené do konca tohto roka.

32. Zriadenie štátneho elektronického trhoviska pre všetky podlimitné zákazky štátnych inštitúcií a samospráv. Toto zásadné protikorupčné opatrenie zabezpečilo za 4 mesiace testovacej a 2 mesiace ostrej prevádzky úsporu vo výške 2 mil. eur.

33. Novela zákona o verejnom obstarávaní, nové volebné kódexy, ktoré riešia aj financovanie politických strán, zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

34. Skupina štátov proti korupcii pri Rade Európy (GRECO) ocenila Slovensko za dosiahnutý pokrok v oblasti transparentnosti financovania strán. SR už nie je monitorovaná za neplnenie odporúčaní v tejto oblasti. Slovensko zlepšilo svoje postavenie v rebríčku vnímania korupcie Transparency International z 66. miesta v roku 2011 na 54. miesto v roku 2014, teda o 12 miest.

35. Zákaz účasti tzv. „schránkových firiem“ s neznámymi vlastníkmi na verejných obstarávaniach.

36. Ďalší postup v elektronizácii komunikácie občanov s úradmi. Okrem iného je od 1. 4. 2015 elektronizácia využiteľná pre úkony súvisiace s evidenciou vozidla.

OBLASŤ HOSPODÁRSTVA

ENERGETIKA – CENY ENERGIÍ

37. Získanie materskej spoločnosti SPP, a.s. do 100 % vlastníctva štátu.

38. Energeticky aj zahraničnopoliticky strategické projekty – reverzný tok plynu na Ukrajinu, plynovodné prepojenie s Maďarskom.

39. Tlak na dostavbu 3. a 4. bloku Atómovej elektrárne Mochovce.

40. Ďalšie vyhraté súdne spory súvisiace so získaním zvyšného 38 % podielu v Transpetrole.

41. Schválenie novej Energetickej politiky SR a posilnenie ochrany spotrebiteľa na trhu s energiami.

42. Pokles cien energií: zníženie ceny plynu (v priemere o 1,14 %) aj elektrickej energie (v priemere o 5,03 %) pre domácnosti od začiatku roka 2015. Predpoklad ďalšieho výraznejšieho poklesu cien energií – pri cene plynu až o 7 % – v blízkom období.

ROZVOJ REGIÓNOV – ZAMESTNANOSŤ

43. Investičné projekty podporené štátnou investičnou pomocou vytvorili 6-tisíc nových pracovných miest a udržali 1500 miest.

44. Ekonomická a finančná podpora regiónov, miest a obcí v rámci 12 výjazdových rokovaní vlády SR.

45. Záchrana tisícov pracovných miest dohodou o zotrvaní spoločnosti U.S.Steel v Košiciach.

46. Presadenie navýšenia zdrojov na revitalizáciu osvetlení miest a obcí v rokovaniach s Európskou komisiou zo 17,7 mil. na 36,4 mil. eur, tzn. zdvojnásobenie počtu úspešných žiadostí miest a obcí.

OBLASŤ DOPRAVY

47. Za 3 roky bolo rozostavaných viac ako 100 km diaľnic a rýchlostných ciest. V roku 2014 bolo rozostavaných historicky najviac úsekov a aktuálne je rozostavaných viac ako 150 km diaľnic a rýchlostných ciest. V tomto roku je plán odovzdať 56 km nových diaľnic a rýchlostných ciest. Súčasne bolo za 2 roky obnovených 500 km ciest 1. triedy a aktuálne je naštartovaný projekt obnovy ďalších 170 km.

48. V realizácii je výber koncesionára na obchvat Bratislavy D4 a s ním súvisiacu rýchlostnú cestu R7 v celkovej dĺžke približne 59 km.

49. Dodnes je viac ako 686-tisíc ľudí zaregistrovaných v systéme bezplatného cestovania na železnici.

50. Zvýšené boli zľavy na cestovanie vlakom do práce na 50 %.

51. Počty pravidelne jazdiacich vlakov boli navýšené o 105 ks a začali sme s obnovou vozového parku – do konca 2015 bude 60 % výkonov v regionálnej preprave v moderných vlakoch.

52. Letisko M. R. Štefánika v Bratislave sa rozvíja v réžii štátu – od konca marca 2015 zriadi svoju bázu letecká spoločnosť Ryanair, pribúdajú nové destinácie a zvyšuje sa aj počet pravidelných letov.

53. 70 % medziročný nárast objemu štátnej podpory bytovej výstavby na úroveň 38 mil. eur roku 2014, čo je najviac od predkrízového roku 2007.

54. Rozpočet Štátneho fondu rozvoja bývania bude navýšený o 118 mil. eur smerujúcich na projekty obnovy 25-tisíc bytoviek.

OBLASŤ ŠKOLSTVA

55. Zvyšovanie platov učiteľov tri roky po sebe vždy o 5%.

56. Zákon o duálnom odbornom vzdelávaní zvýši šance mladých ľudí uplatniť sa na trhu práce, zvýši ich príjem a formou daňových úľav motivuje zamestnávateľov zapojiť sa do systému, poskytovať študentom odbornú prax.

57. 10 mil. eur bolo vyčlenených na projekty zvýšenia kapacít jaslí a materských škôl. Súčasne je v príprave výzva na projekt v hodnote 100 mil. eur z fondov EÚ na ďalšie zvýšenie kapacít materských škôl, čo pokryje bezmála 100 % požiadaviek na miesta v predškolských zariadeniach.

58. Navýšenie počtu asistentov v školách pre deti so zdravotným znevýhodnením.

59. Zastavenie prázdninového prepúšťania učiteľov.

60. Pripravené Štátne vzdelávacie programy pre materské, základné školy a pre gymnáziá.

61. Vláda vyčlenila na výstavbu alebo obnovu 21 futbalových štadiónov na najbližších desať rokov 45 miliónov eur. V pokročilom štádiu výstavby je City aréna – štadión A. Malatinského v Trnave, štát podporil aj projekt výstavby Národného futbalového štadióna v Bratislave.

OBLASŤ ZDRAVOTNÍCTVA

62. Zlepšilo sa hospodárenie nemocníc – znížilo sa tempo rastu dlhov 13 najväčších štátnych nemocníc. Ak by ostali v režime, ako fungovali za vlády I. Radičovej, zadlženie by bolo dvojnásobné. Viaceré nemocnice už nevytvárajú nové dlhy.

63. Zabezpečený bol výrazný nárast platov lekárov a sestier v štátnych nemocniciach. Priemerná hrubá mzda lekára je viac ako 2 500 eur, u sestier je to nad 1 000 eur.

64. Od 1. 4. 2015 boli zrušené poplatky v ambulanciách, ktoré sú súčasťou zdravotnej starostlivosti a sú hradené poisťovňami. Rovnako bol zrušený poplatok za prednostné vyšetrenie vytvárajúci dve skupiny pacientov podľa ich finančných možností.

65. Z fondov EÚ bolo zrekonštruovaných 26 nemocníc.

66. V príprave je projekt novej univerzitnej nemocnice v Bratislave s najmodernejším vybavením.

67. Reguláciou reexportu liekov sme zabránili situácii, ktorá nastala počas bývalej vlády, kedy chýbali onkologické lieky aj pre deti a štátna nemocnica práve s týmito liekmi obchodovala. Týmto praktikám sme legislatívne zamedzili.

OBLASŤ INVESTÍCIÍ A FONDOV EÚ

68. Len dvom krajinám EÚ – Slovensku a Rumunsku sa podarilo presadiť ročné predĺženie čerpania fondov EÚ z rokov 2011 a 2012, čím sme zachránili pre SR 500 mil. eur, ktorým hrozilo prepadnutie.

69. Ako jednej z prvých piatich krajín EÚ nám Európska komisia schválila Partnerskú dohodu na čerpanie fondov EÚ na roky 2014 – 2020. Európska komisia už schválila všetky nosné Operačné programy pre čerpanie fondov EÚ 2014 – 2020.

70. 100 mil. eur z fondov EÚ začnú domácnosti čerpať na obnoviteľné zdroje energie na jeseň 2015.

71. Bola vypísaná súťaž na dodávateľa štúdie realizovateľnosti predĺženia širokorozchodnej železničnej trate z Košíc do Viedne.

OBLASŤ JUSTÍCIE A SPRAVODLIVOSTI

72. Justičná reforma: zásadné zmeny nastali na vedúcich justičných postoch, rozbiehajú sa previerky budúcich sudcov.

73. Ochrana spotrebiteľov: prijaté sú maximálne stropy pre odplatu a celkovo prísnejšie pravidlá pri spotrebiteľských úveroch (napr. spotrebiteľské zmluvy s písmenami menšími ako 1,9 mm sú neplatné), prísnejšie pravidlá pri exekúciách, osobitne sa zvýšila ochrana dôchodcov. Prijatý bol aj tzv. „zákon proti šmejdom“. Dôsledkom posilnenia ochrany spotrebiteľov, sprísnenia podmienok napr. nebankových spoločností, ale takisto exekúcií klesol v roku 2014 medziročne počet exekúcií o 111-tisíc prípadov.

74. Reforma vymožiteľnosti práva: v NR SR bola schválená jedna z najväčších právnych reforiem od vzniku SR – rekodifikácia civilného práva procesného, ktorá vytvorí predpoklady pre efektívnejšie, rýchlejšie a spravodlivejšie súdne konanie.

75. Elektroni­zácia justície: realizované sú projekty za 70 mil. eur – napr. povinné nahrávanie pojednávaní v trestnej aj civilnej oblasti, výberových konaní na miesta sudcov; schválená v NR SR je legislatíva projektu elektronického monitoringu osôb – tzv. elektronické náramky.

OBLASŤ PÔDOHOSPODÁRSTVA

76. Zvýšila sa potravinová bezpečnosť zo 49 na 63 %.

77. Zmenil sa systém kontroly potravín, ročne sa urobí viac ako 50-tisíc kontrol.

78. Zvýšil sa podiel predaja slovenských potravín.

79. Zmenil sa systém priamych platieb pre poľnohospodárov – finančná motivácia viac sa venovať živočíšnej výrobe, pestovaniu ovocia a zeleniny – výrazne sa zvýšila podpora týchto komodít, snahou je zvýšiť potravinovú sebestačnosť na 80 % do roku 2020 a tiež, aby sa základné veci nemuseli dovážať.

80. Získali sme možnosť navýšenia priamych platieb pre poľnohospodárov z fondov EÚ prostredníctvom vyššieho presunu prostriedkov z rozvoja vidieka na úrovni 25 %.

81. Vytvorili sme lepšie podmienky pre malých a mladých farmárov, aby mohli začať podnikať v poľnohospodárstve (štartovací kapitál a možnosť získať štátnu pôdu do prenájmu).

82. Poľnohospo­dári a farmári získali finančnú podporu po extrémnom suchu v objeme 70 mil. eur vo forme výhodných úverov na založenie novej úrody, obnovený bol inštitút tzv. červenej nafty, ako aj nový systém centrálnej evidencie hospodárskych zvierat.

OBLASŤ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

83. Prijatý bol zákon o odpadoch, ktorý posunie Slovensko k separovaniu a recyklovaniu.

84. Vodná elektráreň Gabčíkovo je späť v správe štátu.

85. Bratislava bola v roku 2013 úspešne ochránená pred rekordnou povodňou na Dunaji a intenzívne sa pracuje na ďalších protipovodňových opatreniach na Slovensku.

86. Ústavným zákonom bol zakázaný vývoz prírodnej minerálnej vody zo Slovenska a bola posilnená ochrana vody.

87. Zákonne zakázaná bola ťažba uránu.

88. Realizovaná bola záchrana a obnova oblastí ohrozených zosuvom pôdy (Vrátna dolina, Prievidza, Banka pri Piešťanoch, Nižná Myšľa).

OBLASŤ KULTÚRY

89. Zriadený bol Fond na podporu umenia, ktorý zdvojnásobuje zdroje na podporu neštátnej kultúry.

90. V Bratislave bola otvorená Kunsthalle, čím po desaťročiach vznikol priestor na prezentáciu súčasného výtvarného umenia.

91. Zriadené a postupne budované je Múzeum dizajnu.

92. Zavedený bol voľný vstup do múzeí a galérií v prvú nedeľu v mesiaci.

OBLASŤ ZAHRANIČNEJ POLITIKY

93. Slovensko je dôveryhodným a rešpektovaným partnerom v rámci EÚ aj na medzinárodnej scéne, čoho potvrdením sú prijatia a rokovania s najväčšími svetovými lídrami – prezidentom USA, Ruska, ale aj návštevy európskych lídrov A. Merkelovej, F. Hollanda a ďalších na Slovensku.

94. Zvýšenie objemu financií z rozpočtu EÚ pre programovacie obdobie 2014 – 2020 pre Slovensko o 10 % napriek celkovému zníženiu objemu pomoci v rámci EÚ o 8,5 %. Slovensko je najúspešnejším členským štátom – každoročne získame 344 eur pomoci na jedného obyvateľa.

95. Presadenie zvýšenia príspevku EÚ na odstavenie JE Jaslovské Bohunice zo 105 na 200 mil. eur.

96. Presadenie výnimiek zo sankcií EÚ voči Rusku, ktoré by zásadne poškodzovali slovenskú ekonomiku.

97. Vytvorenie Podnikateľského centra pre priamu komunikáciu s podnikateľskou verejnosťou a našimi zastupiteľskými úradmi, ktoré riešilo tisícky podnetov podnikateľov vo veci vývozu a dovozu tovarov a služieb.

98. Zavŕšenie viac ako 4-ročnej práce na Stratégii ochrany a podpory ľudských práv v SR.

OBLASŤ OBRANY

99. Po 20-tich rokoch spustenie modernizácie výbavy Ozbrojených síl SR (70 % po technickej životnosti). Obnova vozového parku, zazmluvnenie dopravných lietadiel Spartan, výhľadovo nákup vrtuľníkov a stíhačiek. Zvýšenie počtu letuschopných stíhačiek. Celkové navýšenie objemu financií na modernizáciu z 8,5 % na takmer 19 % rozpočtu rezortu obrany, plnenie záväzku v rámci NATO.

100. Záchrana a zabezpečenie samostatnej životaschopnosti Vojenských opravárenských podnikov v Novákoch a Trenčíne.

© Autorské práva vyhradené

46 debata chyba
Viac na túto tému: #vláda #EÚ #korupcia #Robert Fico #premiér #konsolidácia #verejné financie #ekonomický rast