Novela rezortu školstva upravuje príspevky základným a stredným školám

Ministerstvo školstva plánuje upraviť pravidlá poskytovania peňazí zákonným zástupcom žiakov na dopravu žiakov základných a špeciálnych základných škôl do školy a späť do miesta trvalého pobytu. Vláda SR dnes zároveň schválila návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu novely zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.

07.06.2017 11:59
debata

Ak je v obci základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a žiak má záujem navštevovať základnú školu s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny, peniaze na dopravu žiaka do školy v súčasnosti rodič nedostane. Najmä z ekonomických dôvodov to pre väčšinu obcí nie je možné, preto to ministerstvo navrhuje riešiť formou príspevku na dopravu žiakov do školy.

Príspevok materským školám

Rezort tiež chce zaviesť príspevok materským školám na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie pri deťoch z rodín, v ktorých je zákonný zástupca poberateľom pomoci v hmotnej núdzi. Predchádzajúce ustanovenie totiž týchto zákonných zástupcov detí oslobodilo od povinnosti prispievať na čiastočnú úhradu nákladov. Cieľom návrhu je odstrániť problémy z praxe pri prijímaní týchto detí do materskej školy, keďže sa za deti neuhrádza príspevok, čím sa pre tieto deti zlepší prístup k predškolskému vzdelávaniu.

Zohľadnenie dĺžky praxe pedagógov

Rezort ďalej navrhuje spresniť poskytovanie peňazí na pedagogických zamestnancov a zohľadňovať pri pedagogických zamestnancoch škôl aj roky ich praxe. Tieto údaje bude zbierať prostredníctvom rezortného informačného systému, pričom roky praxe môžu ovplyvniť výdavky na pedagogických zamestnancov od 0 do 24 percent. V súčasnosti pritom rezort pri výdavkoch na zamestnancov škôl zohľadňuje len zaradenie zamestnancov do platových tried, pracovných tried a skutočnosť, či poberá zamestnanec kreditový príplatok 0,6 alebo 12 percent.

Príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode

Ministerstvo ďalej navrhuje riešiť problematiku poskytovania príspevku na kurz pohybových aktivít v prírode. Novela by umožnila oproti súčasnému stavu poskytovať tento príspevok na žiakov stredných škôl s osemročnou dĺžkou štúdia dvakrát. Ak žiak podľa súčasných pravidiel riadne ukončí základnú školu a následne pokračuje napríklad na štvorročnom gymnáziu, tak dostane príspevok jedenkrát v základnej škole a jedenkrát v gymnáziu. Žiaci osemročných gymnázií sú však v súčasnosti o túto možnosť ukrátení, keďže odchádzajú do osemročného gymnázia po ukončení piateho ročníka základnej školy. Obdobne to platí aj pre žiakov konzervatórií s osemročnou dĺžkou štúdia.

Asistenti a žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia

Ministerstvo ďalej navrhuje znížiť počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, pri ktorom bude povinne v škole pôsobiť asistent učiteľa. Po novom by to malo byť 50 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia namiesto súčasných 100. Výšku príspevku na jedného žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia pritom tento rok zvýšili o 100 percent.

Rozdeľovanie podielových daní

Rezort ďalej navrhuje rozdeľovať podielové dane pre obce na činnosť školského klubu detí podľa počtu prijatých detí do školského klubu detí. V súčasnosti totiž prideľujú tieto peniaze podľa počtu všetkých žiakov základnej školy. Kritériom na pridelenie peňazí obciam budú žiaci nultého až piateho ročníka základnej školy, keďže najmä títo žiaci navštevujú školský klub detí. Neznamená to však, že by ho nemohli navštevovať aj žiaci vyšších ročníkov základnej školy. Obce sa budú môcť naďalej slobodne rozhodnúť, podľa akých pravidiel budú financovať náklady na činnosť školského klubu detí, a to určením pravidiel vo všeobecne záväznom nariadení obce. Novela tiež navrhuje, aby školské kluby detí mohli zriaďovať len pri základných školách a aby neexistovali samostatné školské kluby detí.

Špeciálni pedagógovia

Novela tiež zavádza pre obce možnosť, aby pri financovaní materských škôl a školských klubov detí mohli osobitne podľa vlastného uváženia rozhodnúť o pridelení peňazí na asistenta učiteľa či vychovávateľa. Ak sa tak obec rozhodne, uvedie to do všeobecne záväzného nariadenia obce. Cieľom tejto úpravy je vytvoriť podmienky na zvýšenie starostlivosti o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Rezort tiež navrhuje, aby v škole, ktorá vzdeláva viac ako 20 individuálne začlenených žiakov, pôsobil školský špeciálny pedagóg. Cieľom úpravy je zvýšiť starostlivosť o vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Príspevky školám vo VZN obcí

Novela ďalej upravuje aj sumu z podielových daní, ktorú obec poskytuje súkromným a cirkevným materským školám, základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam. Právna úprava je zapracovaním zásadnej pripomienky Združenia miest a obcí Slovenska k zákonu o štátnej správe, podľa ktorého je v súčasnosti obec povinná poskytovať súkromným a cirkevným zariadeniam 88 percent zo sumy určenej na mzdy a prevádzku zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

Vznikajú tak situácie, že napríklad základnú umeleckú školu alebo centrum voľného času má obec umiestnené v samostatnej nezateplenej budove, takže obci nestačia na prevádzku peniaze z podielových daní a prispieva z vlastných príjmov. Tým sa potom zvyšuje aj objem peňazí, z ktorých sa vypočítava 88 percent peňazí pre súkromné a cirkevné zariadenia. Na základe zmeny bude obec určovať vo všeobecne záväznom nariadení výšku príspevku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia zriadeného obcou alebo štátom uznanou cirkvou či náboženskou spoločnosťou len z prostriedkov poukázaných obciam podľa zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Nebude tým dotknutá možnosť obce dofinancovať potreby škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti aj z iných vlastných príjmov.

Kedy zákon nadobudne účinnosť

Zákon má nadobudnúť účinnosť od 1. septembra 2017. Niektoré jeho časti, ako napríklad zníženie počtu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, pri ktorom bude povinne v škole pôsobiť asistent učiteľa, či zavedenie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl, však nadobudnú účinnosť 1. januára 2018. Spresnenie poskytovania peňazí, ktoré súvisí so zohľadňovaním rokov praxe pri pedagogických zamestnancoch škôl má nadobudnúť účinnosť 1. januára 2019.

debata chyba
Viac na túto tému: #ministerstvo školstva #novela zákona #skrátené legislatívne konanie #financovanie škôl