NKÚ po kontrole eurofondov v rezorte školstva podal trestné oznámenie

Kontrolóri Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) odhalili závažné nedostatky pri kontrole eurofondov v operačnom programe Výskum a inovácie.

16.03.2018 16:16 , aktualizované: 17.03.2018 14:47
ministerstvo školstva, Foto: ,
Budova Ministerstva školstva v Bratislave.
debata (33)

Reakcia rezortu školstva na správu o trestnom oznámení po kontrole eurofondov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dementuje správu TASR o podaní trestného oznámenia na ministerstvo školstva zo strany Najvyššieho kontrolného úradu a problémoch v Operačnom programe Výskum a inovácie. Dôrazne sa ohradzujeme voči tvrdeniu vo vzťahu k zverejnenej tlačovej správe NKÚ, že rezort školstva má opätovne problémy pri čerpaní eurofondov.

Uvedené tvrdenie je nepravdivé a evokuje to, že ide o nové aktuálne zistenia a pochybenia. Tlačová správa NKÚ sa týka výsledkov kontrol skončených v roku 2017 vo vzťahu k medializovaným výzvam a nejde o nové zistenia. Zároveň dementujeme podanie trestného oznámenia na rezort školstva. Európska komisia na 10. Monitorovacom výbore k operačnému programu Výskum a inovácie, konanom 9.3.2018, vysoko ocenila prácu nového vedenia Ministerstva školstva a Výskumnej agentúry a vyslovila opätovnú dôveru v operačný program aj prostredníctvom schválenia Hodnotiacich a výberových kritérií. Ministerstvo na základe schválenia začne so zverejňovaním nových výziev už v marci 2018.

Zdôrazňujeme, že za posledný polrok MŠVVaŠ SR v spolupráci s VA intenzívne pracovalo na komplexnej zmene systému podpory výskumu a vývoja z OP Výskum a inovácie tak, aby nové vyhlásené výzvy a všetky procesy v nich boli maximálne transparentné a aby boli do budúcna príkladom dobrej praxe. V tomto zmysle bolo prijatých množstvo opatrení, ktoré smerujú k vyhláseniu výziev podľa nových pravidiel reflektujúcich v plnej miere aj všetky zistenia NKÚ. Nižšie uvádzame zoznam opatrení v piatich okruhoch, ktoré MŠVVaŠ SR v spolupráci s VA realizovalo:

Okruh 1: Zastavenie akéhokoľvek konania a kontroly medializovaných vý­ziev

Opatrenie 1: Okamžitou reakciou zo strany MŠVVaŠ SR na medializáciu výziev bolo pozastavenie schvaľovania, zazmluvňovania a implementácie projektov v rámci:

§ výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK, za účelom zvýšenia súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry (kód OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1–02),

§ výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblasti špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR (kód OPVaI-VA / DP /2016/1.2.1–03).

Opatrenie 2: Výzva na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja bola zrušená ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 18. septembra 2017. Informácia o zrušení výzvy je zverejnená na webovom sídle OP VaI: https://www.opvai.sk/…k-výzve-dsv/ . V rámci tejto výzvy neboli podpísané žiadne zmluvy o NFP.

Opatrenie 3: V rámci výzvy na podporu priemyselných výskumno-vývojových centier MŠVVaŠ SR, ako riadiaci orgán, realizuje kontrolu. Kontrola ešte nebola ukončená vzhľadom na enormne rozsiahly objem kontrolovanej dokumentácie (v rámci tejto výzvy bolo predložených cca. 300 komplexných žiadostí o nenávratný finančný príspevok). Po ukončení kontroly MŠVVaŠ SR budú výsledky kontroly validované Orgánom auditu Ministerstvom financií SR a následne bude predložené Európskej komisii. Do ukončenia kontrol je prerušená implementácia všetkých zazmluvnených projektov.

Pozastavenie schvaľovania projektov bolo prvým opatrením MŠVVaŠ SR, po ktorom nasledoval rad ďalších krokov a opatrení.

Okruh 2: Nové hodnotiace a výberové kritériá

Opatrenie 1: Vypracovanie nového setu Hodnotiacich a výberových kritérií a jeho schválenie členmi Monitorovacieho výboru OP VaI – MŠVVaŠ SR v spolupráci s VA pripravilo na diskusiu členom Monitorovacieho výboru OP VaI (ďalej len MV pre OP VaI) prepracované hodnotiace a výberové kritériá (ďalej len HaVK) v zmysle všeobecne zaužívaných pravidiel pre výskumné projekty s dôrazom na zníženie váhy subjektívnych kritérií a zvýšenie váhy objektívnych kritérií. Prebehla diskusia so všetkými relevantnými partnermi, ako aj s Európskou komisiou, pričom nové hodnotiace a výberové kritériá boli diskutované a schvaľované nasledovným spôsobom:

§ prvá diskusia prebehla na rokovaní MV pre OP VaI 25. januára 2018,

§ následne prebehli bilaterálne stretnutie s jednotlivými členmi MV pre OP VaI, ktorí o to prejavili záujem,

§ uskutočnilo sa niekoľko bilaterálnych neformálnych konzultácií s predstaviteľmi Európskej komisie,

§ uskutočnilo sa osobitné rokovanie s Ministerstvom financií SR,

§ upravené hodnotiace a výberové kritériá boli predmetom rokovania Rady Výskumnej agentúry 22. februára 2018,

§ následne boli hodnotiace a výberové kritériá predmetom rokovania Stálej komisie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie dňa 28. februára 2018,

§ dňa 2. marca prebehlo ešte bilaterálne rokovanie s vybranými členmi Stálej komisie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie, ktorého predmetom bol výklad niektorých špecifických pojmov, § dňa 9. marca 2018 boli hodnotiace a výberové kritériá predmetom rokovania a schvaľovania členmi MV pre OP VaI

Nové hodnotiace a výberové kritériá idú kvalitatívne značne nad rámec akýchkoľvek existujúcich hodnotiacich a výberových kritérií v rámci operačných programov a stanovujú nový kvalitatívny štandard. Bola výrazným spôsobom znížená miera subjektivity kritérií a nad rámec zavedených štandardov boli ako súčasť kritérií doplnené nové podrobné informácie týkajúce sa zdroja overenia, spôsobu overenia kritéria a kontrolných otázok. To znamená, že už samotné znenie prepracovaných hodnotiacich kritérií poskytuje detailnú informáciu o exaktnom spôsobe ich uplatňovania a je veľmi jasne zadefinované, čo presne musia predkladané projekty splniť, aby mohli získať v hodnotení konkrétny počet bodov. Nové hodnotiace kritériá sú zverejnené: https://www.opvai.sk/…v-gescii-va/

Okruh 3: Zvýšenie kvality odborných hodnotiteľov s dostatočnými a reprezentatívnymi skúsenosťami a znalosťami, vrátane výrazného sprísnenia podmienok pre zaradenie do databázy

Opatrenie 1: Nevyužívanie pôvodnej existujúca databázy odborných hodnotiteľov pôvodná databáza odborných hodnotiteľov nebude ďalej využívaná.

Opatrenie 2: Nové výrazne prísnejšie kritériá na odborných hodnotiteľov – MŠVVaŠ SR a VA zadefinovali nové a výrazne prísnejšie minimálne štandardy, ktoré musí splniť odborný hodnotiteľ (ako napr. 10 ročná prax a pod.) v rámci výziev na podporu výskumných projektov a boli po prvý krát uplatnené v rámci výzvy na výber odborných hodnotiteľov pre medzinárodné teamingové výskumné centrá – https://www.opvai.sk/…hodnotiteľov- v-rámci-výziev-na-podporu-medzinárodných-teamingových-výskumných-centier/

Opatrenie 3: Využívanie elektronického žrebovania odborných hodnotiteľov – v zmysle nových pravidiel zavedených Systémom riadenia EŠIF.

Opatrenie 4: Zaraďovanie prihlášok odborných hodnotiteľov do tematických košov tie prihlášky odborných hodnotiteľov, ktoré splnia nové prísne požiadavky, budú podľa odborného profilu zaraďované do tematických košov to znamená, že už sa budúcnosti nemôže stať, aby odborný hodnotiteľ hodnotil projekt mimo svojej oblasti.

Opatrenie 5: Zriadenie pracovnej skupiny pre procesy hodnotenia v rámci OP VaI pracovná skupina sa okrem zástupcov MŠVVaŠ SR a VA bude skladať zo zástupcu Stálej komisie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie, Centrálneho koordinačného orgánu a zástupcu občianskej spoločnosti. Pracovná skupina okrem iného bude dohliadať na to, aby každý odborný hodnotiteľ zaradený do databázy plnil všetky požadované kvalitatívne a odborné kritériá.

Okruh 4: Nastavenie nových pravidiel pre hodnotiaci proces a definovanie podmienok poskytnutia príspevku vo výzvach
Opatrenia v rámci tohto okruhu je možné rozdeliť do nasledovných troch okruhov.

A. Podmienky poskytnutia príspevku vo výzvach Opatrenie 1: Nové vybrané vstupné podmienky poskytnutia príspevku schválené Radou Výskumnej agentúry dňa 20. decembra 2017. Uvedené podmienky budú musieť splniť všetci žiadatelia o NFP v rámci výziev vyhlasovaných VA. Týkajú sa doterajších skúseností s realizáciou výskumu a vývoja, ako aj hospodárskej stability a ekonomickej aktivity pre podnikateľské subjekty. Okrem iného, všetci žiadatelia budú musieť k dátumu podania projektu disponovať osvedčením o spôsobilosti realizovať výskum a vývoj. Všetky podnikateľské subjekty budú musieť existovať minimálne 36 mesiacov pred vyhlásením výzvy a budú musieť mať minimálne 12 mesiacov pred predložením projektu mať zapísaný predmet činnosti v OR SR, ktorý je obsahovo relevantný k predkladanému projektu.

B. Administratívne overovanie Opatrenie 1: Prepracované interné postupy VA týkajúce sa administratívneho overovania dôraz na prevenciu zamedzenia pochybení, ktoré boli identifikované v rámci kontrol. Opatrenie 2: Vypracovanie internej príručky pre manažérov posudzovania projektov – obsahuje základné postupy a procesy, ktoré musia byť dodržané zo strany manažérov posudzovania projektov, ako aj riadenie jednotlivých postupov a procesov v rámci administratívneho overenia.

C. Odborné hodnotenie v rámci dopytových výziev Výskumnej agentúry Opatrenie 1: Využívanie panelu expertov odborných hodnotiteľov v rámci nového systému podpory výskumných projektov z OP Výskum a inovácie bude každý projekt hodnotený minimálne troma odbornými hodnotiteľmi, ktorí sa budú musieť zhodnúť na spoločnom hodnotení projektu a vypracovať spoločný hodnotiaci hárok.
Opatrenie 2: Zverejňovanie hodnotiacich hárkov v rámci odborného hodnotenia po jeho ukončení bude zverejňovaný anonymizovaný hodnotiaci hárok každého hodnoteného projektu, aby bolo jasné, akým spôsobom bol projekt hodnotený a prečo získal, resp. nezískal príslušný počet bodov.

Opatrenie 3: Využívanie zahraničných expertov v rámci komplexnejších projektov, ako je dlhodobý strategický výskum, alebo univerzitné vedecké parky, budú pri hodnotení ich výskumných zámerov využívaní renomovaní zahraniční experti.

Okruh 5: Oživenie princípu partnerstva pri schvaľovaní dokumentov potrebných pre reštart systému podpory výskumných projektov z OP Výskum a inovácie

Opatrenie 1: Oživenie činnosti Rady Výskumnej agentúry po dvoch rokoch nečinnosti začala opätovne rokovať Rada Výskumnej agentúry, ako základný partnerský orgán, ktorý prerokováva všetky dokumenty vzťahujúce sa k príprave nových výziev a vyzvaní. V decembri prebehli 2 rokovania Rady Výskumnej agentúry (4.12 a 20.12) a vo februári prebehlo ďalšie rokovanie (22.2). Na druhú polovicu marca sa pripravuje ďalšie rokovanie Rady. Program rokovaní je zverejňovaný: www.vyskumnaagentura.sk/…utia-rady-va

Opatrenie 2: Diskusia s odbornou verejnou formou okrúhlych stolov Výskumnej agentúry novým spôsobom začala prebiehať komunikácia s odbornou verejnosťou a výskumnými organizáciami. Obsahové zameranie a podmienky nových výziev sú diskutované ešte pred vyhlásením výziev formou okrúhlych stolov. V priebehu mesiacov január (http://www.vyskumnaagentura.sk/…a-pode-vysku mnej-agentury-sa-konal-okruhly-stol-so-zastupcami-vyskumnych-instituc ii ) a február 2018 ( www.vyskumnaagentura.sk/…skumna-agent ura-a-zastupcovia-vyskumnych-institucii-opat-za-okruhlym-stolom ) prebehli 2 takéto podujatia. Do konca apríla sú pripravované a plánované ešte 4 okrúhle stoly k jednotlivým typom výziev.

Rezort školstva

Pôvodná správa: NKÚ po kontrole eurofondov v rezorte školstva podal trestné oznámenie

Tie sa týkajú práce ministerstva školstva a jeho organizácie Výskumná agentúra (VA). Výsledky kontroly v nej poskytol NKÚ orgánom činným v trestnom konaní.

Celkovo kontrolóri vo VA zaznamenali 17 zistení, informuje úrad v piatkovej tlačovej správe. Tie mal zachytiť vnútorný kontrolný systém, ktorý je však nedostatočný. Agentúra napríklad umožnila podnikateľom, ktorí nemuseli mať dostatočnú spôsobilosť vykonávať kvalitné vedecko-výskumné aktivity, aby sa stali oprávnenými žiadateľmi, priblížila jeden z nedostatkov kancelária predsedu NKÚ.

Pri hodnotení žiadostí o nenávratný finančný príspevok bola polovica z 12 hodnotiacich bodovaných kritérií postavené značne subjektívne. Až 31 bodov mohol žiadateľ získať za otázky subjektívneho posúdenia z celkových možných 45 bodov. Hranica pre schválenie bola pritom 43 bodov, konštatovalo NKÚ.

To ďalej informovalo, že objavili sa i prípady, keď technický inžinier hodnotil projekt v oblasti výskumu biomarkerov a Alzheimerovej choroby, ako aj projekt v oblasti výroby a spracovania kravského, ovčieho a kozieho mlieka. Takto zle nastavený proces umožnil jednému hodnotiteľovi bez preukázania odborných skúseností hodnotiť aj 16 projektov z troch oblastí špecializácie.

Šesť zistení

Za správne nastavenie procesov vo Výskumnej agentúre bol pritom do 11. novembra 2016 zodpovedný rezort školstva, ktorý vyhlásil výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre uvedený program. Ministerstvo bolo zároveň zodpovedné za manuál pre hodnotiteľov aj za prípravu hodnotiacich kritérií.

Najvyššia kontrolná inštitúcia nezískala primerané uistenie, že výber hodnotiteľov bol transparentný a že vhodnosť hodnotiteľov bola posudzovaná objektívne. Celkom bolo ministerstvom akceptovaných šesť zistení, ku ktorým kontrolovaný subjekt prijal opatrenia, informuje NKÚ.

Vyčerpaných ani nie 10 percent

NKÚ kontroloval aj ministerstvo vnútra a operačný program Ľudské zdroje, a to bez kontrolných zistení. Nastavenie procesov v ňom môže podľa neho slúžiť ako príklad dobrej praxe. Najväčším problémom pri čerpaní eurofondov je z pohľadu úradu transparentnosť procesov a časová tieseň. Je preto podľa NKÚ dôležité, aby orgány zodpovedné za zavádzanie OP prijímali opatrenia na včasné zazmluvnenie projektov. Časová tieseň znižuje odbornú, kvalitatívnu úroveň nielen v proces prípravy, ale aj hodnotenia a následne realizácie projektov.

Z celkového objemu operačných programov pre obdobie 20142020 (13,89 miliardy eur) boli ku koncu januára 2018 čerpané prostriedky vo výške 1,38 miliardy eur, čo predstavuje 9,95 percenta z celkového objemu, uvádza NKÚ. SR musí pritom do konca tohto roka vyčerpať 1,36 miliardy eur, pričom doposiaľ neboli predložené výdavky vo výške takmer 781 miliónov eur. Slovensko už z dôvodu nedodržania záväzku z roku 2014 prišlo v závere minulého roka o 26,97 milióna eur v rámci programu Výskum a inovácie.

33 debata chyba
Viac na túto tému: #eurofondy #NKÚ