Od podvodu pri maturitách neodradil ani inšpektor

Úprava odpoveďových hárkov, diktovanie slohu aj nedovolené napomáhanie zo strany učiteľov. Štátna školská inšpekcia mala počas externých maturít a testovania deviatakov plné ruky práce. "Občas sa stretneme s prípadmi, ktoré si slušný učiteľ a slušné školy ťažko vedia predstaviť," konštatovala hlavná školská inšpektorka Viera Kalmárová.

, 14.06.2018 08:00
Viera Kalmárová Foto: ,
Hlavná školská inšpektorka Viera Kalmárová.
debata (14)

Podľa nej sa najviac podvádzalo počas písomnej časti maturít. „Žiak je nositeľom normatívnych financií, takže časť škôl prijíma každého žiaka. Každý žiak sa posúva takmer bez problémov z ročníka do ročníka, a potom už neostáva nič iné, ako postarať sa o to, aby aj zmaturoval,“ zhodnotila Kalmárová. Deviataci aj maturanti dokazovali svoje vedomosti v marci.

Aké boli tohtoročné externé maturity z pohľadu školskej inšpekcie?

Priebeh v mnohom kopíroval minulé roky. Napriek tomu sa vyskytli situácie, ktoré sa svojou povahou vymykajú predchádzajúcim skúsenostiam. Plánované kontroly objektivity priebehu oboch častí maturitných skúšok, teda počas testu a písania slohu, ukázali, že napriek pomerne dlhým skúsenostiam s oboma formami skúšok, časť učiteľov zabezpečujúcich dohľad a administratívnu časť maturít v triedach doteraz nezvládla procedúry a pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať. Ide predovšetkým o poskytovanie neúplných informácií žiakom pred testovaním alebo vypracovaním slohových prác. Tiež o nedodržanie pravidiel pri rozdávaní variantov testov, o neposkytnutie určeného času na prezretie testu a nezasahovanie proti snahám žiakov a iných osôb nekorektným spôsobom ovplyvňovať výsledok skúšky. Podobne, časť školských koordinátorov, teda pedagógov, ktorých úlohou je zaistiť plynulý priebeh maturít, nezabezpečila zodpovedajúci pomocný dozor alebo po testovaní neuskutočnila kontrolu odpoveďových hárkov.

Stalo sa niečo mimoriadne?

Mimoriadnou udalosťou z pohľadu inšpekcie je prípad, keď za prítomnosti školského inšpektora pomocní hodnotitelia, teda učitelia školy, v ktorej prebiehala skúška, upravili odpovede jedenástim žiakov v origináloch odpoveďových hárkov. Navyše, predsedníčka predmetovej maturitnej komisie viditeľné zásahy do odpovedí akceptovala. Dokonca potvrdila regulárnosť opráv svojím podpisom. Výnimočnosť tejto situácie spočíva práve v tom, že prítomnosť externého dohľadu z inej školy alebo externého dohľadu zo strany štátu nebola pre hodnotiteľov z radov zamestnancov školy žiadnou psychologickou bariérou na to, aby priam do očí bijúcim spôsobom neporušili pravidlá. Ďalšou mimoriadnou udalosťou s rovnakým pozadím bol vstup učiteľky anglického jazyka do skupiny pred začiatkom prác v rámci slohov z anglického jazyka, keď žiakom poskytla nedovolené inštrukcie. Títo žiaci boli samozrejme zvýhodnení oproti tým, ktorí konali skúšku v súlade s pravidlami.

Aký najzávažnejší podnet ste museli riešiť?

Pokiaľ ide o mimoriadny režim kontrol, ktoré súvisia s podnetmi, ich počet sa nelíšil od minulých období. Za všetky spomeniem jeden, ktorý ilustruje situácie, ktoré si slušný učiteľ a slušné školy ťažko vedia predstaviť. Inšpekcii bol doručený list, v ktorom pisateľ uvádza, že počas písania maturitného slohu z nemčiny prišla do učebne osoba, ktorá začala diktovať žiakom vety, ktoré tvorili kompozíciu na jednu z vyhlásených tém. Inšpekcia podnet preverila a zistila, že z deviatich prác je osem identických v takom rozsahu, že nemôžu byť výsledkom individuálnej práce. Paradoxne ani hodnotitelia prác, ani predsedníčka predmetovej maturitnej komisie tento fakt v hodnotení neuviedli.

Čím sa inšpekcia najčastejšie zaoberala v prípade Testovania 9?

Najčastejšie sa inšpekcia zaoberá podnetmi občanov, v ktorých poukazujú na neobjektívny priebeh testovania, alebo od Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania, ktorý na základe analýz výsledkov maturít alebo testovania identifikuje školy, kde zrejme dochádza k porušovaniu pravidiel.

Podľa podnetov – dopadli lepšie maturity, alebo Testovanie 9?

Ukazuje sa, že závažnejšie podnety sa týkajú viac priebehu spomínaných častí maturitných skúšok než testovania deviatakov. Neviem, či niekto exaktne skúmal dôvody, prečo je to tak, ale dovolím si odhadnúť, že príčin je viacero. Napríklad v priebehu testovania deviatakov je počas celej skúšky prítomný externý dozor, čo pri maturitách neplatí. Maturitné skúšky majú tiež viac rôznorodých častí ako testovanie, takže príležitostí na rôzne formy „pomoci a spolupráce“ je viac. Dôvodom môže byť aj to, že neúspech žiaka v testovaní nemá žiadne fatálne dôsledky pre žiaka, zatiaľ čo neúspech pri externých maturitách má vplyv na to, či študent úspešne ukončí vzdelávanie, a teda aj na to, či sa bude môcť v riadnom termíne zúčastniť na prijímacom konaní na vysoké školy, alebo či bude môcť byť prijatý do zamestnania, kde sa vyžaduje vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. Neúspech značného počtu maturantov by bol zároveň diskvalifikačným faktorom školy na „trhu“, ktorý je presýtený. Je bežným javom, že žiak je nositeľom normatívnych financií, takže časť škôl prijíma každého žiaka, každý žiak sa posúva takmer bez problémov z ročníka do ročníka, a potom už neostáva nič iné, ako postarať sa o to, aby aj zmaturoval.

© Autorské práva vyhradené

14 debata chyba
Viac na túto tému: #maturity #školská inšpekcia
Flowers