Strašiakom piatakov bola slovenčina

Piataci si prešli prvou veľkou skúškou. V celonárodnom testovaní si overovali vedomosti zo slovenčiny a matematiky. Žiaci z bratislavskej Základnej školy Dubová však v strese neboli. Pred ôsmou hodinou si zaželali kamaráti šťastie a rozdelili sa do dvoch tried podľa menného zoznamu na dverách. Lavice v nich boli rozmiestnené tak, aby každý sedel sám.

20.11.2019 19:00
monitor testovanie škola Foto: ,
Žiaci z bratislavskej Základnej školy Dubová.
debata (18)

Do piatackeho monitora sa v tejto základnej škole zapojilo 50 detí z dvoch tried. Každá trieda sa musela rozdeliť na dve skupiny. "Ešte máme jednu skupinu ZZ. To sú žiaci s poruchami učenia,“ vysvetlila riaditeľka školy Eva Dubeňová. Integrovaní žiaci písali rovnaký test, na vypracovanie mali viac času, teda 75 minút, pre ostatných platil limit 60 minút.

Prvá sa písala matematika a druhá slovenčina. Prekvapivo sa väčšina piatakov bála testu zo slovenčiny. Pri tom tohtoročnom učiteľky za najťažšie považovali zbytočne dlhé ukážky. "Na tridsať úloh mali šesťdesiat minút, no pri dlhých a zložitých ukážkach strácali zbytočne čas pri odpovedaní. Veľakrát sa museli vracať k dlhej literárnej ukážke a hľadať v nej odpovede na testové otázky,“ skonštatovala dozor konajúca fyzikárka Veronika Adamčíková zo ZŠ Dubová s tým, že slovenčinu žiaci písali do poslednej minúty.

„Zradné sú otázky z práce s textom. Je to tam napísané, ale my si musíme zistiť, čo je správna otázka. Veľa úloh zo slovenčiny bolo takých, že vyplývali z textu,“ povedala po teste žiačka Viky.

Učiteľka slovenčiny na prvom stupni Mária Šimunková zhodnotila test ako primeraný pre piatakov. "Tento rok ho zostavili diplomaticky, aby sa vyhli nedorozumeniam. Je literárny, jazyk a teda jazykové pravidlá sú v ňom zastúpené v menšej miere. Veľa je tam čítania s porozumením. Deti sú na takúto formu testov zvyknuté a nie je tam nič, čo by sa neučili,“ zhodnotila Šimunková.

Pri matematike mali deti ťažkosti pri úlohách z geometrie, keďže nemohli používať rysovacie pomôcky. Rysovali tak voľnou rukou.

Za komplikovanú úlohu považovali učiteľky matematiky otázku číslo 15, ktorá sa týka kombinatoriky. "V matematickej úlohe číslo 15 bolo treba určiť počet akvárií, v ktorých je nakreslená aspoň jedna ryba spolu s korytnačkou alebo so slimákom. Je tam uvedené spojenie aspoň jedna ryba. Kombinatorika sa preberá až vo vyšších ročníkoch,“ zhodnotila pedagogička Adamčíková.

"V jednej úlohe sme mali spočítať vrcholy kocky postavenej z malých kociek. Preskočil som ju a nakoniec som sa k tomu vrátil,“ povedal Viktor, ktorý príklad s kockou považoval za najťažší. Náročnosť tejto úlohy potvrdila aj riaditeľka a učiteľka matematiky Dubeňová. Priblížila, že na obrázku sa kocka skladá z množstva menších kociek, čo žiakov miatlo.

„Škola sa každoročne prihlasuje na elektronické testovanie z oboch predmetov, ktoré NÚCEM ponúka. Na oficiálne testy sa pripravujeme mesiac vopred. Na začiatku sa zameriavame na čítanie s porozumením, pretože to je asi najťažšia vec pre žiakov. Žiaci často uvidia na začiatku tri čísla a hneď začnú počítať a nedopozerajú otázku. Deti sú šikovné, rýchle, bystré a úlohy zvládajú výborne, ale body strácajú práve kvôli nepozornosti,“ uviedla riaditeľka.

Deň pred testovaním urobili učitelia so žiakmi generálku, aby vedeli, čo ich čaká. Vytlačili minuloročné testy, prešli si s nimi otázky i odpovede a všetko zapísali do odpoveďových hárkov. "S odstupom času môžeme zhodnotiť, že testovanie má význam. Učiteľky na prvom stupni majú spätnú väzbu. Je to objektívne vyhodnotenie. No nie je potrebné deti tak veľmi stresovať,“ dodala riaditeľka Dubeňová.

Tento rok sa do testovania zapojilo celkovo 1 489 základných škôl s počtom takmer 52 800 žiakov. Z tohto počtu je 3 250 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským a 15 žiakov zo školy s vyučovacím jazykom ukrajinským. Testy pripravil Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM), ktorý patrí pod ministerstvo školstva.

Výsledky piatackeho monitora sa jednotlivé školy dozvedia 20. decembra. Počnúc týmto školským rokom budú z dôvodu znižovania environmentálnej záťaže všetky zasielané len elektronicky. Kompletné výsledkové listiny škôl a jednotlivých žiakov sa odošlú elektronicky v druhej polovici januára 2020.

Vybrané otázky z piatackého monitora

Slovenský jazyk

Ako nazývame nasledujúcu ukážku?

En ten tíny – kde sú mlyny? Ja som mlyny nevidel, ja som videl raka a on do potoka – čľup!

  • A hádanka
  • B vyčítanka
  • C pieseň
  • D porekadlo

správna odpoveď: B

Vypíš z nasledujúcej vety pravopisne správne sloveso, ktoré je v 3. osobe jednotného čísla.

Prírodovedci mu dajú meno a rozprávkar o ňom napíše túto rozprávku.

správna odpoveď: napíše

Matematika

V ktorej možnosti sú zapísané iba násobky čísla 7?

*A 14, 21, 28, 33, 40 *B 7, 21, 28, 34, 42 *C 14, 21, 28, 35, 42 *D 7, 24, 28, 35, 42

správna odpoveď: C

Na obrázku je veľká kocka zlepená z malých kociek rovnakej veľkosti. Koľko vrcholov má veľká kocka?

správna odpoveď: Veľká kocka má 8 vrcholov.

© Autorské práva vyhradené

18 debata chyba
Viac na túto tému: #Testovanie 5