Policajti, hasiči a záchranári budú mať počas krízy nárok na platené voľno

Policajti, hasiči a záchranári budú mať nárok na služobné platené voľno v čase mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19. Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok schválili zákon o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra (MV) SR v súvislosti s ochorením Covid-19. Poslanci rozhodli o zákone v skrátenom režime, hlasovaním ukončili piatu schôdzu parlamentu.

07.04.2020 10:27 , aktualizované: 20:46
Policajt / Policajti / Hasič / Hasiči / Foto:
debata (7)

Policajti môžu dostať služobné voľno s nárokom na služobný plat pri potrebe celodennej starostlivosti o dieťa až do otvorenia škôl a škôlok, respektíve do ukončenia nariadenej karantény dieťaťa či zverenej osoby. Opatrenie bude platiť aj pri starostlivosti o člena domácnosti v prípade zatvorenia zariadení sociálnych služieb.

Nárok na plat vo výške 100 percent budú mať v prípade, ak im bola karanténa nariadená v súvislosti s výkonom služby. V prípadoch potreby celodennej starostlivosti o dieťa do 11 rokov alebo o rodinného príslušníka v súvislosti s nariadenou karanténou budú mať policajti, hasiči a záchranári nárok na 75 percent platu. Ten sa im nebude poskytovať v prípade, ak už si nárok uplatnila iná osoba v tej istej situácii.

Nadriadený môže policajtovi prerušiť čerpanie takéhoto služobného voľna a nariadiť mu nástup do výkonu služby, ak je to v dôležitom záujme výkonu štátnej služby. Oznámiť mu to musí 24 hodín vopred.

Rokovania formou videokonferencie

Obecné i krajské zastupiteľstvá budú môcť zasadať počas krízovej situácie aj prostredníctvom videokonferencie. Vo výnimočných prípadoch budú môcť zastupiteľstvá obcí hlasovať formou per rollam. Vyplýva to zo súboru noviel zákonov v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR v súvislosti s ochorením Covid-19. Zmeny v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR, rokovali o nich v zrýchlenom režime.

V prípade rokovania zastupiteľstiev prostredníctvom videokonferencií či inými prostriedkami komunikačnej technológie bude musieť samospráva zverejniť zvukový alebo audiovizuálny záznam do 48 hodín, písomný prepis budú musieť obce zverejniť do piatich dní od ukončenia rokovania.

Vo výnimočných prípadoch pre vážne dôvody bude môcť obecné zastupiteľstvo prijať uznesenie aj spôsobom per rollam, a to buď korešpondenčným hlasovaním v listinnej podobe, alebo e-mailom. Má ísť o prípady, keď nebude môcť rokovať zastupiteľstvo štandardne ani cez videokonferenciu.

Nová legislatíva tiež obmedzuje prípady, v ktorých hlasovanie per rollam nie je možné použiť. Ide napríklad o uznesenia vo veciach koncesnej zmluvy na uskutočnenie stavebných prác, priameho predaja, prevodu majetku obce alebo nájmu majetku obce či prijatia investičného úveru.

Pri hlasovaní per rollam sa má okrem iného predĺžiť lehota na zverejnenie návrhov uznesení na päť dní pred hlasovaním, legislatíva tiež spresňuje ďalšie konkrétne pravidlá pri tomto spôsobe hlasovania, chce tak umožniť napríklad aj verejnosti doručiť svoje pripomienky. Počas krízovej situácie nemajú podľa novej legislatívy plynúť ani lehoty týkajúce sa voľby hlavného kontrolóra.

Zavedenie zálohového systému sa posúva

Zavedenie zálohového systému jednorazových obalov sa posunie. Upravia sa tiež lehoty pri konaniach pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok schválili návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR v súvislosti s ochorením Covid-19.

Zavedenie zálohovania jednorazových obalov sa tak posunie na rok 2023. Zmenu navrhol envirorezort s tým, že zabezpečenie riadneho procesu výberu správcu je časovo náročné.

V súvislosti so zamedzením šíreniu koronavírusu sa pozastaví aj plynutie lehôt, počas ktorých sa majú dotknuté subjekty vyjadriť v konaniach pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Verejné úkony budú realizované až po zrušení mimoriadnej situácie.

V konaniach, v ktorých sa vyžaduje prerokovanie alebo konzultácie, alebo ich žiada účastník, sa vykonajú písomne v listinnej alebo elektronickej podobe. Príslušný orgán upovedomí účastníkov konania o lehote, kedy možno podať pripomienky.

Obec celú dokumentáciu zverejní na úradnej tabuli a na svojom webe. Nahliadnuť do nej bude možné, len ak obec nemôže zverejniť celý jej rozsah. Obec informuje, kde a kedy do nej možno nahliadnuť. Zároveň bude všetka dokumentácia zverejnená v informačnom systéme posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Sólymosova kritika

Bývalý minister životného prostredia László Sólymos považuje odloženie zálohovania PET fliaš za unáhlený krok. Reagoval tak na opatrenia envirorezortu v súvislosti s krízovou situáciou, podľa ktorých sa zavedenie zálohového systému jednorazových obalov posunie na rok 2023. Zmeny schválili v utorok poslanci parlamentu.

Exminister na sociálnej sieti uviedol, že rozumie, že v dobe šírenia koronavírusu sa všetky procesy výrazne spomaľujú. Pripomína, že súčasný minister Ján Budaj (OĽaNO) a súčasní koaliční poslanci zálohovanie kritizovali. „Mám obavy, aby nebol len zámienkou na úplné zrušenie zálohovania,“ napísal Sólymos na sociálnej sieti.

Podľa Sólymosa je nešťastné, ak jeden z prvých krokov nového ministra, ešte pred zverejnením programového vyhlásenia vlády, je odsúvanie zálohovania, ktoré malo začať fungovať až v roku 2022.

Ďalšie zmeny

Zmeny sa dotknú aj ďalších lehôt v oblasti životného prostredia. Žiadatelia budú môcť požiadať o podporu z Environmentálneho fondu do 15. decembra 2020. Posunie sa aj termín zverejňovania špecifikácií na webe fondu do 31. augusta 2020.

Záverečné správy s výpočtom množstiev podzemných vôd a geotermálnej energie budú ministerstvu odovzdané do 30. júna 2021. Povolenia na odber podzemných vôd budú tiež zosúladené so zákonom do 31. decembra 2021.

Rovnako sa pozastavia termíny v súvislosti so zisťovaním rozsahu nezákonne umiestneného odpadu. Povodňové škody a súhrnné správy o priebehu povodní sa budú vyhodnocovať a zasielať po zrušení mimoriadnej situácie. Pozastaví sa aj plynutie lehôt, v ktorých je okresný súd povinný uskutočniť verejné zasadnutie na prerokovanie návrhu.

7 debata chyba
Viac na túto tému: #ministerstvo životného prostredia #zálohovanie