Manuál k parlamentným voľbám 2023: Čo robiť vo volebnej miestnosti a akých chýb sa vyvarovať?

Predčasné parlamentné voľby 2023 sa konajú v poslednú septembrovú sobotu a pre voličov prinášajú mnohé otázky. Napríklad, prečo je dobré rozhodnutie zakrúžkovať konkrétnych kandidátov a akých chýb sa vyvarovať.

21.09.2023 16:22 , aktualizované: 22.09.2023 17:35
voľby Foto:
Ilustračné foto.
debata (14)

Predčasné parlamentné voľby sa budú konať sobotu 30. septembra od siedmej hodiny ráno do desiatej večer. Slovensko si vo volebných okrskoch zvolí 150 poslancov do Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) z 24 politických strán a jednej koalície. Do parlamentu postupujú len strany, ktoré získajú aspoň päť percent hlasov, pri koalícii to je sedem percent.

Čo ak má volič podozrenie z netransparentných volieb
Video
Voľby na Slovensku prebiehajú podľa zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Ak má občan podozrenie na konanie, ktoré nie je v súlade s týmto zákonom, môže na to upozorniť volebnú komisiu vyššieho stupňa. / Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Volí sa v jeden deň, a to v 5 996 volebných okrskoch, podľa miesta trvalého bydliska voliča, po celom území Slovenska. Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. V listinnej podobe mal na to čas najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania volieb (8. september 2023).

Požiadať môže ešte osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (29. september 2023) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

Hlasovací preukaz Čítajte aj Pozor na hlasovací preukaz. Obec ho vydá voličovi len raz, pri prípadnej strate mu nový nevydá

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku, teda aj vo volebnom okrsku, v ktorom bol pred vydaním hlasovacieho preukazu zapísaný v zozname voličov.

Priebežné neoficiálne výsledky hlasovania bude zverejňovať Štatistický úrad na svojej internetovej stránke po zatvorení volebných miestností po 22. h. Výsledky bude možné sledovať priebežne aj na stránke pravda.sk.

Celkové oficiálne výsledky uverejní Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán po podpísaní zápisnice. Krátko po ich zverejnení si na pravda.sk môžete pozrieť ako sa volilo vo vašom meste alebo obci.

Vo volebnej miestnosti dostane volič po preukázaní totožnosti a vlastnoručnom podpise v zozname voličov hlasovacie lístky a prázdnu obálku s odtlačkom úradnej pečiatky obce. Na hlasovanie sa potom odoberie do priestoru za zástenou. Voličovi, ktorý za ňu odmietne ísť, komisia neumožní hlasovať.

bilbord, fico, danko Čítajte aj Hity kampane 2023: Odbornosť voľby nevyhráva, strach áno. Matovič riskuje, Kollár tápe a Fico oprášil migrantov

Ako sa volí

  • Volič vyberie hlasovací lístok danej strany, ktorú chce voliť, a môže na ňom zakrúžkovať svojich štyroch favoritov z kandidačnej listiny. Pri zakrúžkovaní konkrétnych osôb môže ovplyvniť personálne obsadenie parlamentu. Volič však nesmie zakrúžkovať viac ako štyroch kandidátov, inak nedostane hlas nikto z nich, iba daná politická strana. Poslanecké mandáty sa rozdelia podľa poradia na kandidátke.
  • Ak ich zakrúžkuje viac, taký lístok sa síce bude počítať v prospech kandidujúcej politickej strany alebo hnutia, ale na prednostné hlasy sa neprihliadne. Preferenčné hlasy volič nemusí dať vôbec a môže ich tiež dať aj menej ako štyri.
  • Pokiaľ človek na kandidátke dostane viac než tri percentá hlasov, ktoré získala jeho strana, môže sa posunúť na hlasovacom lístku vyššie, dokonca aj na prvé miesto.
  • Na vybranom lístku môže volič zakrúžkovať poradové čísla najviac štyroch kandidátov, ktorým dáva preferenčné hlasy.
  • Lístok následne volič vloží do obálky, ktorú vhodí do volebnej schránky – urny.
voľby, volebná schránka, urna Čítajte aj Máme všetky kandidátky: Pozrite si, kto sa v predčasných parlamentných voľbách uchádza o váš hlas
Voľby budú 30. septembra

Poslanci dnes 92 hlasmi schválili uznesenie, podľa ktorého budú predčasné voľby na jeseň tak, ako sa dohodla pôvodná koalícia.

Fotogaléria
Poslanci schválili septembrový termín volieb.
Poslanec NR SR za hnutie OĽaNO Igor Matovič.
+18Na snímke v popredí podpredseda Juraj Blanár...

Celý zoznam kandidujúcich strán, ich politických kandidátov, prieskumy a priority si môžete pozrieť na našej webovej stránke.

Otázky a odpovede k predčasným voľbám 2023

Možno voliť v nemocniciach či v domovoch dôchodcov?

Áno, voliť môžu aj ich klienti. Ak sa tieto zariadenia nenachádzajú v mieste trvalého bydliska voliča, potrebuje hlasovací preukaz. Voliť však nemôžu ľudia, ktorí majú zákonom obmedzenú slobodu z dôvodov ochrany verejného zdravia (ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak).

Čo ak zakrúžkujem meno kandidáta, ktorý z volieb odstúpil?

Zoznam kandidátov, ktorí sa vzdali alebo ich stiahli z kandidátky politické strany, musí byť zverejnený v každej volebnej miestnosti. A to na viditeľnom mieste, aby sa zabezpečilo, že voliči budú o zmenách informovaní. Po zaregistrovaní kandidátov sa totiž už údaje na hlasovacích lístkoch nemenia a ostávajú na nich aj tí, čo sa už o funkciu poslanca parlamentu neuchádzajú. Ak takému kandidátovi predsa len niekto dá preferenčný hlas, teda zakrúžkuje jeho meno, na takýto hlas sa neprihliada, no hlasovací lístok inak zostáva platný.

Čo sa stane, ak je pred zatvorením miestností dlhý rad, dovolia mi odvoliť? Môžu predĺžiť čas?

Po 22. hodine môžu hlasovať už len tí voliči, ktorí sú v tomto čase vo volebnej miestnosti alebo pred ňou. Potom sa volebná miestnosť uzavrie a predseda okrskovej volebnej komisie vyhlási hlasovanie za skončené. Ak je pred zatvorením volebných miestností dlhý rad, volebná komisia by mala urobiť všetko pre to, aby sa všetci oprávnení voliči dostali do miestnosti na hlasovanie ešte pred uzávierkou. Volebné miestnosti sa zatvárajú o 22. hodine, keď sa zároveň končí volebné moratórium.

Voľby však môžu byť predĺžené vo výnimočných situáciách. Sú to mimoriadne udalosti, ktoré znemožňujú hlasovanie, ako aj technické poruchy, výpadky, narušenie pokojných volieb, ovplyvňovanie volieb a podobne. Vtedy môže okrsková volebná komisia predĺžiť čas hlasovania. Volebná komisia o takomto opatrení vyrozumie voličov na mieste.

Čo ak mám podozrenie z manipulácie, som svedkom porušenia moratória volieb alebo falšovania lístkov? Koho mám upozorniť?

Volebná korupcia platí do pôsobnosti orgánov činných v trestnom konaní, takže sa treba obrátiť na políciu. Ak vzniklo podozrenie z manipulácie volieb, aj každý kandidát, ktorý získal podporu aspoň desať percent voličov, môže podať volebnú sťažnosť. Tie potom posúdi Najvyšší správny súd.

Kto dohliada na voľby?

Na voľby dohliada Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Tvorí ju 14 členov. Utvára sa vždy po parlamentných voľbách na obdobie do ďalších volieb do Národnej rady SR. Ide o nezávislý orgán zriadený okrem kontroly financovania a vedenia kampane aj na riadenie volieb a zisťovanie výsledkov volieb. Do komisie delegujú piatich členov koaličné politické strany a piatich členov opozičné strany. Po jednom členovi deleguje do komisie predseda Ústavného súdu, predseda Najvyššieho správneho súdu, predseda Najvyššieho kontrolného úradu a generálny prokurátor.

Na Slovensko tiež pricestovala hodnotiaca misia Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, ktorá bude posudzovať prípravu a priebeh parlamentných volieb. Misia má sedem členov, posudzovať bude prípravu a priebeh volieb z pohľadu dodržiavania medzinárodných záväzkov a pravidiel právneho štátu. Po voľbách vypracuje a zverejní hodnotiacu správu, súčasťou ktorej budú prípadné odporúčania Úradu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe pre demokratické inštitúcie a ľudské práva na odstránenie eventuálnych identifikovaných nedostatkov.

Čo ak neodovzdám nepoužité lístky?

Volič je povinný odložiť nepoužité hlasovacie lístky alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na to určenej. Ak sa hlasuje mimo volebnej miestnosti, volič nepoužité či nesprávne upravené hlasovacie lístky znehodnotí pred členmi volebnej komisie. Ak tak neurobí, dopustí sa priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

Môžem si odfotiť a zverejniť na sociálne siete, koho volím?

Človek, ktorý si odfotografuje svoj vyplnený hlasovací lístok, porušuje ústavnú zásadu volebného práva. Najmä volič zo zahraničia, ktorý hlasuje pred volebným dňom, tak vyzýva občanov, aby nasledovali jeho rozhodnutie a poskytuje propagačný materiál „svojej“ strane a zakrúžkovaným kandidátom. Ústava SR zakotvuje tajnosť hlasovania. Ten má zaručiť, že volič môže odovzdať svoj hlas len tak, že nik nevie, koho volil. Má sa tým predchádzať volebnej korupcii a propagácii politických strán.

Tí, čo zverejňujú fotografie svojich hlasovacích lístkov na internete, nie sú priamo zapojení do volebnej korupcie, ale nechtiac vytvárajú prostredie, ktoré ju uľahčuje. Nie je to zakázané, ale oplatí sa zachovať zásadu tajnosti hlasovania.

Čo robiť, keď som menil trvalý pobyt alebo som sa vydala a menila priezvisko, ale ešte to nemám zmenené v občianskom preukaze?

Pri zmene trvalého pobytu alebo mena je potrebné zároveň požiadať o nový občiansky preukaz. Vo volebnej miestnosti je potrebné sa preukázať dokladom o podaní žiadosti. V zozname voličov by ste mali byť už zapísaní. To isté platí aj pri iných dôvodoch zmeny údajov v občianskom preukaze, teda potrebný je doklad o podaní žiadosti.

Čo ak sa nemôžem dostaviť do volebnej komisie alebo potrebujem pri hlasovaní asistenciu?

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných, dôvodov, má právo požiadať obec alebo volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, ale len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. Oznámiť to volebnej komisii môže napríklad aj príbuzný voliča či sused.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť volebnej komisii, má právo vziať si so sebou za zástenu inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obe osoby predtým člen volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania. Členovia volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Čo je volebné moratórium?

Volebné moratórium je obdobie pred voľbami, počas ktorého sú v určitom časovom rozsahu obmedzené politické kampane, reklamy a verejné prejavy, ktoré by mohli ovplyvniť voličov pred volebným dňom. Cieľom volebného moratória je zabezpečiť, aby sa voliči mohli rozhodovať nezávisle a bez nátlaku v čase, keď skutočne hlasujú. Aktuálne sa začína 48 hodín pred voľbami, rovnako ako aj moratórium na prieskumy preferencií.

Rezort vnútra zriadil infolinku

Ministerstva vnútra SR zriadilo infolinku pre voličov. Dostupná bude už od pondelka (25. 9.) aj v deň volieb, teda 30. septembra. Jej služby môžu občania využiť na číslach 02/48592317 a 02/48952312.

V týždni od pondelka až do piatka (29. 9.) bude infolinka dostupná od 7.30 do 15.30 h. V deň konania volieb sa na ňu voliči môžu obrátiť od 7.00 až do 22.00 h.

MV dodalo, že v deň volieb bude pre volebné komisie nižších stupňov a pre voličov k dispozícii infolinka Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán na čísle 02/48592020.

Najčastejšie chyby pri vypĺňaní hlasovacích lístkov

Volič dostáva hlasovacie lístky, na ktorých je názov politickej strany alebo koalície spoločne s menami všetkých kandidátov. Hlas odovzdáva, keď jeden hlasovací lístok s názvom politického hnutia vloží do obálky. Pokiaľ sa volič rozhodne krúžkovať, môže len štyroch kandidátov. Krúžkuje sa poradové číslo. Krúžok nemusí byť veľmi okrúhly či pravidelný, musí byť však z neho jasné, ako volič hlasoval.

Ak má volič zdravotné obavy, napríklad kvôli infekčným ochoreniam, samozrejme, môže použiť aj vlastné pero. Ak sú zakrúžkovaní viac ako štyria kandidáti, tak sa preferenčné hlasy nezapočítajú a zaráta sa iba hlas pre danú politickú stranu alebo koalíciu.

Pokiaľ sa volič rozhodne dopísať mená alebo inak upraviť hlasovací lístok, volebná komisia napriek tomu započíta hlas politickej strane, nie však kandidátom. Voliči si musia dať pozor aj na mená kandidátov, ktorí už v parlamentných voľbách nekandidujú. Môže to byť z dôvodu odstúpenia z kandidatúry, prípadne kandidáta stiahlo vedenie strany, alebo úmrtia. Ich mená budú naďalej na hlasovacom lístku. Vo volebnej miestnosti musia byť zverejnené všetky mená ľudí, ktorí už nekandidujú, preto je potrebné si ho pred hlasovaním prečítať.

Volič sa na hlasovanie odoberie do priestoru za zástenou. Človeku, ktorý odmietne ísť za zástenu, nebude povolené hlasovať. Pokiaľ sa volič pri hlasovaní zmýli, lístky vhodí do špeciálnej na to určenej schránky a okrsková volebná komisia mu vydá nové. Pokiaľ odovzdá občan prázdnu obálku alebo v nej bude viac ako jeden hlasovací lístok, bude hlas neplatný. Hlas bude neplatný aj v prípade, že volič vloží lístok do nesprávnej obálky alebo obálku hodí do nesprávnej schránky na hlasovanie.

Zdroje: Ministerstvo vnútra SR, Štatistický úrad SR

© Autorské práva vyhradené

14 debata chyba
Viac na túto tému: #krúžkovanie #volič #voľby do Národnej rady #predčasné voľby 2023 #parlamentné voľby 2023