Manuál voliča: Ako voliť v prezidentských voľbách 2024

Potrebujete informácie ku hlasovaniu v prezidentských voľbách 2024? Náš manuál vám poskytne všetko, čo potrebujete vedieť o správnom hlasovaní.

01.01.2024 00:00
debata (1)

Pri procese priameho hlasovania prezidenta sa treba vyvarovať častým chybám, aby bol hlas občana platný, prípadne sa vyhol nedorozumeniam.

Kedy sa konajú prezidentské voľby

Prvé kolo volieb prezidenta bude v sobotu 23. marca. od 07:00 h do 22:00 h Prípadné druhé kolo bude v sobotu 6. apríla. 07:00 h do 22:00 h. Právo voliť prezidenta má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši vek 18 rokov.

Voľba prezidenta je dvojkolová. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa konať druhé kolo. Postupujú doň dvaja najúspešnejší kandidáti z prvého kola.

Voľby prezidenta zo zahraničia

Voľba poštou zo zahraničia, ani iný spôsob hlasovania z cudziny zatiaľ nie je možný. Pokiaľ chce človek voliť hlavu štátu, musí prísť na Slovensko. To platí aj o občanoch Slovenska, ktorí nemajú nahlásený trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Voliči v zahraničí dostanú upozornenie o tom, že sa budú konať voľby prezidenta. Nová vláda to sľubuje v najbližších prezidentských voľbách, teda od roku 2029, napraviť a umožniť voľbu prezidenta aj zo zahraničia.

Zuzana Čaputová Čítajte aj Budeme hlavu štátu voliť aj poštou?

Proces hlasovania na území Slovenska

Aktuálne je umožnené hlasovanie len v deň prezidentských volieb a to na území Slovenskej republiky. Volič musí mať pri sebe platný občiansky preukaz. Pokiaľ ho nemá alebo nemá trvalý pobyt na území Slovenska, môže sa preukázať cestovným pasom a komisii zároveň predloží čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine.

Hlavu štátu volia občania SR v priamych voľbách tajným hlasovaním na päť rokov. Ústava SR hovorí, že kandidátov na prezidenta navrhuje najmenej 15 poslancov Národnej rady SR alebo občania na základe petície s 15-tisíc podpismi. Návrhy na voľbu sa odovzdávajú predsedovi parlamentu najneskôr do 21 dní od vyhlásenia volieb.

prezidentsky palac, Čítajte aj Termín prezidentských volieb 2024. Kedy a ako sa bude voliť nová hlava štátu?

Žiadosť o hlasovací preukaz a jeho podmienky

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu v obci svojho trvalého pobytu elektronicky alebo v listinnej forme tak, aby žiadosť bola doručená najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb. Osobne najneskôr posledný pracovný deň pred voľbami. Dá sa žiadať o hlasovacie preukazy pre obe kolá volieb súčasne. Občan tak môže voliť v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volebná miestnosť: čo v nej robiť

Po preukázaní totožnosti vo volebnej miestnosti bude voličovi vydaný hlasovací lístok a prázdna obálka opatrená odtlačkom úradnej pečiatky obce. Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí občan v zozname voličov vlastnoručným podpisom. Odoberie sa do osobitného priestoru, v ktorom zakrúžkuje poradové číslo len jedného kandidáta. Pokiaľ nevstúpi do určeného priestoru alebo zakrúžkuje viac kandidátov, hlas je neplatný. Upravený hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky – urny.

Foto: Ľuboš Pilc, Pravda
eurovoľby, urna

Požiadať môže aj o nový hlasovací lístok. Nesprávne upravený hlasovací lístok vloží do schránky pre nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky. Pokiaľ ho odmietne odložiť do vybranej zapečatenej schránky, bude mu uložená pokuta 33 eur.

Pravidlá pre voličov so zdravotným postihnutím a prenosná schránka

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, po oznámení okrskovej komisii, má právo vziať na hlasovanie so sebou inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Takouto osobou nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie.

Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie vložiť iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Hlasovanie v inom volebnom okrsku

Ak sa volič v deň volieb nachádza v obvode iného volebného okrsku, než do ktorého patrí podľa adresy svojho trvalého pobytu, môže požiadať o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky aj v tomto inom okrsku, a to na základe hlasovacieho preukazu, ktorý mu vydala obec jeho trvalého pobytu. Hlasovací preukaz musí odovzdať súčasne s prevzatím hlasovacieho lístka pri voľbe.

Podmienky druhého kola prezidentských volieb

Druhé kolo volieb by sa nekonalo v prípade, ak by jeden z kandidátov získal v prvom kole viac ako 50 percent platných hlasov oprávnených voličov. Uskutoční sa v čase určenom v rozhodnutí predsedu Národnej rady SR.

Prípadné druhé kolo bude v sobotu 6. apríla. Postupujú doň dvaja kandidáti so ziskom najvyššieho počtu hlasov z prvého kola. Ak jeden z dvoch kandidátov, ktorí získali v prvom kole najviac platných hlasov, prestane byť voliteľný za prezidenta pred druhým kolom volieb alebo ak sa vzdá kandidatúry, postupuje do druhého kola volieb ten, ktorý v prvom kole volieb získal ďalší najvyšší počet platných hlasov.

Prezidentom sa stane ten, kto v druhom kole získa viac hlasov.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #prezident #občan #volič #právomoci prezidenta #prezidentské voľby 2024