Členovia špeciálnych volebných komisií si prilepšia až do 200 eur

Nadchádzajúce župné a obecné voľby sú jedinečné nielen súbežným spracovaním dvoch samostatných volieb, ale aj tým, že budú zriadené špeciálne volebné komisie kvôli pandémii koronavírusu. Člen takejto komisie si pri vyslaní za občanom v karanténe môže zarobiť za volebnú sobotu 200 eur.

27.10.2022 07:00
spojené voľby, komunálne, župné Foto: ,
V sobotu čakajú Slovensko spojené voľby
debata (2)

Zmeny teda nastanú v organizácii volebných komisií, vyhodnocovaní výsledkov, no najmä v odmenách pre jej členov. Tie budú v porovnaní s predchádzajúcim obdobím vyššie, aj to je dôvod, prečo štát na celkových nákladoch na spojené voľby veľmi neušetrí.

Voľby2022: Hlasovacie lístky a urny pre voľby do VÚC a komunálne voľby budú farebne odlíšené

Video

Odmeny budú vyššie, náklady tiež

Čo sa týka nákladov na volebné komisie, zo štátneho rozpočtu je na výdavky spojené so mzdami vyčlenených niečo vyše 2,76 milióna eur, čo je o niečo nižšia suma ako výdavky v predchádzajúcich župných a komunálnych voľbách. Suma je však zvýšená o takmer 1,1 milióna eur kvôli vytvoreniu špeciálnych volebných komisií zriadených pre ľudí v izolácii alebo karanténe kvôli koronavírusu.

Združenie samosprávnych krajov SK8 predpokladá, že štát minie na členov volebných okrskových komisií viac, keďže dostanú viac peňazí. Napriek tomu, že sa nezmení počet členov komisií, celkové náklady na spojené voľby môžu byť kvôli príplatkom vyššie. Nárok členov volebných komisií všetkých stupňov sa novelou zákona zjednotil tak, aby členovia každej volebnej komisie mali nárok na odmenu.

Doposiaľ ho nemali členovia obvodných volebných komisií a členovia volebných komisií samosprávneho kraja pri voľbách do samosprávnych krajov ani členovia okresných volebných komisií pri komunálnych voľbách. Člen a zapisovateľ okrskovej volebnej komisie má v spojených voľbách nárok na dvojnásobok odmeny. Príjem z odmeny za výkon funkcie predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie je oslobodený od dane. Z týchto príjmov nebudú zároveň odvody do poisťovní.

Spojením komunálnych a župných volieb sa očakáva, že štát ušetrí. Združenie samosprávnych krajov SK8 však ešte začiatkom júna skonštatovalo, že toto spojenie nemusí nutne znamenať nižšie náklady. Koncom júna vláda schválila harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb, v ktorom na voľby z rozpočtu vyčlenila viac ako 18 miliónov eur, pričom sumy sa rozdelili medzi ministerstvo vnútra a Štatistický úrad.

Na mzdy sa určilo takmer 2,8 milióna eur. Samostatne sa vyčlenilo na zabezpečenie špeciálneho spôsobu hlasovania takmer 1,1 milióna eur. Spolu ide o sumu takmer 22 miliónov. V porovnaní s minulými voľbami tak štát veľmi neušetrí. Pre jednokolové voľby v roku 2017 bolo totiž z rozpočtu vyčlenených takmer 11 miliónov eur a na mzdy takmer 1,5 milióna eur. Čo sa týka komunálnych volieb, ktoré sa konali o rok neskôr, štátna pokladnica predpokladala výdavky vo výške 8,9 milióna eur a takmer 1,6 milióna mal na mzdy doložiť Štatistický úrad. Predpokladané náklady na komunálne a župné voľby sa vyšplhali na sumu necelých 23 miliónov eur.

Novinkou sú špeciálne komisie

Novinkou vo voľbách sú už spomínané špeciálne volebné komisie, ktoré boli zriadené v dôsledku trvajúcej pandémie koronavírusu. Voliči, ktorí požiadali o takéto hlasovanie, budú môcť hlasovať doma a svoj hlas hodia do špeciálnej volebnej schránky. Špeciálne hlasovanie je možné len v prípade ochorenia COVID-19 alebo v prípade, ak ste osoba, ktorá žije s infikovaným v jednej domácnosti. Žiadosť o toto hlasovanie môže volič podať najneskôr do piatka 28. októbra do 12.00 h.

Členov špeciálnej komisie mohli politické strany, hnutia alebo koalície určiť najneskôr do 9. októbra. Fungovať budú v 315 volebných obvodoch so sídlom v určených obciach a budú najmenej osemčlenné. Členovia majú mať respirátory, dezinfekciu rúk a predmetov. K dispozícii budú jednorazové rukavice a prostriedok na dezinfekciu pier. Ochranné prostriedky musí zabezpečiť obec. Špeciálny spôsob hlasovania sa podľa rezortu vnútra nevykonáva v zdravotníckom zariadení, v ktorom sa poskytuje ústavná starostlivosť na lôžku.

Špeciálne obleky nie sú potrebné. Obec tiež zabezpečuje materiálne prostriedky potrebné na činnosť špeciálnej volebnej komisie, technickú prípravu špeciálneho spôsobu hlasovania a jeho vykonanie, ako aj osobné motorové vozidlo a vodiča na účel prepravy vyslaných členov špeciálnej volebnej komisie. Rovnako musí obec alebo mesto poskytnúť členom miestnosť, v ktorej sa budú zdržiavať v čase, keď nebudú vyslaní k voličom.

Čo sa týka odmien, členovia komisie dostanú 30 eur a za výkon vyslaného člena špeciálnej volebnej komisie im patrí odmena 170 eur, ak v tento deň nemá nárok na náhradu mzdy alebo platu. Hlasovanie do špeciálnej schránky zabezpečujú vždy dvaja vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie. Ak dôjde k situácii, že sa počet takýchto voličov značne zvýši alebo nebude možné zabezpečiť špeciálny spôsob hlasovania, starosta po predchádzajúcom súhlase prednostu okresného úradu vymenuje ďalších členov. Stále však platí, že volič, ktorý nemôže prísť do volebnej miestnosti z iných závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať o štandardnú prenosnú volebnú schránku. Aj v tomto prípade za ním domov prídu vyslaní členovia komisie.

Spájanie mení štruktúru volieb

Spojené voľby sa uskutočnia v jednej volebnej miestnosti. Sumarizácia výsledkov sa bude realizovať výlučne elektronicky prostredníctvom Integrovaného volebného informačného systému (IVIS). Rovnako i tým, že v priebehu spracovania výsledkov príde k zmene času. Priebežné výsledky budú zverejňované v polhodinových intervaloch. Prípadné technické problémy, ale aj možné hekerské útoky by spracovanie výsledkov nemali narušiť, no Štatistický úrad SR (ŠÚ SR) má prichystaný bezpečnostný projekt.

Pri župných voľbách sa štruktúra spracovania výsledkov líši od štruktúr komunálnych volieb. Takmer rovnaká je len východisková základňa – vyše šesťtisíc okrskových volebných miestností. Vyššie úrovne sumarizácie a spracovania sú už odlišné.

V prípade komunálnych volieb bude najväčšia záťaž na desiatich volebných komisiách, ktoré budú sumarizovať výsledky z viac ako 1 150 okrskov, čo je 19 % z celkového počtu na Slovensku. Okrem Bratislavy a Košíc sem patria všetky krajské mestá okrem Trnavy, mesto Martin a dve mestské časti Bratislavy – Ružinov a Petržalka. Výsledky za viac ako sto miest a obcí budú spracovávať v Rimavskej Sobote, Prešove, Michalovciach, v Humennom a v Košiciach-okolí. Naopak, najmenší počet miest a obcí spracuje Šaľa, Pezinok, Bratislava a Košice.

Čo sa týka župných volieb, najťažšie to budú mať v Prešovskom kraji, kde budú musieť vyhodnotiť výsledky z 1 003 okrskov, a v Banskej Bystrici (918). Zápisnice z najmenšieho počtu okrskov (527) sa budú zbierať v Trnavskom kraji. Volič dostane dve obálky – bielu (komunálne voľby) a modrú (župné voľby). Obciam pribudla povinnosť zabezpečiť internetové pripojenie vo všetkých volebných miestnostiach, keďže všetky zápisnice sa budú posielať elektronicky. Písomné vyhotovenie podpísané členmi volebnej komisie budú doručovať obci v určenej lehote až po voľbách.

Všetky výsledky sa sumarizujú v odborných sumarizačných útvaroch ŠÚ SR, ktoré budú počas volebnej noci spracúvať výsledky oboch volieb. Ako prvé sa v volebných komisiách spočítavajú výsledky župných volieb. Vyššie úrovne sumarizácie sa však už od seba líšia a infraštruktúra spracovania je odlišná. V komunálnych voľbách bude výsledky zabezpečovať 60 pracovísk, v župných voľbách ich bude 105. „Pre každý typ volieb sa mali sumarizačné útvary vytvárať na iných adresách aj v rôznych sídlach. Tento proces sme však v maximálne možnej miere zracionalizovali a tam, kde to bolo možné, sa sídla po dohode s volebnými komisiami zlúčili,“ spresnil predseda ŠÚ SR Peter Peťko.

Pre oboje voľby bude 94 pracovísk, ktoré pokryjú prácu 164 odborných sumarizačných útvarov pri volebných komisiách na vyšších úrovniach spracovania. Počet ľudí zabezpečujúcich sumarizáciu bude o 25 percent nižší a počet potrebnej techniky je o 10 percent nižší ako pri komunálnych voľbách 2018. ŠÚ SR pre sumarizáciu výsledkov volieb vyčlenilo takmer 850 pracovníkov, 550 počítačov a 400 tlačiarní.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #koronavírus #spojené voľby 2022 #volebné komisie #špciálna komisia