EK prešla do druhej fázy konania s Poľskom o porušení predpisov EÚ

14.08.2018 18:11
Poľsko, minister zahraničných vecí, Jacek...
Poľský minister zahraničných vecí Jacek Czaputowicz pripustil, že poľská vláda je pripravená obhajovať svoje stanovisko k spornej reforme justičného systému aj pred Súdnym dvorom EÚ. Autor: ,

Európska komisia v utorok prešla do druhej fázy konania vedeného voči Poľsku kvôli novele zákona o najvyššom súde, ktorý podľa presvedčenia Bruselu porušuje právne predpisy Únie. Komisia dala najavo, že nie je spokojná s odpoveďou poľských orgánov na prvý krok, ktorým bolo konanie 2. júla začaté.

„Európska komisia sa naďalej domnieva, že poľský zákon o najvyššom súde je nezlučiteľný s právom EÚ, pretože oslabuje zásadu nezávislosti súdnictva, vrátane zásady neodvolateľnosti sudcov. Poľsko tak neplní svoje povinnosti podľa článku 19 odseku 1 Zmluvy o Európskej únii v spojení s článkom 47 Charty základných práv Európskej únie,“ uvádza EK v odôvodnenom stanovisku, ktoré poslala do Varšavy a ktoré znamená prechod do druhej fázy konania.

Mesiac na prijatie opatrení

Poľské orgány majú teraz jeden mesiac na to, aby prijali potrebné opatrenia, a dosiahli tak súlad s odôvodneným stanoviskom. Ak neprijmú zodpovedajúce opatrenia, môže sa komisia rozhodnúť, že vec predloží Súdnemu dvoru EÚ. Európsky súd potom môže rozhodnúť až o finančnom postihu. Vo väčšine prípadov ale tieto konania skončia skôr, ako sa k európskemu súdu dostanú.

Nový poľský zákon o najvyššom súde znižuje dôchodkový vek sudcov najvyššieho súdu zo 70 na 65 rokov. Kvôli tomu by 27 zo 72 sudcov tejto vrcholnej justičnej inštancie v krajine hrozilo, že budú nútení odísť do dôchodku. Toto opatrenie sa týka aj predsedkyne najvyššieho súdu, ktorej šesťročný mandát ustanovený poľskou ústavou by bol predčasne ukončený.

Poľská vláda obvinenia odmietla

Poľská vláda poslala do Bruselu svoju odpoveď na začatie konania 2. augusta. Ide o obsiahly dokument, v ktorom odmietla obvinenia vznesené komisiou v súvislosti s kontroverznou novelou zákona o najvyššom súde a dospela k záveru, že „podnet EK je neoprávnený“.

Sudcovia majú podľa novely možnosť požiadať prezidenta o predĺženie svojho funkčného obdobia. Zákon však nestanovuje žiadne kritériá ani možnosť súdneho preskúmania rozhodnutia hlavy štátu, ktorá môže mandát predĺžiť o tri roky s možnosťou jednej ďalšej obnovy. V tejto súvislosti Európska komisia tiež znovu vyjadrila výhrady k zavedeniu konzultácie so Štátnou sudcovskou radou, ktorá podľa Bruselu nepredstavuje dostatočnú záruku nezávislosti.

Komisia poukazuje na to, že „stanovisko rady nie je záväzné a vychádza z nejasných kritérií. V dôsledku reformy z 8. decembra 2017 je teraz navyše zložená zo sudcov, ktorých vymenúva poľský Sejm, čo je proti európskym zásadám nezávislosti súdnictva“.

#Poľsko #Európska komisia #súdnictvo
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku