O hlasovací preukaz môže volič požiadať aj deň pred voľbami

Kto sa počas parlamentných volieb chystá na dovolenku alebo služobnú cestu v rámci Slovenska, môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu. Ten oprávňuje jeho držiteľa na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

09.01.2020 10:00
debata

O hlasovací preukaz sa žiada osobne, listom či elektronicky. Osobne možno požiadať o jeho vydanie ešte aj v posledný deň pred konaním volieb, teda 28. februára počas úradných hodín v obci. List so žiadosťou musí byť doručený obci najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania volieb, teda 10. februára.

Rovnaký termín platí aj pre elektronickú žiadosť, obci musí byť doručená najneskôr 10. februára. Poslať ju treba na elektronickú adresu obce, adresy majú obce a mestá zverejnené na svojich webových stránkach. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce. Elektronická žiadosť môže mať formu snímky, ale aj textu, ktorý tvorí obsah e-mailovej správy.

STIAHNITE SI

Hlasovací preukaz – voľby 2020

Hlasovací preukaz v pdf na vytlačenie a vyplnenie ručne

Hlasovací preukaz v rtf na vytlačenie alebo otvorenie a vypísanie v textovom editore na počítači

Väčšina miest a obcí na svojich stránkach uvádza formu žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu. Potrebné je uviesť meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz. Ak žiadateľ neuvedie inú adresu, hlasovací preukaz mu bude doručený na adresu trvalého pobytu najneskôr 3 pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec pošle preukaz doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk".

Hlasovací preukaz môže prevziať aj splnomocnená osoba najneskôr 28. februára. Ak volič v písomnej žiadosti alebo v elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu.

Vo volebnej miestnosti volič preukáže okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť občianskym preukazom. Predložiť musí aj hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia následne odoberie. Člen okrskovej volebnej komisie voliča zaeviduje a vydá mu hlasovacie lístky a prázdnu obálku s pečiatkou obce. Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutočnia 29. februára.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #parlamentné voľby 2020 #hlasovací preukaz