Porušenie disciplíny vyšlo draho. Štátni úradníci miesto školení dovolenkovali, kontrola vyčíslila účet na takmer pol milióna

Využívanie štátnych školiacich, kúpeľných a rôznych rekreačných zariadení je nehospodárne a neefektívne, navyše nastavenie ich fungovania neumožňuje ďalší rozvoj a modernizáciu. Takto znejú závery kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) v štátnych hoteloch a rehabilitačných centrách. NKÚ odhalil viacero zásadných porušení, ktoré sa údajne diali minimálne od roku 2017. Nápravu podľa úradu nepriniesla žiadna zo štyroch vládnych garnitúr, ktoré sa za ten čas vystriedali.

30.01.2024 08:00
debata (60)
mReportér: Tatranský ľadový dóm na Hrebienku
Video
Zdroj: TV Pravda

„V kontrolovaných zariadeniach boli porušené rozpočtové pravidlá, vrátane porušenia finančnej disciplíny vo výške viac ako 400-tisíc eur, ich kapacity boli v prevažnej miere využívané nedostatočne. Kontrolóri tiež našli nedostatky v zriaďovacích listinách, účtovníctve, porušenia zákona o verejnom obstarávaní a Zákonníka práce,“ tvrdia štátni audítori vo výsledkoch kontroly.

Mali sa viac venovať školeniam

Úrad kontroloval štyri účelové zariadenia v správe dvoch ministerstiev – financií a vnútra. Revízia bola spustená na základe podnetov od verejnosti a aj preto, že vláda ešte v roku 2011 prijala opatrenia na zabezpečenie efektívneho využívania štátnych rekreačných zariadení. Kontrolóri chceli preveriť, či boli zmeny účinné a či sa tieto nariadenia dodržujú.

Inšpekcia vo Vzdelávacom a doškoľovacom zariadení (VDZ) ministerstva financií v Tatranskej Lomnici ich nepotešila. Ukázala, že vládne opatrenia z roku 2011 nezafungovali. Účelové zariadenie rezortu totiž malo zabezpečovať predovšetkým vzdelávanie a odbornú prípravu štátnych zamestnancov. „Z kontroly však vyplynulo, že v predcovidovom období v rokoch 2017 až 2019 viac slúžilo na rekreačné aktivity zamestnancov a ich rodinných príslušníkov. Len 15 percent kapacít ubytovania v školiacom zariadení ministerstva financií bolo využitých na školenia. Zvyšok slúžil pre rekreáciu zamestnancov rezortu a ich rodín,“ informoval NKÚ.

Výdavky na chod rezortného hotela pritom predstavovali v priemere 1,2 milióna eur na rok zo štátneho rozpočtu. Príjmy boli ale násobne nižšie. Rekreačné zariadenie dokázalo zarobiť najviac 300-tisíc ročne. Od roku 2018 následne výška príjmov vzdelávacieho centra každý rok klesala, v roku 2022 bol celkový príjem len 111-tisíc eur. Audítori priznali, že za to mohli aj okolnosti. Obsadiť hotelové izby v rokoch 2020 a 2021 sa nedarilo pre vplyv pandémie covidu. V roku 2022 síce boli využité až na 70 percent ubytovacích kapacít, no vysoké príjmy stále dosiahnuť nedokázali. Štát totiž využil rekreačné zariadenie aj na ubytovanie odídencov z Ukrajiny.

„Využívanie kapacít nebolo dostatočné a efektívne, a to aj v období pred pandémiou COVID-19, čo neprispelo k lepším výsledkom hospodárenia a ani k ich stabilite a rozvoju,“ skonštatovali audítori v správe. V rokoch 2017 až 2022 finančné výsledky rekreačného zariadenia boli len dvakrát nad nulou, väčšinou hotel a kongresové centrum ministerstva financií produkovali straty.

Kontrolóri okrem toho zistili v rekreačnom zariadení porušenie finančnej disciplíny, nedostatky pri vedení účtovníctva, ako aj zásadné chyby vo verejných obstarávaniach. NKÚ preto dospel k záveru, že systém vnútornej kontroly, ktorý sa používal pri správe rekreačného zariadenia, bol čisto formálny.

„Na základe príkazov riaditeľa boli vykonané každý rok kontroly s rovnakým zameraním, s obdobnými záznamami a podkladmi, pričom ani v jednom prípade neboli zistené nedostatky. Vnútorné audity zo strany zriaďovateľa, zamerané, okrem iného, na hospodárenie, za obdobie od 2. polroku 2017 neodhalili žiadne nedostatky,“ kritizujú národní audítori. Systém preto vyhodnotili ako neúčinný.

Ministerstvo financií (MF) v reakcii pre Pravdu uviedlo, že výsledky kontroly berie na vedomie. „Zároveň však pripomína, že bývalé vedenie MF SR malo interné informácie o nedostatkoch a malo ich odstrániť, čo sa nestalo. Nové vedenie MF SR po svojom nástupe začalo s postupným auditovaním všetkých procesných činností, medzi ktoré patrí aj vlastný interný audit v zariadeniach, ktoré sú v správe MF SR,“ informovalo tlačové oddelenie rezortu Ladislava Kamenického (Smer).

Rezort vnútra s kontrolórmi nesúhlasí

NKÚ tiež kontroloval zariadenia ministerstva vnútra, najmä Kúpeľno-liečebný ústav Arco Trenčianske Teplice, Kúpeľno-rehabilitačný ústav Bystrá v Liptovskom Jáne a Centrum účelových zariadení v Piešťanoch. Zariadenia v Trenčianskych Tepliciach a Liptovskom Jáne majú za úlohu zabezpečenie kúpeľnej starostlivosti a rehabilitácie policajtov, hasičov a záchranárov. Centrum v Piešťanoch zabezpečovalo najmä vzdelávanie zamestnancov ústredných orgánov štátnej správy. Všetky subjekty mohli v prípade voľných kapacít poskytovať služby aj pre iné právnické a fyzické osoby, napríklad súkromným firmám a občanom, teda aj zarábať. „Žiaden z kontrolovaných subjektov nevykázal vykonávanie podnikateľskej činnosti,“ konštatujú kontrolóri.

Podľa kontrolórov bolo problémom v prípade rekreačných zariadení ministerstva vnútra to, že rezort pre ne nestanovil žiadne ukazovatele, týkajúce sa využitia ubytovacích kapacít. A preto v niektorých prípadoch boli využívané neefektívne a nehospodárne. „Najnižšia obsadenosť, podľa počtu lôžkodní v zariadeniach s celoročnou prevádzkou pred pandémiou COVID-19, bola v Centre účelových zariadení Piešťany. Vo viacerých rokoch nesplnilo ani dohodnuté ukazovatele v oblasti vzdelávacích aktivít, paradoxne mu zriaďovateľ poskytol najvyšší príspevok,“ kritizujú audítori.

Slovenská vláda vlastní hotel v centre Moskvy

Slovenskí turisti môžu prenocovať v hoteli v centre ruskej metropoly iba za niekoľko desiatkov eur. Zvyšok ceny dotuje štát.

Fotogaléria
Slovenský dom v Moskve vlastní štát, slovenským...
Slovenský dom v Moskve vlastní štát, slovenským...
+10Slovenský dom v Moskve vlastní štát, slovenským...

Kontrolóri poukazujú aj na to, že Kúpeľno-liečebný ústav Trenčianske Teplice vôbec nevyužíval budovu, ktorú bezodplatne získal z rezortu obrany práve na kúpeľnú starostlivosť a na poskytovanie rekondičných pobytov. Ďalším problémom podľa nich je, že výsledky hospodárenia subjektov spadajúcich pod rezort vnútra neboli stabilné a pohybovali sa v jednotlivých rokoch od straty 506-tisíc eur po zisk takmer 1,2 milióna eur.

Ako aj v prípade ministerstva financií, ani tu vnútorný systém kontroly podľa kontrolórov nebol účinný. „Účelové zariadenia síce mali nastavený systém kontroly v interných predpisoch, ale tento neplnil svoju úlohu. Základná finančná kontrola bola v mnohých prípadoch vykonaná formálne, pretože neodhalila žiadne nedostatky. V niektorých prípadoch bola vykonaná až po realizácii finančnej operácie,“ upozornil NKÚ.

Ministerstvo vnútra so zisteniami NKÚ nesúhlasí. „S konštatovaním, že zariadenia v správe ministerstva vnútra nie sú využívané efektívne, sa nestotožňujeme, keďže nekorešponduje so zisteniami NKÚ. Využívanie kapacít účelových zariadení ministerstvo vnútra pružne prispôsobuje aktuálnej situácii a potrebám rezortu,“ uviedli v stanovisku pre Pravdu.

Rezort vnútra, ktorý aktuálne vedie Matúš Šutaj Eštok (Hlas), poukazuje na to, že pri kontrole v rokoch 2017 až 2022 NKÚ konštatoval pochybenia iba takého charakteru, ktoré rezort napravil ihneď alebo v priebehu roku 2023. „A to preškolením personálu, úpravou vnútropodnikových smerníc, ako aj úpravou procesu vnútornej kontroly účelových zariadení,“ spresnilo tlačové oddelenie ministerstva.

Pokiaľ ide o budovu v Trenčianskych Tepliciach, rezort vnútra nemal kapacity na jej uvedenie do prevádzkyschopného stavu a investoval primárne do jej údržby. „V žiadnom z ostatných zistení v kontrolovaných subjektoch v zriaďovacej pôsobnosti MV SR výsledok kontroly nekonštatuje nehospodárne nakladenia s verejnými prostriedkami,“ bráni sa ministerstvo vnútra.

Diaľnica / Cesta / Autá / Premávka / Čítajte viac Radary do konca roka nebudú, hoci ich potrebujeme. Šutaj Eštok zruší vyhlásenú súťaž, považuje ju za „mačkopsa”

Napraviť nedostatky

NKÚ v správe pripomína, že vláda ešte v roku 2011 nariadila efektívne a hospodárne využívať účelové zariadenia v majetku štátu. Vykonané kontroly ale podľa audítorov preukázali, že ministerstvá ako správcovia rekreačných či rehabilitačných stredísk majú trvalé problémy s efektívnosťou ich využívania. „Tieto súviseli aj so správnosťou nastavenia systému poskytovaných služieb v nadväznosti na potreby zriaďovateľa a disponibilné kapacity. Navyše, pri kontrole hospodárenia s verejnými finančnými prostriedkami a nakladaní s majetkom štátu boli zistené významné nedostatky vo všetkých preverovaných oblastiach,“ skonštatoval NKÚ.

Kontrolný úrad pritom pripomína, že jeho úlohou nie je len skritizovať správcu majetku, ale preventívne upozorniť na najčastejšie nedostatky, ktorým je možné predchádzať. Zároveň k tomu patrí možnosť upozorniť kompetentné orgány na potrebu zmien v systémových nedostatkoch. „Vykonanými kontrolami je snaha Úradu prispieť k transparentnosti a zvyšovaniu efektívnosti v činnosti účelových zariadení,” konštatujú audítori.

vchod do restauracie Čítajte viac Hotel v srdci Moskvy, lukratívne chaty aj penzióny. Štát vlastní vyše 130 nehnuteľností, kde Slovákom dotuje rekreáciu

O efektívnejšom využívaní kapacít štátnych rekreačných a účelových zariadení sa hovorí už vyše desať rokov. Spraviť poriadok v tejto sfére bolo plánované ešte za čias druhej vlády Roberta Fica (Smer). Premiér v roku 2012 kritizoval, že štátne hotely a vily stoja štát priveľa a sú využívané iba na 70 až 80 percent. Úrad vlády vtedy odporučil zriadiť databázu rezortných ubytovacích zariadení, Fico neskôr prišiel s myšlienkou sprístupniť ich aj pre verejnosť. Databáza štátnych rekreačných stredísk však dodnes nebola vytvorená.

Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) ministerstva financií tiež v roku 2019 upozorňoval, že štát ročne vynakladá na dotácie pre rekreačné zariadenia 13 až 19 miliónov eur. „Nevýhodou je, že istota dotácií nemotivuje organizácie zabezpečiť celoročnú obsadenosť pre spravované zariadenia. Naznačujú to aj hospodárske výsledky. Podľa nich by samostatné organizácie bez podpory štátu dosahovali výrazné straty,“ konštatovali odborníci ÚHP. Ďalším problémom podľa nich je to, že štát ani nepozná celkový počet rekreačných zariadení, ktoré má vo vlastníctve. „Vieme, že ich je minimálne 130 a len malá časť z nich vystupuje pod samostatnými organizáciami s vlastnou právnou formou,“ písal ÚHP s tým, že zvyšok je schovaný v rámci rezortných štruktúr a keďže nemajú vlastné IČO, nedajú sa dohľadať.

© Autorské práva vyhradené

60 debata chyba
Viac na túto tému: #NKÚ #ministerstvo vnútra #ministerstvo financií